Volgen

Is het pensioenbrievenprogramma goedgekeurd door de fiscus?

De voorbeeld pensioenovereenkomsten van de belastingdienst zijn statische modellen. In reactie op vragen van Akkermans & Partners heeft de fiscus geantwoord dat deze modelbrieven zijn gepubliceerd uit hoofde van de informatiefunctie die de fiscus wenst uit te oefenen. Echter, iedere pensioenregeling is een overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer die in een pensioenovereenkomst dient te worden vastgelegd. De modelbrieven dienen te worden aangepast aan de feitelijke omstandigheden van het geval.

Het pensioenbrievenprogramma van Akkermans & Partners is zodanig opgezet dat de overeenkomst naadloos aansluit bij de toezegging. Iedere pensioenberekening kan worden ingelezen in het pensioenbrievenprogramma en levert weer een aan de berekening aansluitende overeenkomst op. Er dient dus vrijwel niets meer te worden geschrapt, toegevoegd of anders geformuleerd te worden zoals met een modelbrief wel het geval is.

Aan Akkermans & Partners wordt de vraag gesteld of het programma is goedgekeurd door de fiscus. Wij zijn daarover in overleg getreden met de Kennisgroep Pensioenen Loonbelasting van de fiscus. Standpunt van de fiscus is dat zij wel wil reageren op een door het programma samengestelde pensioenbrief op basis van de uitgangspunten, zoals deze in de praktijk het meest gehanteerd worden. Gezien het feit dat voor het programma de input bepalend is voor de output, kan worden gesteld dat bij de juiste keuzes een door de fiscus goedgekeurde pensioenbrief wordt gegenereerd.

Inmiddels zijn diverse conceptbrieven door het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) beoordeeld en geregistreerd. Deze conceptbrieven zijn verwerkt in de voorbeelddossiers. Bij het ongewijzigd overnemen van een conceptbrief kan goedkeuring achterwege blijven, tenzij er een bijzondere omstandigheid is waarin de werknemer verkeert. Een beschikking in de zin van artikel 19c Wet LB, is dan ter beoordeling van de bevoegde inspecteur.

Indien geen van de conceptbrieven de toezegging weergeeft die gewenst is, dient de gegenereerde pensioenbrief aan de inspecteur te worden voorgelegd als volledige zekerheid gewenst is.

Indien gewenst kan door een van onze juristen worden beoordeeld of het dossier, en daarmee de samengestelde pensioenbrief, volledig voldoet aan de fiscale wet- en regelgeving. Indien er geen inconsistenties worden geconstateerd, kan de geredigeerde pensioenbrief worden voorgelegd en vervolgens als conceptbrief worden gehanteerd.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen