Volgen

Informatieverplichting Belastingdienst

 

Quick Guide: informatieverplichting Belastingdienst

De Eerste Kamer heeft op 7 maart 2017 het voorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (hierna: Wet Uitfasering PEB) aangenomen. Ook de Novelle Wet Uitfasering PEB is aangenomen. In deze novelle is opgenomen dat de maatregelen voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer op 1 april 2017 in werking treden. 

Informatieverplichting: artikel 12c Uitvoeringsbesluit Wet Loonbelasting

Vanaf 1 april 2017 kunt u voor uw DGA-relaties een keuze maken voor omzetting of afkoop. Als u een van deze keuzes maakt, dient u een informatieformulier in te vullen en in te dienen bij de belastingdienst. Dit formulier is vanaf 30 maart 2017 beschikbaar op de website van de belastingdienst.

Let op: Dit is een verplichte actie na afloop van uw adviestraject! Het formulier dient binnen een maand na de keuzedatum te worden ingediend bij de fiscus.

Geen koppeling mogelijk (nog)

In het najaar van 2016 is een concept van de bij het formulier behorende Algemene Maatregel van Bestuur gepubliceerd. Daarin is direct aangegeven dat gebruik van een alternatief formulier niet toegestaan is. Het formulier van de belastingdienst wordt bovendien online aangeboden, dus direct invullen van het formulier vanuit uw dossier in de software is daarmee niet mogelijk helaas. Wij onderzoeken de mogelijkheid om dit in een volgende update alsnog mogelijk te maken.

Ondersteuning wel mogelijk

Op basis van de specificatie in de AMvB hebben wij wel onderzocht welke gegevens aanvullend benodigd zijn bij het invullen van het formulier. U kunt op basis van de onderstaande lijst inventariseren, welke gegevens nog aan uw afgeronde dossiers dienen te worden toegevoegd, om het formulier volledig ingevuld te kunnen insturen.

Aanvullend benodigde gegevens

In aanvulling op de gegevens die u reeds in het dossier in DIA heeft verzameld, heeft u de volgende gegevens minimaal nodig om het formulier in te kunnen vullen:

(gewezen) werknemer

  • fiscale woonstaat DGA;
  • burgerservicenummer DGA;

indien de DGA een (ex-)partner heeft

  • fiscale woonstaat partner;
  • burgerservicenummer partner;

werkgever

  • inschrijvingsnummer KvK;

Fiscale en commerciële voorzieningen

  • fiscale en commerciële voorziening primo 2015 van totale pensioenaanspraken eigen beheer;

Indien gekozen is voor omzetting én de DGA een partner heeft

  • Zijn afspraken gemaakt inzake de verdeling van de voorziening voor de oudedagsverplichting ingeval van echtscheiding?
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen