Volgen

Hoe kan een ingegane pensioenuitkering worden gewaardeerd?

Op grond van de fiscale wetgeving dienen ingegane pensioenen te worden gewaardeerd op basis van algemeen aanvaarde actuariële grondslagen.

In eigen beheer dient te worden uitgegaan van netto-actuariële tarieven.

Geef bij 'datum berekening' de waarderingsdatum in. Ook al betreft het een reeds ingegaan pensioen, er dient bij de vraag 'aanvang uitkering' te worden gekozen voor de optie 'direct ingaand'. Immers de tijd voorafgaande aan de berekeningsdatum is reeds verstreken en wordt bij de berekening buiten beschouwing gelaten. Vanaf de berekeningsdatum kan de uitkering worden behandeld alsof deze vanaf dat moment direct ingaat.

Bij 'overgang op de partner' kan het percentage nabestaandenpensioen worden ingevuld.

Zet 'kosten en winstopslag' en 'omvangskorting' op zelf invoeren met 0%.

Op het tabblad 'actuarieel' kan de meest recente sterftetafel en rekenrente per berekeningsdatum worden ingevoerd.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen