Volgen

Hoe wordt de knip in de pensioenrechten verwerkt?

In de resolutie van 22 april 2003 wordt aangegeven dat er een knip in de opbouw van pensioenrechten plaatsvindt bij de overgang van oud regime naar Witteveen (Wet fiscale behandeling van pensioenen). Dit betekent dat reeds opgebouwde rechten blijven gehandhaafd en dat een verhoging van het salaris niet leidt tot backservice, berekend aan de hand van het opbouwpercentage van het oude regime.

Indien sprake is van overgang van pre-Witteveenregime naar Witteveenregime en er een knip is in de pensioenrechten, dan moeten de volgende vragen op het tabblad 'Aanpassing aanspraken' worden ingevuld:

'Treedt deze toezegging in plaats van eerdere toezeggingen'  = ja;
'Opgebouwde aanspraken handhaven'  = ja.

In de pensioenbrief wordt alsdan een tekstblok opgenomen waarin staat dat de bestaande aanspraken gehandhaafd blijven. Indien de 'oude' overeenkomst in het (papieren) dossier bewaard wordt, is het strikt genomen niet noodzakelijk om in de huidige'' overeenkomst op te nemen wat de inhoud van de oude aanspraken is.

Indien gewenst kan in de tekstverwerker wel een passage worden toegevoegd waarin de inhoud van de 'oude' aanspraken wordt toegelicht. Denk aan verschil in AOW-franchise, opbouwpercentage en pensioengevend loon etcetera.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen