Volgen

Nieuw in versie 2014/1a

Algemeen
De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten en FAQ’s zijn verder verbeterd en wederom aangevuld.

Pensioenprogramma
In deze update hebben wij een aantal verbeteringen doorgevoerd in de berekeningen en rapporten. Hierdoor worden de rapportages – met name ook bij diverse overgangsregimes – nog duidelijker gepresenteerd.

 • de opbouw van het partnerpensioen kan bepaald worden als opbouwpercentage per dienstjaar of een overgang van 70% op het ouderdomspensioen. Indien gekozen is voor een percentage per dienstjaar, kan per regime een verschillend opbouwpercentage worden opgegeven;
 • indien een berekening wordt gemaakt voor opbouw in het Witteveen-, VPL- en VAP-regime met een pensioenleeftijd van 60 jaar in alle regimes, kan ook een excedent partnerpensioen berekend worden van 70% van het excedent ouderdomspensioen;
 • indien gekozen is voor een verlaagde pensioenleeftijd in het VAP-regime en de opgebouwde aanspraken blijven staan, wordt de afzonderlijke voorziening van het TOP apart gepresenteerd in de rapportage;
 • de vakantietoeslag kan in de rapportage nu ook getoond worden met 2 decimalen in plaats van een afgerond percentage; indien (pre-)Witteveen regime aanspraken geïndexeerd worden in een middelloonberekening in het VPL- of VAP-regime, wordt deze indexatie nu helemaal juist berekend en getoond;
 • in de berekening met een (pre-)Witteveen en een VPL-regime aanspraak, waarbij de aanspraken in de eerdere regimes zijn laten staan, wordt in het ‘A&P UPO inclusief Nazorg’ het doelvermogen van de (pre-)Witteveen aanspraken uitdrukkelijk apart getoond;
 • alle commerciële voorzieningen (Waarde Economisch Verkeer) van de diverse aanspraken uit de verschillende regimes worden nu apart en overzichtelijk getoond; bij het berekenen van een pensioenuitkering in een beschikbare premieberekening, kan nu ook rekening gehouden worden met een opgegeven na-indexatie in de berekening van de prognose pensioenaanspraken, naast die op basis van de fiscale grondslagen;
 • bij een ingebouwde BPF-aanspraak en de keus voor het partnerpensioen vóór en vanaf pensioendatum als 70% van het ouderdomspensioen, wordt nu in het rapport bij het bepalen van het partnerpensioen vóór pensioendatum in eigen beheer, het ingebouwde BPF-partnerpensioen afzonderlijk getoond;
 • bij opbouw van pensioen in meerdere regimes, wordt bij de berekening van de Waarde Economisch Verkeer van de opgebouwde aanspraken in het VPL regime, afzonderlijk uitgegaan van het partnerpensioen dat tijdens VPL is opgebouwd;
 • de verwerking van ingekochte dienstjaren in het VPL regime, in geval van overgang naar het VAP-regime en in geval van een overgang met uitstel van de opgebouwde aanspraken, wordt nu juist meegenomen in het VAP regime;
 • in geval van overgang naar het VAP-regime waarbij de opgebouwde aanspraken zijn blijven staan, maar de (pre-)Witteveen aanspraken wél zijn uitgesteld naar het VPL-regime, wordt de indexatie van het VPL-excedent nu juist en afzonderlijk weergegeven in het rapport;
 • de einddatum van het wezenpensioen ligt altijd vóór de eerste pensioendatum, dit wordt nu duidelijker gepresenteerd;
 • in het ‘A&P UPO inclusief Nazorg’ rapport wordt de AOW-gerechtigde leeftijd als standaard benoemd, dit was uiteraard 65 jaar; de dividendtoets houdt juist rekening met een ingebouwd kapitaal voor de dekking van het overlijdensrisico;
 • de einddatum van het berekende ANW-risicokapitaal in een berekening in het VAP-regime is aangepast naar de AOW-gerechtigde leeftijd. de optie om de kostenopslag ‘conform fiscus’ toe te passen in de commerciële berekening hebben wij, na overleg met het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen, aangepast naar een opslag van 5% met een maximum van € 20.000,-. Deze aanpassing mag gelden voor alle berekening met een berekeningsdatum vanaf 1 januari 2013!

Veel succes met uw pensioenberekeningen over 2013 en vanaf 2014! Mocht u nog vragen en/of wensen hebben, laat het ons dan snel weten. We gaan er graag voor u mee aan de slag!

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen