Volgen

Kan ik een berekening te maken volgens de premie/koopsommethode?

Ja, dit is mogelijk met het programma door op het tabblad Actuarieel te kiezen voor premie/koopsommethode. Hierbij dient de actuariële premie van het voorafgaande jaar te worden ingevuld.

Om tot de juiste waardering van de verplichting volgens de premie/koopsommethode te komen is het essentieel dat de juiste actuariële premie van het voorafgaande jaar wordt ingevoerd. Tevens dienen het vorig bereikbaar OP (en TOP) alsmede de mutatiedatum te worden ingevuld.

Voor nieuwe pensioentoezeggingen betekent dit dat in het eerste dienstjaar een actuariële premie dient te worden berekend. In het jaar dat een salarisverhoging plaatsvindt, dient vervolgens deze actuariële premie te worden ingevoerd bij de premie/koopsommethode. Het programma stelt alsdan een nieuwe actuariële premie voor de toekomst vast alsmede een koopsom voor de backservice. Deze berekeningswijze wordt jaarlijks herhaald op basis van de laatst berekende actuariële premie (jaarlagensysteem).

Voor bestaande pensioentoezeggingen dient uiteraard ook naar het verleden gekeken te worden. De actuariële verplichting voor lopende pensioentoezeggingen kan op twee manieren worden berekend, afhankelijk van de gegevens uit het verleden waarover men beschikt.

1) De jaarlagensystematiek

Deze systematiek is het meest zuiver en komt overeen met het standpunt van de fiscus, maar leidt ertoe dat de premie/koopsommethode vanaf het begin van de diensttijd doorgerekend dient te worden. De berekeningen zijn analoog aan de hierboven geschetste berekeningen voor nieuwe toezeggingen. Voor een juiste verplichting dient derhalve het gehele salarisverloop van de pensioengerechtigde vanaf de datum indiensttreding bekend te zijn.

2) De koopsom/premie-koopsomsystematiek

Dit systeem kan gebruikt worden indien niet alle salarisgegevens over het verleden voorhanden zijn. De vraag of de huidige actuariële premie bekend is, dient met 'nee' te worden beantwoord. Uitgaande van overgang naar de premie/koopsommethode zijn de berekeningen als volgt. De opgebouwde aanspraken per ultimo van het jaar vóór het berekeningsjaar worden gewaardeerd volgens de koopsommethode. (u kiest wél premiekoopsommethode).

Voor de vanaf 1 januari van het berekeningsjaar op te bouwen aanspraken wordt in die berekening een gelijkblijvende premie berekend.

Indien in het berekeningsjaar een salarisverhoging plaatsvindt, kan de actuariële premie van het berekeningsjaar ingevoerd worden bij de premie/koopsommethode (op het tabblad actuarieel fiscaal). Het programma berekent automatisch de juiste verplichting voor de aanspraken per ultimo van het berekeningsjaar.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen