Volgen

Stappenplan Wiebes-scenario Uitfasering PEB

In het Wiebes-scenario is het mogelijk om alle dossiers eenvoudig te importeren, van aanvullende informatie te voorzien en op basis van diverse statussen te monitoren gedurende de uitfasering. 
Daarom hebben wij hieronder de stappen op een rij gezet, waarmee u zo efficiënt mogelijk uw dossiers voorbereidt op het Wiebes-scenario:

 1. Dossiers verzamelen
 2. Bulkimport
 3. Aanvullende gegevens verzamelen

1. Dossiers verzamelen

De berekeningen ten behoeve van DGA’s worden op dit moment gemaakt in het Pensioenprogramma (DGA’s met actieve opbouw) of Benaderde Marktwaarde (reeds gestaakte pensioenopbouw en ingegane pensioenaanspraken).

En in sommige situaties (zie onderstaande overzicht voor de mogelijke combinaties), gebruikt u bij een klant het Pensioenprogramma en BMW naast elkaar. In dit geval zou u dus beide dossiers willen importeren.

Echter, dit is vanwege overlap in gegevens niet mogelijk. U kunt slechts één dossier importeren. U dient dus vooraf te bepalen welk dossier u wenst te importen.

1.1 Bepalen importdossier
Het is mogelijk om meerdere aanspraken in 1 berekening te waarderen. Er zijn echter ook weer diverse combinaties van berekeningen mogelijk voor één DGA.

Dit kan een berekening met 1 aanspraak zijn, of met meerdere aanspraken. Meerdere aanspraken zitten bijvoorbeeld in het Pensioenprogramma met aanspraken in meerdere regimes. Die aanspraken worden vervolgens middels de import als afzonderlijke aanspraken opgenomen in het Wiebes-dossier.

Hieronder vindt u ter ondersteuning een overzicht van de meest voorkomende soorten dossiers, met daarachter het dossier dat u dient te importeren. De aanspraken in de overige dossiers, dienen handmatig te worden toegevoegd in het Wiebes-dossier.

Meer informatie daarover vindt u in stap 3 Verrijken van de geïmporteerde dossiers.

Overzicht met meest voorkomende uitgangssituaties in dossiers
PS = Pensioenprogramma;
BMW= Benaderde Marktwaarde;

Soort dossier

Berekeningen

Te importeren dossier

Actie na import

Ingegaan pensioen

BMW

BMW

geen

Actieve opbouw

PS

PS

geen

Premievrije aanspraak

BMW

BMW

geen

Combinatie actieve opbouw en premievrij pensioen

PS + BMW

PS

voeg extra BMW berekening handmatig toe

Combinatie actieve opbouw en ingegaan pensioen

PS + BMW

PS

voeg extra BMW berekening handmatig toe

Meerdere premievrije pensioenen in meerdere berekeningen

BMW premievrij 1 + BMW premievrij 2

BMW premievrij 1

voeg extra BMW berekening handmatig toe

Combi premievrij en ingegaan pensioen

BMW premievrij + BMW ingegaan

BMW premievrij

voeg extra BMW berekening handmatig toe

1.2 Bijwerken berekeningen in dossier
Voordat u gaat importeren, dienen de berekeningen op orde te worden gebracht. Hiervoor voert u onderstaande acties uit.

Dit doet u voor alle dossiers. Dus ook de dossiers die niet geïmporteerd kunnen worden en gebruikt zullen worden voor de handmatige verrijking. Wij raden aan om na het uitvoeren van de berekening, het rapport te printen om zo de handmatige verrijking zo efficiënt mogelijk uit te voeren.

 • controleer, of de berekening op de keuzedatum voor het Wiebes-scenario aanwezig is. De minimale keuzedatum is 1 april 2017;
 • maak de eventueel ontbrekende berekeningen op het keuzemoment van de betreffende DGA.

De bedrijfsnaam is een kolom in het Wiebes-scenario. Wij adviseren dan ook om de bedrijfsnaam meteen op te voeren bij het bijwerken van de berekening, indien deze niet in het dossier is opgenomen. Dit kan vanzelfsprekend eveneens van toepassing zijn op de overige bedrijfs- en persoonsgegevens.

Berekeningsrapport ultimo 2015
Ten behoeve van de afkoopberekening met de bijbehorende kortingsregels, is het noodzakelijk om de fiscale waarde van de aanspraken ultimo 2015 op te geven in het Wiebes-scenario. Omdat de geïmporteerde dossiers op een datum vanaf 1 april 2017 berekend zijn, dient u deze waarde uit de berekeningsrapporten behorende bij de berekening ultimo 2015 te halen. Verzamel de berekeningsrapporten per ultimo 2015, ten behoeve van deze waarde. U heeft deze bij stap 3.2 nodig.

1.3 Werkelijk vermogen van de onderneming
Een keuze voor afkoop of omzetting zal voor een belangrijk deel afhangen van de financiële positie van de onderneming. Bepaal voor alle dossiers het werkelijke vermogen van de onderneming primo het jaar van berekening.

Dit vermogen wordt in de praktijk vaak als volgt bepaald:

Met het ‘werkelijk aanwezige vermogen’ wordt bedoeld of er debet op de balans c.q. in de onderneming voldoende middelen aanwezig zijn, om de verplichting te dekken en/of de afkoopheffing te betalen.

Of dit vrij vermogen is of beschikbare liquide of vlottende activa, of dat een pand als activum geliquideerd kan worden om de afkoop of toekomstige uitkeringen te financieren, is voor de berekening in dit programma niet van belang.

Bij stap 3.3 wordt toegelicht hoe ieder dossier met dit werkelijke vermogen verrijkt kan worden.
 

 1.4 Voorbereiding Bulkimport
Voor het uitvoeren van de Bulkimport, doorloopt u onderstaande stappen.

 • maak twee nieuwe mappen aan. Eentje voor de te importen dossiers en eentje voor de dossiers die gebruikt worden om te verrijken;
 • uniformeer de namen van de dossiers zodanig, dat u uw klanten in alle dossiers kunt herkennen. De naam van het dossier wordt namelijk overgenomen in het Wiebes-scenario en het bijbehorende Wiebes-dashboard. Het Wiebes-dashboard bevat een overzicht van alle dossiers en de bijbehorende statussen. Maak bijvoorbeeld dossiernamen als volgt aan: ‘Naam BV – Naam DGA’.

Meerdere vestigingen
Beschikt uw organisatie over meerdere vestigingen en wilt u de voortgang per vestiging monitoren, dan kunt u eventueel de volgende bestandsnaam opbouw hanteren: NAAM Vestiging - Naam BV – Naam DGA’

Voorbeeld Dashboard Wiebes-scenario

meerdere_vestigingen.png

 Sorteren is mogelijk door op knop_sorteren.png te klikken.

2. De Bulkimport
De bulkimport zelf kan op 2 manieren uitgevoerd worden:

 • door middel van de importfunctie;
 • door middel van ‘drag-and-drop’.

2.1 Importeerfunctie

 • open knop_wiebes-dashboard.png (Wiebes-dashboard) in DIA;
 • klik op knop_importeren_grijs.png (Importeren) en daarna op knop_apd_importeren.png;
 • selecteer in het pop-up scherm vervolgens de map waarin u alle dossiers hebt opgeslagen;
 • selecteer vervolgens alle dossiers (CTRL-A) en klik op knop_openen.png.

2.2 Drag-and-drop

 • open knop_wiebes-dashboard.png(Wiebes-dashboard) in DIA;
 • open daarnaast de Windows Explorer;
 • selecteer in de Windows Explorer vervolgens de map waarin u alle dossiers hebt opgeslagen;
 • selecteer alle dossiers (CTRL-A) in de map;
 • sleep de geselecteerde dossiers (drag) naar het dashboard in DIA en laat ze daar los (drop).

Alle dossiers worden nu geïmporteerd. Afhankelijk van het aantal dossiers kan dit enkele minuten duren. Herhaal de bovenstaande stappen indien u de dossiers in meerdere mappen hebt opgeslagen.

Let op: wacht de importresultaten af en voer de import niet een 2e keer uit. De dossiers worden dan opnieuw geïmporteerd.

3. Verrijken van de geïmporteerde dossiers
Nu is het tijd om de dossiers te verrijken, met de gegevens uit het dossier dat niet geïmporteerd kon worden. Dit vanwege het feit (zoals bovenstaand reeds toegelicht), dat het niet mogelijk is om twee dossiers van één klant te importeren.

3.1 Pensioenaanspraken
Voor het opvoeren van de Pensioenaanspraken, is het van belang dat u de geprinte rapporten erbij pakt.

Voor het opvoeren zelf, klikt u op de button achter het aantal aanspraken dat geïmporteerd is op het tabblad ‘Informatie en Keuzes’. Daar selecteert u het totaal aantal aanspraken. Hierdoor worden de tabbladen en invoervelden voor de nog op te voeren pensioenaanspraken geactiveerd. 

aantal_pensioenaanspraken_wiebes.png

In de nieuwe tabbladen vult u de variabelen van de aanvullende aanspraak in.

3.2 Fiscale waarde 31-12-2015
Ten behoeve van de afkoopberekening met de bijbehorende kortingsregels, is het noodzakelijk om de fiscale waarde van de aanspraken ultimo 2015 op te geven. Gebruik het berekeningsrapport per ultimo 2015, ten behoeve van deze waarde. U heeft de rapporten bij stap 1.2 reeds verzameld.

3.3 Werkelijk aanwezige vermogen in onderneming
Een belangrijk uitgangspunt voor de fiscale vergelijking, is het werkelijk aanwezige vermogen in de onderneming. Dit verschilt per dossier. Op basis van het aanwezige vermogen beoordeelt u of, en met welk resultaat, een scenario uitgevoerd kan worden. Als er geen vermogen is, kan bijvoorbeeld niet afgekocht worden. Vul de dossiers aan met het bij stap 1.3 geïnventariseerde vermogen.

3.4 Civiel juridische dossier complete?
Tenslotte is het essentieel, dat de civieljuridische dossiervorming op orde is. De belangrijkste documenten zijn hierbij:

 • Pensioenbrieven; zijn (alle) getekende pensioenbrieven in het dossier aanwezig?
 • Beëindigingsovereenkomst of Vaststellingsovereenkomst; Is de ondertekende Beëindigingsovereenkomst reeds aanwezig? Ongeacht het geselecteerde scenario, eindigt namelijk de pensioenopbouw in eigen beheer tussen 1 april en 1 juli 2017. Dit dient schriftelijk te worden vastgelegd in notulen en overeenkomst. 

In het Wiebes-dossier bevestigt u de aanwezigheid van de documenten op het tabblad ‘Informatie en keuzes’ in de groep ‘Juridisch’.

Als u de bovenstaande benodigde stappen doorloopt, kunt u uw Project Uitfasering PEB efficiënt opstarten en uw portefeuille pragmatisch segmenteren en de volgorde van verwerking vaststellen.

Volg daarna de voortgang van de dossiers, totdat alle dossiers zijn afgehandeld en de getekende adviesrapporten en daaropvolgende Afkoop- of Omzettingsovereenkomsten terug ontvangen zijn.

Voor meer informatie over de werking van het dashboard en het Wiebes-scenario kunt u kijken in onze Quick Guide: Wiebes-dashboard en Quick Guide: Wiebes scenario.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen