Volgen

Wat is het doel van het programma Overeenkomsten?

Met het programma Overeenkomsten kan door middel van vraag en antwoord een op maat gesneden overeenkomst gegenereerd worden. De volgende overeenkomsten kunnen met dit programma opgesteld worden:

Lijfrenteovereenkomst 'zuiver' en 'gericht'
Deze overeenkomst wordt opgesteld wanneer een IB-onderneming wordt overgedragen, waarbij als tegenprestatie voor de met of bij de overdracht behaalde stakingswinst en/of FOR een lijfrente wordt bedongen. De lijfrenteovereenkomst betreft een overeenkomst, waarin een zuivere lijfrente wordt bedongen of een overeenkomst waarin een gerichte lijfrente wordt bedongen.

Stamrecht 'gouden handdruk'
Deze overeenkomst wordt opgesteld indien een werknemer van zijn ex-werkgever een recht op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te delven loon ontvangt. Hiervoor zal de ex-werkgever een koopsom ter beschikking stellen aan de B.V. waarbij het stamrecht bedongen wordt.

Financieringsovereenkomst
Het is mogelijk om een financieringsovereenkomst te maken indien uitvoering van de pensioenregeling plaatsvindt bij een andere B.V. dan de werkgever.

Overdrachtsakte
Er kan een overdrachtsakte worden gemaakt indien de pensioenverplichting wordt overgedragen door de ene B.V. naar een andere B.V. De akte kan gebruikt worden voor elke situatie waarbij overdracht van pensioenverplichtingen tussen B.V.'s aan de orde is.

Afstandsovereenkomst
Het is mogelijk een afstandsovereenkomst op te stellen. Deze overeenkomst dient opgemaakt te worden indien afstand wordt gedaan van een of meerdere toegezegde pensioenaanspraken.

Levensloopovereenkomst 'individueel' en 'collectief'
Het is mogelijk om een levensloopovereenkomst in aanvulling op een arbeidsovereenkomst op te stellen. In de levensloopovereenkomst kunnen afspraken tussen werkgever en werknemer worden vastgelegd voor het opnemen van levensloopverlof. Dit kan een individuele levensloopovereenkomst zijn of een collectieve levensloopovereenkomst.

Uitruilovereenkomst
Er kan een uitruilovereenkomst opgesteld worden. Een uitruilovereenkomst dient opgesteld te worden indien er uitruil van pensioenrechten plaatsvindt, waarbij de hoogte van het partnerpensioen wijzigt. Er kan een overeenkomst worden gemaakt van uitruil van PP in OP en van OP in PP.

Inkoop van dienstjaren
Er kan een overeenkomst voor de inkoop van dienstjaren opgesteld worden. Deze overeenkomst dient opgemaakt te worden wanneer de werknemer inkoop van dienstjaren doet. De overeenkomst is een aanvulling op de pensioenovereenkomst. In de overeenkomst dient opgenomen te worden op welke manier de extra dienstjaren worden ingekocht en op welke wijze de financiering plaatsvindt.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen