Volgen

Nieuw in versie 2014/2a

Algemeen
De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten, vragenlijsten en FAQ’s zijn verder verbeterd en wederom aangevuld. Verder hebben wij de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • De nieuwste beschikbare premiestaffels zijn toegevoegd in aanloop naar de Witteveen 2015 wetgeving. De staffels zijn gepubliceerd op 28 april 2014.

Pensioenlastenprogramma uitbreiding: Betaalbaarheidstoets
De AFM vereist in haar leidraden 4 en 11, dat een gedegen eigen beeld wordt verkregen – door u als pensioenadviseur – van de financiële situatie van een onderneming. Dat is essentieel voor het beoordelen van de betaalbaarheid van een (nieuwe) pensioentoezegging. Zij geven daarbij handvatten om door middel van (de ontwikkeling van) kengetallen dat beeld in te vullen.

Met behulp van financiële ratio’s, tezamen met de ontwikkeling van het eigen vermogen, kan een goed beeld worden verkregen van de financiële gezondheid van de onderneming. En daarmee de mate waarin zij in staat moet worden geacht een pensioenregeling – nu en in de toekomst – te kunnen betalen.

Met de kosteloze uitbreiding ‘Betaalbaarheidstoets’ in het Pensioenlastenprogramma, kunt u nu zelf de financiële kengetallen berekenen en gebruiken in uw Advantage pensioendossier.

Aanpassingen in verband met Witteveen 2015
Met ingang van 1 januari 2015 dienen alle regelingen te voldoen aan de regels van de Wet Witteveen 2015.

Regelingvergelijkings- en Pensioenlastenprogramma
De franchise dient vóór en ná 1-1-2015 te worden gesplitst en te worden aangepast aan de nieuwe waarden voor eindloon en middelloon per 1-1-2015. De opbouwpercentages, de vele default waarden en de rapportage zijn aangepast.

FM Aanvullend Pensioen en Lijfrente programma
Per 1-1-2015 wordt ook het lijfrenteregime aangepast. Het maximale salaris waarover lijfrentepremie berekend kan worden, is beperkt tot € 100.000,-. Het percentage over die grondslag is ook nog eens verlaagd naar 12,8%. Deze verlagingen gelden ook voor de Oudedagsreserve.

Flexprogramma
De gevolgen van flexibiliseringskeuzes veranderen niet. Het maximale pensioen (100% grens) verandert echter wel. Wij hebben deze berekening aangepast aan de gewijzigde uitgangspunten van de wetgever: 75% pensioen op basis van 40 dienstjaren en het gemiddelde salaris. Vanaf 1-1-2015 wordt met de nieuwe grondslagen voor de 100% grens gerekend.

FM Gouden Handdruk
Per 1 januari 2014 is de stamrechtfaciliteit afgeschaft voor nieuwe gevallen. Daarom kan bij een berekeningsdatum per 1 januari 2014 of later, alleen nog maar gekozen worden voor fiscaal afrekenen.

Inhaal en inkoop programma
De franchise is gesplitst en aangepast aan de nieuwe waarden voor eindloon en middelloon per 1-1-2015.

Pensioenprogramma: NP voor pensioendatum verzekeren
Inmiddels is de productvergelijking voor de overlijdensrisicoverzekeringen in het pensioenprogramma erg populair onder onze gebruikers. Wij bieden nu de volgende stap aan: het daadwerkelijk verzekeren van het nabestaandenpensioen voor de DGA.

Wenst u voor uw cliënt een (bindende) offerte te ontvangen van een van de opgenomen aanbieders, maar heeft u geen Wft Pensioen vergunning? Dan regelt Stichting PAAB dat graag voor u en uw cliënt.
Het enige dat u hoeft te doen, is het dossier naar uw cliënt te sturen.

Hoe dit werkt?
U klikt op de knop ‘ORV e-mail’. Vervolgens wordt een e-mail aangemaakt, waarin uw verzoek is opgenomen en het dossier als bijlage is bijgevoegd. Uiteraard kunt u de tekst nog aanpassen.

De e-mail instrueert uw cliënt om het dossier door te sturen naar Stichting PAAB, die daarna de aanvraag verzorgt. Stichting PAAB informeert uw cliënt over de relevante declaratie, en conformeert zich uiteraard aan de eisen vanuit de Wft.

Na ontvangst van het dossier vraagt Stichting PAAB de offertes op en zendt deze binnen twee weken aan uw cliënt.


Advantage

Koppelen pensioenlastenberekening aan Advantage
Advantage is uitgebreid met een koppeling naar het Pensioenlastenprogramma. U kunt de in Advantage reeds ingevoerde gegevens, waaronder de eventueel reeds geïmporteerde werknemersgegevens, direct overnemen naar het pensioenlastenprogramma. Hiervoor is een knop opgenomen op de knoppenbalk. Deze knop verschijnt wanneer u in het proces Wft op het tabblad Pensioenlasten bent aangekomen en in het bezit bent van het Pensioenlastenprogramma.

Vervolgens kan ná het opslaan van de pensioenlastenberekening, het complete pensioenlastendossier inclusief de berekende resultaten, weer worden geïmporteerd in Advantage.

Aanpassing vragen in de Wft-intake
Op basis van gedeelde ervaringen van gebruikers en doorontwikkeling van de producten van de aanbieders, hebben wij een aantal aanpassingen in de vragenlijsten doorgevoerd. Met name het tabblad ‘Beschikbare premie en beleggingsverzekering’ bevat een aantal nieuwe vragen. Daarnaast hebben wij diverse vragen over zeer specifieke kostenopslagen uit de Wft-intake verwijderd.

Indien u een bestaand dossier opent, krijgt u de keuze om deze nieuwe vragen wel of niet op te nemen in het dossier. Aan ú de keus!

Detailresultaten uitgebreid
Op het tabblad ‘Resultaten’, aan het eind van uw inventarisatie, kunt u de detailinformatie en scores uit het dossier inzien. De vragen, gegeven antwoorden en de scores van de producten op die antwoorden, staan allemaal vermeld in het resultatenscherm.

Dit tabblad ‘Resultaten’ hebben wij vanaf deze update voorzien van alle overige productkenmerken. Dit zijn kenmerken die geen invloed hebben op de score van een product, maar wellicht wel van belang zijn voor uw advies, of inzicht in de opbouw van producten.

Voorbeelden hiervan zijn:
• incassering van de premie;
• maximale verzekerde bedragen;
• maximale stijgingen van verzekerde bedragen;
• maximale grondslagen;
• mogelijkheden voor extra premies;
• contractduur.

Mocht u nog andere vragen en/of wensen hebben? Laat het ons dan snel weten. Wij gaan er graag voor u mee aan de slag!

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen