Volgen

Moet ik de premie opgeven bij een ingebouwd elders verzekerd kapitaal?

Indien door de BV een pensioenverzekering is afgesloten die pas ná de pensioendatum tot uitkering komt, zal de BV verplicht zijn de premie tot die datum te voldoen.

Uiteraard verdient het de voorkeur de expiratiedatum van de polis aan te passen aan de pensioendatum. Is dit echter niet gebeurd, dan kan de BV een voorziening vormen die op pensioendatum de contante waarde van de nog te betalen premies bedraagt.

Dit geldt ook voor oude C-polissen waar de werknemer verzekeringsnemer is en de BV de premies betaalt. Uiteraard geldt dit niet voor de eigen bijdrage van de werknemer, die stopt bij de uitdiensttreding.

Aangezien de pensioenleeftijd in het meest recente regime meestal op 67 jaar is gesteld, is er geen ruimte meer voor een overbrugging van de premies voor deze verzekering. De werknemer blijft immers tot leeftijd 67 jarige leeftijd in dienst, zodat de doorbetaling van de premies tijdens het actieve dienstverband plaatsvindt. De grondslag voor het vormen van een voorziening is hiermee vervallen.

Wij adviseren u dan ook de premie op € 0,00 in te stellen omdat het programma in geval van een overbrugging wel rekening houdt met een tijdsevenredig deel van de opgegeven premie. De fiscus zal zich op het standpunt stellen dat dit niet correct is.

Indien de pensioendatum onder het recente regime ligt vóór de uitkeringsdatum van de verzekering, kan uiteraard nog wel een voorziening worden gevormd. Het programma past dit automatisch toe indien u een premie opgeeft.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen