Volgen

Alle releases in één overzicht

Onderstaand treft u per programma een overzicht aan van alle aanpassingen, welke in de laatste versie van onze software verwerkt zijn.

Indien een bepaald programma onderstaand niet wordt weergegeven, zijn er bij deze update geen grote aanpassingen doorgevoerd in het betreffende programma.

Nieuw in versie 2018/1

Algemeen

Sofi-cijfers, CAO- en BPF-gegevens 2018
De sociale en fiscale cijfers 2018 zijn verwerkt in alle modules.

Update rentevoeten
De marktrente (gebaseerd op het U-rendement) en de door de SRA geadviseerde rentevoeten voor RJ-waarderingen van pensioenverplichtingen in eigen beheer, zijn bijgewerkt tot en met 31-12-2017.

Opstartscherm
In versie 2017/5 werd het ‘Whats new’ scherm telkens getoond, bij het opnieuw opstarten van een programma. Dit is aangepast en wordt alleen nog getoond wanneer een programma voor de eerste keer opstart.

Product updates
Van de volgende producten zijn de productkenmerken en tarieven aangepast:

 • TAF Personal Overlijdensrisicoverzekering Credit Life;
 • TAF Personal Overlijdensrisicoverzekering Quantum Leben;
 • TAF Special Overlijdensrisicoverzekering Credit Life;
 • TAF Special Overlijdensrisicoverzekering iptiQ.


DIA Financiële Planning

Automatische berekeningen
Op veelvuldig verzoek hebben wij de mogelijkheid van automatische berekening van de heffingskortingen toegevoegd aan DIA.

U kunt nu kiezen tussen het zelf opgeven of het door het programma laten berekenen van de volgende heffingskortingen:

 • Algemene heffingskorting;
 • Arbeidskorting;
 • (Alleenstaande) ouderenkorting.

Daarnaast kan zelf worden opgegeven:

 • Jonggehandicaptenkorting (Wajong);
 • Levensloopverlofkorting;
 • Combinatiekorting;
 • Korting voor maatschappelijke beleggingen;
 • Korting voor beleggingen in durfkapitaal.

De berekening van bovengenoemde heffingskortingen wordt zowel in het berekeningsjaar uitgevoerd, als óók (fictief) voor alle toekomstige jaren. Een specificatie van de heffingskortingen treft u aan in de diverse Adviseursrapportages.

De automatische berekeningen zijn gespecificeerd in 3 perioden:

 • tot het jaar van ingang AOW;
 • jaar van ingang AOW;
 • vanaf het jaar na het jaar van ingang van de AOW.

Deze indeling is toegepast, omdat het jaar van ingang van de AOW bijzonder is in verband met de wijziging van het tarief IB/PVV in de eerste en tweede schijf en de heffingskortingen. De pro rata toepassing van belastingtarieven in de eerste en tweede schijf en heffingskortingen, is volledig verwerkt. Voor een gedetailleerde toelichting op de werking van de belastingheffing en heffingskortingen, hebben wij een FAQ opgenomen in onze Online Helpdesk.

Onderneming
De doorrekening van de waarde van de onderneming is verder geoptimaliseerd. Daarnaast is extra gebruikersfunctionaliteit toegevoegd.

U kunt nu:

 • de waarde van een onderneming opgeven of berekenen door middel van de intrinsieke waarde methode. Het resultaat wordt volledig transparant weergegeven in de Adviseursrapportage in MS Excel format;
 • de aangifte Vennootschapsbelasting middels het XBRL VpB import - met de ondernemingsgegevens - importeren in uw DIA-dossier;
 • de ondernemersaftrek en MKB-winstvrijstelling berekenen voor IB-ondernemers;
 • het jaarlijks genoten dividend opgeven voor de DGA of winst uit onderneming voor de ondernemer. Dit kan voor de periode die u zelf wenst;
 • de periodieke groei van de onderneming opgeven. Dit kan op basis van een percentage of een nominaal bedrag. Deze groei kunt u volledig vorm geven voor wat betreft de hoogte en duur.

Met deze aanpassingen wordt het mogelijk, om een tijdelijke groei of het eindigen van de verdiensten uit de onderneming op te nemen in uw planning.

Sparen/Ontsparen
Op het tabblad Actuarieel en in de diverse Life Events, kan gekozen worden voor de functie Sparen/Ontsparen.

Wij hebben de specificatie van de toevoegingen en onttrekkingen aan het vermogen verbeterd in de Adviseursrapportage. Daarin is een regel ingevoegd waarin de toevoeging aan of afneming van het vermogen in enig jaar wordt getoond.

 

Nieuw in versie 2017/5

Algemeen

 • update rentevoeten U-rendement en RJ-waardering pensioenaanspraken:
  De marktrente (gebaseerd op het U-rendement) en de door de SRA geadviseerde rentevoeten voor RJ-waarderingen zijn bijgewerkt tot en met 30-11-2017;
 • staffels 2018 toegevoegd:
  de definitieve staffels uit het in de Staatscourant gepubliceerde nieuwe staffelbesluit van 23 november 2017 voor pensioenleeftijd 68 (Jaargang 2017 Nr. 70303) zijn toegevoegd.

DIA Financiële Planning

 • XBRL import VpB aangepast:
  De import van een aangifte VpB in XBRL format is aangepast zodat de import voor meerdere ondernemingen tegelijkertijd ook verwerkt wordt;
 • automatische berekeningen toegevoegd:
  • werknemersbijdrage ZVW is aanpasbaar en wordt default berekend op basis van 5,4%;
  • algemene heffingskorting;
  • eigen woning-forfait;
  • de ondernemersaftrek en MKB-winstvrijstelling worden berekend indien u kiest voor het berekenen van de Winst uit onderneming.

In de eerste update van 2018 zullen wij meer heffingskortingen automatisch voor u laten berekenen.

 • huurinkomsten in box 3:
  Wanneer u een woning heeft opgegeven, kunt u de opbrengst en kosten van de verhuur opgeven. Het resultaat van de verhuur wordt vervolgens toegevoegd aan een vermogensbestanddeel of toekomstvoorziening van uw keuze:
  • box 3 vermogensbestanddeel;
  • bancaire lijfrente tot de AOW-leeftijd;
  • verzekerde lijfrente tot de AOW-leeftijd;
  • aflossen hypotheek.

Wanneer de AOW-leeftijd bereikt wordt, of als de hypotheek volledig afgelost is, worden de huurinkomsten aan een box 3 vermogensbestanddeel toegevoegd.

Wiebes-scenario

 • financial Planning vanuit het Wiebes dossier:
  U kunt nu aan een Wiebes-scenario dossier een Financial Planning dossier toevoegen. Alle relevante ingevoerde gegevens worden hierbij meegenomen naar het Financial Planning dossier. Denk daarbij aan de persoonsgegevens uiteraard, maar ook de waarde in box 3 na afkoop, de voorziening na omzetting of het pensioen na laten staan.
  Zie onze Quick Guide Financial Planning voor gedetailleerde informatie over deze mogelijkheid;
 • kortingsgrondslag na uitstel pensionering:
  Hoofdregel is, dat de afkoopkorting wordt verstrekt over de fiscale balanswaarde op de afkoopdatum. De korting mag echter niet meer bedragen dan 34,5% van de fiscale waarde ultimo 2015 (artikel 38o Wet LB). Dit komt voor ingeval van een ingegane uitkering, omdat de voorziening in die situatie daalt in plaats van stijgt.
  Voor pensioenaanspraken die in 2016 of 2017 zijn uitgesteld, geldt ook dat de fiscale voorziening gedaald is ten opzichte van de stand ultimo 2015. In deze gevallen herkende het programma die lagere stand niet voor de toepassing van artikel 38o Wet LB. Er was immers nog geen pensioenaanspraak ingegaan. Dat is nu opgelost. De toets vindt niet meer plaats op de ingangsdatum, maar op de hoogte van de voorziening.

De afkoopkorting wordt nu berekend over de laagste fiscale voorziening op afkoopdatum dan wel 31-12-2015.

 

Nieuw in versie 2017/4a

Programma’s Lijfrente en FM Aanvullend Pensioen & Lijfrente

De correctiefactoren voor de pensioenaangroei (factor “A”) zijn uitsluitend van toepassing in de jaarruimteberekening voor 2014 en 2015, mits deze pensioenaangroei niet is overgenomen uit het Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Correctiefactor 35/37 wordt uitsluitend getoond voor de jaarruimteberekening 2014.
Correctiefactor 37/40 wordt uitsluitend getoond voor de jaarruimteberekening 2015.

Daarnaast is de toetsleeftijd voor de verhoogde premieaftrek in de reserveringsruimte in overeenstemming gebracht met de in het jaar van berekening geldende AOW-gerechtigde leeftijd.

 

Nieuw in versie 2017/4

Algemeen

 • Nieuwe overlevingstafel GBM/GBV 2011-2016
  In de software is de nieuwe overlevingstafel GBM/GBV 2011-2016 opgenomen.
 • Update rentes RJ-waardering pensioenaanspraken
  De door de SRA geadviseerde rentes zijn bijgewerkt tot en met 31-07-2017.
 • Staffels 2017 en 2018 toegevoegd:
  • de staffels uit het beleidsbesluit d.d. 20-01-2017, met pensioenleeftijd 67 jaar zijn toegevoegd;
  • de door het CAP gepubliceerde voorlopige staffels voor pensioenleeftijd 68 (V&A 17-002 d.d. 29-09-2017) zijn toegevoegd;
  • de definitieve staffels met pensioenleeftijd 68 jaar worden in december van dit jaar verwacht.

DIA Financiële Planning

 • De navigatie van de inventarisatie is verder geoptimaliseerd. Zo worden afhankelijk van de gemaakte keuze bij de vraag Soort dienstverband, alleen nog de daarmee verband houdende onderdelen en vragen getoond.
  Bijvoorbeeld: maakt u een financiële planning voor een DGA of IB-ondernemer, dan is het onderdeel ‘Vermogen zakelijk’ beschikbaar. Wisselt u naar iemand die uitsluitend in loondienst werkzaam is, dan verdwijnt dit onderdeel.
 • De melding bij het toevoegen van ‘Overig kapitaal’ bij Toekomstvoorzieningen is verholpen.
 • De melding bij het opslaan van uw advies in het onderdeel Advies & Conclusie is opgelost.

Wiebes-scenario

 • De berekening van de bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW-bijdrage) is op 2 punten aangepast op basis van (V&A 17-031):
  • de ZVW-bijdrage moet worden berekend over het bruto inkomen (na aftrek pensioenpremie). Bij ingegane pensioenen dus over het bruto pensioen. Vervolgens dient dit uit het netto pensioen te worden betaald;
  • de ZVW-bijdrage wordt niet berekend over het afkoopbedrag.
   Het programma is op beide punten aangepast.
 • Het afkoop-scenario is verfijnd op basis van V&A 17-004, zodat:
  • bij voldoende vermogen om de belastingheffing over de afkoopsom te financieren, wordt vermeld dat de DGA een vordering krijgt op de BV;
  • bij onvoldoende vermogen om de belastingheffing over de afkoopsom te financieren, wordt aangegeven dat afkoop niet mogelijk is.

 

Nieuw in versie 2017/3

DIA Financiële Planning / Wiebes-scenario

Wiebes-scenario: Informatieformulier Belastingdienst De belastingdienst heeft een aangepast Informatieformulier gepubliceerd. Deze hebben wij opgenomen in het Afdrukmenu. Voor meer informatie over het formulier gaat u naar de website van De Belastingdienst.

Ontsparen en sparen functie in DIA

In DIA wordt veel gebruik gemaakt van de Ontsparen-functie op het tabblad Actuarieel in de Inventarisatie. Op basis van ontsparen, vinden er onttrekkingen plaats aan het vermogen. Het liquide vermogen wordt daarmee aangewend voor de aanvulling van het inkomen, tot aan het niveau van de uitgaven.

Andersom kan het voorkomen, dat op enig moment geld gespaard kan worden vanuit het inkomen. Daarom hebben wij de Sparen-functie (eveneens op het tabblad Actuarieel) toegevoegd. Hiermee kunt u aangeven dat eventueel spaargeld aan het vermogen dient te worden toegevoegd.

Bovendien is het in DIA mogelijk gemaakt, om het spaargeld te alloceren naar het door u gewenste vermogensbestanddeel. 

FM Aanvullend Pensioen en Lijfrente programma

In het onderdeel Opgebouwde rechten, kunnen tijdelijke uitkeringen worden opgegeven. Van sommige tijdelijke uitkeringen werd in het laatste jaar van uitkering, de pro rata uitkering niet gepresenteerd in de bijbehorende grafiek. Dit is opgelost.

 

Nieuw in versie 2017/2

Algemeen
In alle applicaties is de nieuwe overlevingstafel GBM/GBV 2010-2015 opgenomen.

Gebruikersbeheer (DIA, Wiebes-scenario en Advantage)
Het Gebruikersbeheer in bovengenoemde applicaties, is in verband met uitbreiding van de beveiligingsopties, voorzien van een beheerdersfunctie. Als beheerder kunt u gebruikers aanmaken, wijzigen en verwijderen. Tevens bepaalt u welke gebruiker toegang heeft tot welke applicaties.

Indien u één of meerdere beheerders inregelt, kunnen gebruikers zichzelf niet meer zelfstandig aanmaken, maar dienen zij een verzoek voor toegang in te dienen.

Indien er reeds meerdere gebruikers zijn aangemaakt, krijgt de eerst geregistreerde gebruiker automatisch beheerrechten met deze update.

Voor meer informatie over de exacte werking kunt u onze Quick guide: Gebruikersbeheer & licenties bekijken.

Wiebes-scenario
Uitfasering pensioen in eigen beheer: het is zo ver.
Het wetsvoorstel (34.555) is op 7 maart 2017 aangenomen. Inclusief de Novelle (34.662) met wijzigingen inzake extern eigen beheer situaties. De Wet wordt van kracht op 1 april aanstaande.
Hierop hebben wij het Wiebes-scenario op diverse punten aangepast en uitgebreid:

Het Wiebes-dashboard
Middels het dashboard heeft u volledig inzicht in de status van uw dossiers. Bijvoorbeeld in welke fase een dossier zich bevindt, of wanneer er actie ondernomen dient te worden. Daarnaast treft u een bijbehorende managementrapportage inclusief een portefeuilleoverzicht aan.
 
Bulkimport
Middels de bulkimport in het Wiebes-dashboard, importeert u eenvoudig en snel alle te behandelen Akkermans & Partners dossiers uit het pensioenprogramma of Benaderde Marktwaarde. Waarbij tevens automatisch de dossiers worden aangemaakt in het Wiebes-scenario. Zie ook onze Quick Guide: Voorbereiding Project Uitfasering PEB voor een optimale verwerking van uw DGA-dossiers.
 
Scenario's
Verfijning van de berekeningen in de 3 scenario’s. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:
• een jaarlijkse bruto/netto rendementsberekening in de BV, in plaats van de eenmalige eindheffing 20 jaar na de AOW-leeftijd;
• een jaarlijks cashflow overzicht;
• een sluitende actief- en passiefzijde van de balans in de cijfermatige toelichtingen in de bijlagen;
• periodes die niet langer afgerond worden op jaren, maar exact worden berekend.

Novelle
Verwerking van de Novelle inzake het onderscheid tussen ‘intern’ en ‘extern eigen beheer’ situaties. De fiscale waardering wordt aangepast ingeval van extern eigen beheer. De indexatieverplichting wordt hierin meegenomen. Daarnaast kan de ‘actiefpost indexatielasten’ die bij de Werk BV staat, ook opgegeven worden. Deze wordt vervolgens ineens (afkoop) of jaarlijks tot 87-jarige leeftijd (omzetting) afgebouwd met een cijfermatige uitwerking in het resultatenscherm en het rapport.

Aangepast adviesrapport én modelovereenkomsten
Het adviesrapport is aangepast aan de definitieve wetgeving en de verfijnde berekeningen. In FM Overeenkomstenprogramma (los verkrijgbaar) met onder andere een model afkoopovereenkomst en omzettingsovereenkomst, zijn versies voor extern eigen beheer verwerkt en diverse aanvullende bepalingen uit de definitieve wet opgenomen, zoals verwijzingen naar de wetsartikelen en bepaling van erfgenamen.
 
Berekeningsbijlagen in MS Excel
De bijlagen met berekeningsgegevens zijn beschikbaar als rapport in MS Excel. Zodat u gedetailleerd inzicht krijgt in de berekeningen.

Whitepaper
Het herziene Whitepaper inzake Uitfasering pensioen in eigen beheer, is opgenomen in het afdrukmenu inclusief een universele checklist ten behoeve van uw dossiervorming.

Opbouw DGA-pensioen
In het Wiebes-scenario kunt u tevens rekening houden met de toekomstige opbouw van het DGA-pensioen. Evenals de ORV (6 producten) voor het nabestaanden pensioen. Vanaf deze update kunt u naast het DGA-product van Aegon en Legal & General, rekenen met het Allianz DGA Pensioen Pakket. Uiteraard is dit product eveneens toegevoegd aan Advantage.

DIA Financial Management
MS Excel export
Een veel gehoorde wens: "Kan ik de berekende gegevens, tussenberekeningen en de cijfers achter de grafieken, ook naar Excel exporteren?". Vanaf deze update is dat mogelijk. U vindt de optie als rapport in het Afdrukmenu. De cijfers worden per jaar tot aan de statistische overlijdensleeftijd gepresenteerd.
 
Afbouw hypotheekrenteaftrek
De berekening van de hypotheekrenteaftrek is verder verfijnd. Zo is de afbouw van de hypotheekrenteaftrek naar 38% in 2041 opgenomen en deze wordt gebruikt in de opgegeven hypotheken met hypotheekrenteaftrek.
 
Eigen woning forfait
Het eigen woning forfait werd niet pro rata berekend. Dit is opgelost. 

Advantage
Regeling Nazorg wordt Pension Auditor
Waarom? Omdat Nazorg vaak werd verward met de traditionele Nazorg zoals uitgevoerd met applicaties zoals Benefits-Plaza. Daarnaast is de Pension Auditor nu ook als losse applicatie/proces te gebruiken. Dus ook als een regeling buiten Advantage is geadviseerd, kunt u de Pension Auditor gebruiken. Ook zonder Wft-vergunning!

De Pension Auditor is bij uitstek geschikt om jaarlijks de pensioenregeling te monitoren. Over een handig verdienmodel gesproken! U kunt met de Pension Auditor:
  • de civiel/juridische toetsing van de regeling uitvoeren;
  • de CAO/BPF-check uitvoeren;
  • de Betaalbaarheidstoets uitvoeren;
  • de Pensioenlastenberekening uitvoeren;
  • de ontwikkelingen van de beleggingen/Life Cycles monitoren.
En op dit moment wordt de Pension Auditor geschikt gemaakt om de wijzigingen in de regeling direct door te zetten naar de PCT (PensioenCommunicatieTool).
 
Benefits Plaza Import
Vanuit Benefits Plaza is een naadloos aansluitende export te maken van alle benodigde werknemer gegevens ten behoeve van Advantage. Deze export kan vervolgens geïmporteerd worden middels de Importwizard. De import kan uitgevoerd worden op 4 plaatsen:
  • in de Wft-inventarisatie;
  • bij de Basisvragen in het Offerteproces;
  • in de Life Cycle Analyzer;
  • in de Pension Auditor t.b.v. de jaarlijkse Regeling Nazorg.
Hier stopt de samenwerking niet, maar daarover meer op een later moment.
 
Online Intake verfijnd
Wanneer een relatie de Online Intake ingevuld heeft en de ingevulde gegevens aan Advantage terugstuurt, kunt u die ingevulde gegevens bekijken in het Advantage dossier. Deze zijn gemarkeerd met een geel bolletje en normaal geblokkeerd tegen bewerken.

De blokkering hebben wij op veler verzoek opgeheven. Om de gegevens tijdens de bespreking met de klant alsnog aan te kunnen passen, zijn deze bewerkbaar gemaakt.

Tevens worden de bewerkte gegevens dan automatisch meegenomen, indien u de Wft-inventarisatie op afstand doorloopt met het Advantage Pensioenscript in Idiligo.
 
Zoekfunctie CAO-/BPF-check vernieuwd
De CAO-/BPF-check heeft een nieuwe zoekfunctie. Voortaan kan er op basis van een intelligent algoritme, real time gezocht worden op basis van ieder willekeurig zoekwoord of een combinatie van zoekwoorden. De zoekopdrachten vinden plaats in de gehele teksten van Verplichtstellingen en Algemeen Verbindend Verklaringen. U kunt dus nog gerichter én efficiënter zoeken!

Uitbreiding
De producten in Advantage zijn weer verder uitgebreid. En wel met:

Onderlinge ’s Gravenhage, productkenmerken zijn toegevoegd voor:
  • DGA pensioen;
  • DGA geen NP;
  • Collectief Pensioen.
     Allianz, premie- en kapitaalberekening opgenomen voor:
  • DGA Pensioen Pakket.
     PensionSolutions, productkenmerken zijn toegevoegd voor:
  • Open DC;
  • Open DC Duurzaam;
  • Smart Pension Advanced;
  • Smart Pension Easy.

Nieuw in versie 2017/1

Algemeen

De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten, vragenlijsten, quick guides en veel gestelde vragen (Online Helpdesk) zijn verder verbeterd en wederom aangevuld.

De quick guides zijn te vinden via de F1-toets. Quick guides zijn korte handleidingen die u snel op weg helpen met het gebruik van Advantage en nieuwe functionaliteiten.

Verder hebben wij de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Sofi-cijfers, CAO- en BPF-gegevens

Sofi-cijfers 2017

 • de sociale en fiscale cijfers voor het jaar 2017 zijn verwerkt in de software;
 • de CAO-gegevens zijn geactualiseerd tot december 2016;
 • de BPF-gegevens zijn aangevuld tot en met het jaar 2016;
 • verplichtstellingen voor BPF regelingen zijn geactualiseerd tot december 2016.

Pensioendatabank

De pensioendatabank is geüpdatet met de meest recente wetgeving, resoluties en jurisprudentie voor de Nederlandse en de Internationale pensioenregelgeving.

DIA

Berekening box 3 belastingheffing

Als onderdeel van de aanpassing in sofi-cijfers, is de berekening van de belastingheffing in Box3 aangepast aan het nieuwe regime.

XBRL-import uitgebreid

In DIA is het mogelijk om de aangifte door middel van een XBRL-bestand te importeren. Deze import is uitgebreid met gegevens ten behoeve van spaar- en beleggingsrekeningen.

Advantage

Offerteproces verbeterd

Indien u vanuit het Offerteproces (na het versturen van de offerteverzoeken) de Wft-Inventarisatie opnieuw wenste aan te passen, bleven er in sommige gevallen meldingen open staan. Dit is opgelost.

Productaanpassingen en nieuwe producten

 • de productkenmerken zijn opgenomen van:
  • MKB Garantiepluspensioen van Onderlinge ’s-Gravenhage;
  • DGA Garantiepluspensioen van Onderlinge ’s-Gravenhage.

 

Pensioenprogramma en Benaderde Marktwaarde

SRA rekenrentes RJ-waardering

De RJ-rekenrentes conform SRA- en RJ-systematiek zijn bijgewerkt tot en met 31-12-2016.

 

Nieuw in versie 2016/4b

Algemeen

De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten, vragenlijsten, quick guides en veel gestelde vragen (Online Helpdesk) zijn verder verbeterd en wederom aangevuld.

De help is te benaderen via de F1-toets, het Menu of servicedesk.akkermans.nl

Verhoging AOW-leeftijd in DIA, Wiebes scenario, FM Hiaten programma, Pension Analyzer, FM Aanvullend pensioen en lijfrente programma

De AOW-leeftijd is verhoogd voor mensen geboren ná 31-12-1954. Dit is - net na onze update - gepubliceerd door de wetgever op 31 oktober. De publicatie vindt u hier. Wij hebben deze wijziging uiteraard direct in onze software doorgevoerd, zodat u vanaf heden al met de nieuwe AOW-leeftijd rekening kunt houden in uw adviezen. 

DIA

Onttrekking (ontsparen) aan vermogen partner

In de onderdelen Inventarisatie en Financieel, kunt u in het tabblad Actuarieel rekening houden met ontsparen. Hierdoor wordt het negatief netto besteedbaar inkomen gecompenseerd vanuit het vermogen. Deze functie is uitgebreid, zodat u voortaan – indien gewenst - tevens kunt onttrekken aan het vermogen van de partner. 

Import XML mijnpensioenoverzicht.nl

Sinds de invoering van de verhoogde AOW-leeftijd, is de export uit mijnpensioenoverzicht aangepast. Deze aanpassing hebben wij ook doorgevoerd in DIA, zodat de betreffende export weer naadloos geïmporteerd kan worden in DIA. 

Wiebes-scenario 

ZVW premie

Omdat de ZVW-premie in de meeste gevallen 5,5% van de periodieke uitkering (van toepassing op de uitkering oudedagsverplichting én pensioenuitkering) tot het maximum ZVW-loon bedraagt, rekent het Wiebes-scenario hier voortaan standaard mee. 

Indien u wenst te rekenen met een afwijkende ZVW-premie, kunt u deze aanpassen in de Berekeningsgrondslagen.

Advantage

Het Offerteproces is verder verbeterd

Om uw offerteverzoeken naadloos te laten aansluiten bij de offerteprogrammatuur van de diverse aanbieders, hebben wij het Offerteproces verbeterd. Het proces verloopt als volgt:

 • na de selectie van de producten waar u een offerte voor aan wenst te vragen, gaat u door naar het Offerteproces;
 • het Offerteproces bestaat voortaan uit twee fases. Te weten:
  • Basisvragen: deze vragen en antwoorden zijn van toepassing op alle offerteverzoeken;
  • Offertevragen: dit zijn vragen en antwoorden die per product kunnen verschillen. Bijvoorbeeld vanwege het feit dat een bepaald klassensysteem binnen een bepaald product, niet ondersteund wordt. U kunt dan speciaal voor dat product een afwijkend antwoord selecteren.
 • na verzending van de offerteverzoeken, kunt u in het Offerteproces tevens de voortgang bewaken. Statussen geven aan welke offertes binnengekomen zijn en welke nog onderhanden zijn.

Na binnenkomst van een offerte, zijn deze direct beschikbaar in het Offerteoverzicht, kunt u de betreffende offertes openen of in de Offertevergelijker met elkaar vergelijken. Zowel cijfermatig als op basis van de belangrijkste kenmerken.

Indien u vanuit het Offerteproces (na het versturen van de offerteverzoeken) de Wft-Inventarisatie wenste aan te passen, bleven er in sommige gevallen meldingen open staan. Dit is opgelost.

Inventarisatierapport

Het Inventarisatierapport voor de Wft-inventarisatie en het Klantprofiel, is volledig opnieuw ontwikkeld.

Het rapport kent een volledig nieuwe opzet, is geschreven op het niveau van uw klant en voorzien van uw advies.

Afhankelijk van de gemaakte keuzes bestaat het rapport uit de:

 • CAO- en BPF-check
 • Pensioenlasten bestaande regeling
 • Pensioenlasten nieuwe regeling
 • Betaalbaarheid
 • Life Cycle Analyzer
 • Vragen en antwoorden volledige inventarisatie

Uitbreiding rapport CAO- en BPF check

De CAO- en BPF-check is uitgebreid met een onderzoeksrapport inclusief conclusies.

Dit rapport is als zelfstandig rapport af te drukken, of als onderdeel van het Inventarisatierapport.

Ook in de Nazorgmodule voor de jaarlijkse audit van de regeling en de Life Cycles, is het nieuwe onderzoeksrapport opgenomen.

Verbetering premie indicaties in productvergelijking

In het Analyse-overzicht van de diverse producten, worden naast de productkenmerken de tarieven voortaan gesplitst weergegeven.

Daar waar voorheen alleen de totaalpremie werd getoond, wordt nu de premie per product als volgt getoond:

 • risicopremie;
 • kostenopslagen;
 • totale bruto premie.

Zodat dit beter aansluit bij de vergelijking met netto beschikbare premies. Voor een nog beter onderbouwde productkeuze en advies.

Productaanpassingen in Advantage

In de vergelijking van producten hebben wij de volgende wijzigingen aangebracht:

 • Brand New Day Pensioen: per 17 November 2016 wordt het actietarief opgenomen.
 • de productkenmerken van het MKB Garantiepluspensioen van Onderlinge ’s-Gravenhage zijn opgenomen;
 • nieuwe ANW-tarieven per 1-1-2017 zijn verwerkt voor:
  • Aegon PPI Pensioenabonnement flex;
  • Aegon DB-abonnement.

 

Nieuw in versie 2016/4a

Algemeen

De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten, vragenlijsten, quick guides en veel gestelde vragen (Online Helpdesk) zijn verder verbeterd en wederom aangevuld.

De help is te benaderen via de F1-toets, het Menu of servicedesk.akkermans.nl

 

DIA & Advantage: wachtwoord vergeten

In DIA en Advantage registreert u zich als gebruiker. Dit gebeurt op basis van een zelf opgegeven e-mailadres en wachtwoord. Indien u uw wachtwoord vergeten bent, kunt u dit voortaan vanuit het Inlogscherm herstellen via de functie Wachtwoord vergeten.

Nadat u op de betreffende button in het inlogscherm klikt, wordt u gevraagd om uw e-mailadres op te geven. Op dat moment controleert het programma of uw e-mailadres voorkomt in de database. Indien dit het geval is, wordt er per e-mail een nieuw wachtwoord aan u verzonden.

Na de eerste keer inloggen met dit nieuwe wachtwoord, kunt u het wachtwoord aanpassen in het Gebruikersbeheer.

Wij hebben voor deze methodiek gekozen omdat wij uit veiligheid uw wachtwoord gehashed (onleesbaar) opslaan. Een wachtwoord opnieuw opvragen is hierdoor niet mogelijk.

 

DIA: Financial Management voor de DGA en IB Ondernemer

Wiebes-scenario

Binnen het Wiebes-scenario zijn de volgende problemen opgelost en wensen doorgevoerd: 

 • het ‘percentage belastingheffing op uitkeringen’ werd in één keer opgegeven voor pensioenuitkeringen en uitkeringen uit hoofde van de oudedagsverplichting. Deze vraag is gesplitst in twee vragen, zodat de (veelal) hogere pensioenuitkering anders belast kan worden dan de uitkering uit oudedagsvoorziening;
 • de uitstelberekening van pensioenaanspraken in het scenario ‘Laten staan’ in de fiscale vergelijking bevatte enkele onvolkomenheden. Deze zijn opgelost.
 • de fiscale en commerciële pensioenverplichting op de AOW-leeftijd, waren gelijk aan die op de berekeningsdatum. Vanaf heden worden de actuarieel herrekende verplichtingen gepresenteerd;
 • in bijlage 3 vond een overgang plaats van de fiscale naar commerciële grondslagen. De overgang vond plaats in de kolom berekeningsjaar+1. Dit hebben wij hersteld;
 • in het resultatenscherm wordt een eventueel verzekerd overlijdensrisicokapitaal, nu gespecificeerd weergegeven met een ‘Kapitaal op berekeningsdatum´, ´Kapitaal op de einddatum´ en de ´Uitkering´;
 • het afdrukken van bijlage 2 is voortaan standaard op ‘landscape’ ingesteld. De tabellen zijn hierop aangepast.

Uitbreiding importmogelijkheden

Het importeren van een .XBRL-bestand met de gegevens van een IB of VpB aangifte, is vanaf nu ook mogelijk vanuit het XBRLOne Platform van Semansys Technologies BV. Zie voor meer informatie de Quick Guide Importeren.

 

Nieuw in versie 2016/4

Algemeen

De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten, vragenlijsten, quick guides en veel gestelde vragen (Online Helpdesk) zijn verder verbeterd en wederom aangevuld.

De quick guides zijn te vinden via de F1-toets. Quick guides zijn korte handleidingen die u snel op weg helpen met het gebruik van Advantage, DIA en nieuwe functionaliteiten.

 

DIA: Financiële planning voor de DGA en IB Ondernemer

Wiebes-scenario

Nu de plannen van staatssecretaris Wiebes inzake het eigen beheer pensioen van de DGA nagenoeg definitief zijn, hebben wij de module Wiebes-scenario ontwikkeld.

Het Wiebes-scenario is een modulaire uitbreiding op DIA Start en DIA Next, maar is standaard opgenomen in de pakketsamenstelling DIA Pro en DIA Suite.

Uiteraard is het Wiebes-scenario ook als losse module beschikbaar.

Inhoud Wiebes-scenario

Binnen het Wiebes-scenario is het complete adviestraject opgenomen. Concreet betekent dit, dat de diverse Wiebes oplossingen in één keer doorgerekend worden.

Hierbij gaan wij uit van twee uitgangspunten:

 • Wat kun je doen met de opgebouwde aanspraken? Met ingegane pensioenen?
  • afkopen;
  • omzetten;
  • premievrij laten staan;
  • verwerking verzekerde regelingen;
 • Wat zijn de mogelijkheden voor de toekomstige opbouw van een toekomstvoorziening?
  • verzekeringsproduct afsluiten;
  • netto sparen;
  • winstreserve in eigen beheer aanhouden.

De automatische doorrekeningen zijn hierbij niet alleen gericht op afkoop, maar ook op de berekening van de aanspraken en liquiditeiten. Nu én in de toekomst.

Met betrekking tot de verzekeringsproducten, zijn er een aantal DGA- en ORV producten gekoppeld. Zodat de verzekeringsconsequenties direct doorgerekend worden.

De DGA producten zijn eveneens aan Advantage gekoppeld, zodat indien gewenst, direct het Wft-proces gestart kan worden.

Rapport & juridische documenten

Vanzelfsprekend is het Wiebes-scenario voorzien van uitgebreide en voor de klant duidelijke, overzichtelijke en leesbare rapporten. Inclusief de nodige grafieken.

Wat betreft de juridische documenten, kunnen de volgende documenten gegenereerd worden via onderstaande programma’s*: 

Eveneens is een standaard verzoekbrief voor het terughalen van verzekerde pensioenaanspraken naar eigen beheer, opgenomen in FM Overeenkomsten.

Overige kenmerken

 • zijn al uw DGA-dossiers omgezet, dan zegt u uw licentie op het Wiebes-scenario gewoon op;
 • om de efficiëntie te optimaliseren, kunnen de dossiers uit het Pensioenprogramma en Benaderde Marktwaarde ingelezen worden;
 • DIA kent een licentiemodel op basis van aantallen dossiers. Voor het Wiebes-scenario kunt u een onbeperkt aantal dossiers aanmaken;

*Om de juridische documenten te kunnen genereren, dient u te beschikken over de betreffende programma’s.

Wiebes-scenario en DIA

Het Wiebes-scenario kan als zelfstandige module gebruikt worden, of vanuit een bestaand DIA dossier opgestart worden. U hoeft dus niet per se een volledige inventarisatie in DIA op te starten voor het Wiebes-advies.

Importeren in DIA

Om de efficiëntie binnen het gebruik van DIA verder te verhogen, hebben wij 4 verschillende importmogelijkheden toegevoegd:

 • IB-aangifte: door middel van het importeren van een XBRL-rapport, kunnen alle inkomensgegevens die in de IB aangifte zijn opgenomen, worden geïmporteerd in DIA. Deze gegevens worden allemaal opgenomen op het tabblad ‘Inkomen’;
 • VPB-aangifte: NAW-gegevens en balansposten (gebruikt voor een waarderingsberekening van de onderneming) worden geïmporteerd op basis van een XBRL-rapport van de VpB-aangifte;
 • eigen beheer aanspraken: opgebouwde aanspraken in eigen beheer in het pensioenprogramma of BMW en lijfrenteberekeningen (uitsluitend BMW), kunnen worden geïmporteerd in het DIA dossier op het tabblad ‘Toekomstvoorzieningen’;
 • mijnpensioenoverzicht.nl: alle in het verleden elders opgebouwde pensioenen die geregistreerd staan in Mijnpensioenoverzicht, zijn te importeren in DIA. Ook deze importfunctie vindt u terug op het tabblad ‘Toekomstvoorzieningen’.

Beide bovenstaande XBRL rapporten zijn uit diverse aangifteprogramma’s te exporteren. In DIA kunnen deze vervolgens worden geïmporteerd. Zie voor meer informatie over het importeren de Quick Guide <link naar QG’s DIA> aangaande de importfuncties.

Overige aanpassingen DIA

Koopkrachtindicator: deze is toegevoegd op het tabblad Actuarieel in de processen Inventarisatie en Financieel. Het is hierdoor mogelijk om voor de uitgaven prijs- en loonindexaties in te stellen en te rekenen met een ‘reële koopkracht’.

Daarnaast is de weergave van geïndexeerde pensioenen in de resultatenschermen aangepast. Het resultatenscherm is nu beter leesbaar.

 

Pensioenprogramma

In dossiers met een hoger salaris dan het fiscale maximum, werd dit fiscale maximum getoond in plaats van het werkelijke salaris. Dit is opgelost. De berekeningen werden hierdoor niet beïnvloed.

Bij specifieke berekeningen per 31-12-2015, waarin gekozen was voor een RJ2014-4 waardering én gekozen was voor het gebruik van standaard SRA grondslagen, werd de overlevingstafel GBM/GBV 2008-2013 in plaats van GBM/GBV 2009-2014 gehanteerd. Dit is opgelost.

In enkele berekeningen die diverse regimes bevatten en een specifieke combinatie van laten staan en uitstellen bij de overgangsbepalingen, werd de tijdsevenredige aanspraak van het opgebouwde nabestaandenpensioen tot en met het Witteveen regime niet correct gepresenteerd. Dit is aangepast.

 

Pension Analyzer

In een regelingvergelijkingsberekening met daarin de vergelijking van 2 beschikbare premie regelingen, werden in de huidige regeling de pro rata premies van het laatste jaar voor de pensioendatum van één van de deelnemers niet berekend. Dit is opgelost.

 

Nieuw in versie 2016/3

Algemeen
De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten, vragenlijsten, quick guides en veel gestelde vragen (Online Helpdesk) zijn verder verbeterd en aangevuld.

Verder hebben wij de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Online Helpdesk

De Online Helpdesk is bereikbaar via:

 • de help- of F1-toets in de software;
 • via de website akkermans.nl en vervolgens klikt u op Online Helpdesk;
 • rechtstreeks via servicedesk.akkermans.nl;

DIA: Financiële planning voor de DGA en IB Ondernemer

Life Event Automation (LEA)
Life Event Automation is speciaal ontwikkeld, om de gevolgen van aanpassingen in de financiële planning fictief door te rekenen. Zonder dat u de financiële planning daadwerkelijk aanpast. Inclusief een uitgebreid rapport om te bespreken met uw klant.

Voorbeeld:
Uw klant ontvangt een erfenis. U geeft dan aan hoe u de erfenis verdeeld wilt zien over bepaalde life events. Zoals eerder stoppen met werken en overlijden.

DIA rekent vervolgens fictief de consequenties van de ingestelde verdeling door. Pas na eventuele fine tuning en overleg met uw klant, laat u LEA de aanpassingen automatisch verwerken in de financiële planning.

Zo rekent u diverse scenario’s door voor uw klant, zonder dat u de financiële planning steeds hoeft aan te passen.

AOW-leeftijd
De AOW-leeftijd wordt voortaan bepaald op basis van de wet ‘Versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd’ d.d. 26 maart 2015.

Netto oudedagsvoorziening
Het is mogelijk gemaakt om een netto oudedagsvoorziening op te geven in het onderdeel Toekomstvoorzieningen. U kunt het netto kapitaal opgeven bij ‘Te ontvangen kapitaal’. Daarbij kunt u kiezen voor een fiscaliteit en de mogelijkheid ‘Netto’ selecteren.

Deze voorziening wordt bijvoorbeeld tevens gebruikt bij het verwerken van een erfenis, vanuit de Life Event Automation. De erfenis die aangewend wordt voor het aanvullen van de oudedagsvoorziening, wordt in dit onderdeel ‘Te ontvangen kapitaal’ opgenomen in de toekomstvoorzieningen.

Advantage

Nazorg
Advantage is uitgebreid met de mogelijkheid om de jaarlijkse Nazorg op de regeling uit te voeren en te rapporteren! In deze module kunt u over de volgende onderdelen adviseren: 

 • CAO- en BPF check;
 • Pensioenlasten;
 • Financiële toets;

CAO- & BPF check
Zoek op basis van trefwoorden in de inhoud van de verplichtstelling of Algemeen Verbindend Verklaring en selecteer de juiste CAO of BPF. Bij CAO’s kunt u tevens zoeken op SBI-code of CAO-nummer. Raadpleeg vanuit Advantage direct de betreffende documenten.

Pensioenlasten
Reken snel en eenvoudig de pensioenlasten door op zowel individueel- als collectief niveau. Inclusief onder andere 5 jaars projecties, diverse indexatiemogelijkheden, personeelsverloop en personeelsvervanging in verband met pensioneringen.

Financiële toets
Toets de financiële positie van de onderneming, volledig conform de kengetallen uit de leidraden 4 en 11 van de AFM. En draai een uitgebreid en helder rapport uit voor de klant.

Beleggingsmonitor
Reken de bereikbare kapitalen door op basis van verschillende risicoprofielen binnen het huidige product. Zet op basis van de ontwikkeling van de fondsen en het gekozen risicoprofiel, de doorrekening van het eindkapitaal af tegen het oorspronkelijk geoffreerde kapitaal. Zowel op individueel- als collectief niveau. U monitort hiermee de ontwikkeling van de beleggingen.

Life Cycle Analyzer (LCA)
Start de LCA vanuit uw inventarisatie. Of start de LCA als zelfstandig dossier in Advantage en neem de benodigde gegevens en rapportages direct over in uw inventarisatie.

Hoe werkt dit? Vergelijk snel en eenvoudig op basis van één risicoprofiel, de eindkapitalen van aan alle relevante producten gekoppelde Life Cycles. Of reken de eindkapitalen door op basis van verschillende risicoprofielen, van de door u geselecteerde producten.

Zet op basis van de ontwikkeling van de fondsen en het gekozen risicoprofiel, de doorrekening van de eindkapitalen af voor verschillende Life Cycles. Zowel op individueel- als collectief niveau.

Naadloze integratie met PensionAnalyzer
Voorheen was het mogelijk om vanuit Advantage over te stappen naar de PensionAnalyzer voor de lastenberekening van de huidige en nieuwe regeling. En de betaalbaarheidstoets met berekening van de financiële kengetallen. Met deze update is dit proces veel efficiënter gemaakt.

U kunt nu naadloos vanuit Advantage de gewenste berekening uitvoeren. Waarbij voor uw efficiëntie, alle benodigde gegevens tussen Advantage en de PensionAnalyzer automatisch uitgewisseld worden, inclusief het rapport en het digitale dossier.

U kunt overigens een onbeperkt aantal PensionAnalyzer berekeningen maken en opslaan in Advantage. En eerder opgeslagen dossiers kunt u weer opnieuw openen en bewerken.

Afhankelijk van uw abonnement, blijft de PensionAnalyzer gewoon los te gebruiken voor het vergelijken van verschillende regelingen, het maken van harmonisatieberekeningen en het doorrekenen van omzettingen.

Pensioenprogramma
In enkele dossiers met een specifieke situatie, werd de backservice van pre-VAP regimes te laag berekend. Het gaat om dossiers die aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Witteveen-, VPL- en VAP regime van toepassing;
 • In beide overgangen van regimes is gekozen voor het ‘laten staan’ van de opgebouwde aanspraken;
 • Er is gekozen voor ‘backservice over de pre-VAP rechten’.

Dit is opgelost.

Benaderde Marktwaarde
Voor de waardering van een direct ingaande uitkering werd in voorkomende gevallen in het rapport gemeld, dat rekening gehouden werd met een ‘uitgestelde nabestaandenuitkering’. Deze melding is verwijderd voor direct ingaande uitkeringen. 

Flexpensioen
Het partnerpensioen kan in het programma opgegeven worden als een overgangspercentage van het ouderdomspensioen, of als een aanspraak. 

Daarnaast is het mogelijk om pensioenaanspraken uit te stellen in het Flexpensioenprogramma. Daarbij dient uitsluitend het ouderdomspensioen te worden uitgesteld. Het partnerpensioen blijft gelijk. 

Bij het opgeven van een aanspraak werd het partnerpensioen wel uitgesteld. Dat is gecorrigeerd. 

Pensioendatabank
De pensioendatabank is geüpdatet met de meest recente wetgeving, resoluties en jurisprudentie voor de Nederlandse en de Internationale pensioenregelgeving.

 

Nieuw in versie 2016/2

Algemeen
De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten, vragenlijsten, quick guides en veel gestelde vragen (Online Helpdesk) zijn verder verbeterd en wederom aangevuld.


De quick guides zijn te vinden via de F1-toets. Quick guides zijn korte handleidingen die u snel op weg helpen met het gebruik van Advantage, DIA en nieuwe functionaliteiten.

Verder hebben wij de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Online Helpdesk
De afgelopen maanden hebben wij een volledig nieuwe Online Helpdesk voor u opgezet. Veel gebruiksvriendelijker, alle helpteksten zijn herschreven, quick guides zijn uitgebreid, het stellen van vragen is vereenvoudigt en u kunt vanaf nu ook uw wensen voor uitbreiding van de software kenbaar maken via een speciaal forum.


De Online Helpdesk blijft op de gebruikelijke wijze bereikbaar via:

 • de Help- of F1-toets in de software;
 • via de website www.akkermans.nl en vervolgens klikt u op Online Helpdesk;
 • rechtstreeks via servicedesk.akkermans.nl.

Overlevingsstaffels
De overlevingstafel GBM/GBV 2009-2014 zoals gepubliceerd door het Actuarieel Genootschap, is geïmplementeerd in de software. De overlevingstafel is op 24 februari 2016 gepubliceerd.

DIA: Financiële Planning voor DGA én IB-ondernemer
De volgende aanpassingen en uitbreidingen hebben wij verwerkt in DIA. Deze uitbreidingen zijn bedoeld om uw basisset met gegevens uit te breiden en de werking van de life events te verbeteren.

 • De vraag ‘Status dienstverband’ is toegevoegd bij de Persoonlijke gegevens. Bij deze vraag zijn de opties ‘Gestopt, Gepensioneerd en Gestopt & gepensioneerd’ opgenomen. Tevens zijn de opties ‘WIA-uitkering’ en ‘WW-uitkering’ verplaatst van ‘Soort dienstverband’ naar ‘Status dienstverband’.
  • Indien u aangeeft dat de klant gepensioneerd is, vervallen de vragen inzake pensionering in het life event 'Stoppen met werken'. Daarnaast wordt de datum van pensionering getoond in het live event. De ondernemer is echter nog niet gestopt met werken. Het life event blijft dus beschikbaar voor de scenario’s en planning inzake stoppen met werken.
  • Indien u 'gestopt' selecteert, kunt u de datum waarop gestopt is invoeren. Deze datum wordt automatisch overgenomen in het live event. Voor de scenario’s en planningsfuncties inzake pensionering blijft het life event beschikbaar.
  • Indien u 'Gestopt & gepensioneerd' selecteert, worden de vragen in het life event ‘Stoppen met werken’ allemaal read only gemaakt. In het life event blijft wel zichtbaar op welk moment uw klant is gestopt met werken en met pensioen is gegaan.

Om discrepantie met eerdere dossiers te voorkomen, wordt afhankelijk van de situatie het life event geheel of gedeeltelijk read only gemaakt. Dit vanwege het feit dat sommige scenario’s dan niet meer van toepassing zijn. Het live event blijft inzichtelijk en rapporten zijn gewoon af te drukken.

 • Een arbeidsongeschikte ondernemer die tijdens uw advies reeds een WIA-uitkering ontvangt, kan volledig worden verwerkt in de life events. Het tijdelijke karakter van de WGA-uitkeringen komt daarmee ook tot uiting in de inkomstenberekeningen. U kunt namelijk de duur en de hoogte van de uitkering specificeren.
 • Het is mogelijk gemaakt om toekomstige aanpassingen in het inkomen te verwerken in de inventarisatie. Bijvoorbeeld de hierboven genoemde WIA-uitkering of een betaalde of ontvangen kinder- of partneralimentatie.
 • In het onderdeel ´Vermogen -> Vermogen privé -> Sparen en beleggen´, kan nóg nauwkeuriger de vermogensontwikkeling worden bepaald door twee nieuwe variabelen op te geven:
  • de periodieke toevoeging (spaarbedrag);
  • de periode van toevoegingen.
 • In het onderdeel ´Vermogen -> Vermogen privé´ is het ook mogelijk om - in Nederland onbelast - buitenlands vermogen op te geven.
 • In het life event 'Echtscheiding' is de verdeling van vermogensbestanddelen uitgebreid. Naast het opgeven van een procentuele verdeling, kan voortaan ook rekening gehouden worden met een te betalen of te ontvangen afkoopsom in het kader van verdelingen/verrekeningen.
 • De mogelijkheid om de kinder- en partneralimentatie op te geven, is toegevoegd aan zowel de 'Inventarisatie' als het life event 'Echtscheiding'. Hierbij kan tevens de periodieke uitkering of eenmalige koopsom opgegeven worden. De kinderalimentatie kan bovendien per kind worden gespecificeerd.
 • De winst uit onderneming van een IB-ondernemer kan ook ná het eerste jaar worden berekend. De winst uit onderneming geeft u op in het onderdeel Vermogen -> Vermogen zakelijk -> Onderneming. Daarbij geeft u een groeivoet voor de winst op om de eventuele groei van de inkomsten weer te geven.
 • De terbeschikkingstellingsregeling is opgenomen.
  U kunt in het onderdeel Vermogen –> Woning -> Ter beschikking stelling, opgeven of (een deel van) een woning ter beschikking gesteld is aan de onderneming. U geeft voor de fiscale verwerking aan wat de (fictieve) opbrengsten en kosten zijn. Waarna het programma voor u berekent wat het belastbare inkomen inclusief de terbeschikkingstelling bedraagt. Bovendien kunt u in het onderdeel ‘Privé vermogen’ een rekening courant met de onderneming specificeren. U kunt voor de onderneming opgeven wat de waarde is of deze laten berekenen. Indien u kiest voor berekenen, wordt de opgegeven stand van het rekening courant automatisch overgenomen uit het onderdeel ‘Privé vermogen’.
 • Vanzelfsprekend zijn de real-time resultatenschermen, grafieken en rapporten aangepast ten behoeve van bovenstaande uitbreidingen.

Flexpensioen: Uitstellen pensioenaanspraken
Uitstel van pensioenaanspraken vindt in de praktijk plaats voor het ouderdomspensioen, zonder het direct ingaande nabestaandenpensioen mee uit te stellen. Hiervoor voert u in de software het nabestaandenpensioen op als ‘Aanspraak’. Dan wordt het nabestaandenpensioen niet uitgesteld. 

Indien u het nabestaandenpensioen toch wenst uit te stellen, selecteert u het opgeven van het nabestaandenpensioen als ‘Percentage van het ouderdomspensioen’. De verhouding tussen nabestaanden- en ouderdomspensioen wordt in stand gehouden ná de uitstelberekening. Het nabestaandenpensioen wordt in dit geval wél uitgesteld.

Pensioenbrievenprogramma
In sommige gevallen werden bij oude dossiers (pré 2013), enkele gegevens niet mee overgenomen van het Pensioenprogramma naar het Pensioenbrievenprogramma. Het programma toonde vervolgens een technische melding. Dit was eveneens van toepassing bij Benaderde Marktwaarde naar het Pensioenbrievenprogramma. 

Echter alleen wanneer u de gegevens uitwisselde via de functie Modules. Dit probleem is opgelost.

 

Nieuw in versie 2016/1 

Algemeen

De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten, vragenlijsten, quick guides en veel gestelde vragen (Online Helpdesk) zijn verder verbeterd en wederom aangevuld.

De quick guides zijn te vinden via de F1-toets. Quick guides zijn korte handleidingen die u snel op weg helpen met het gebruik van Advantage en nieuwe functionaliteiten.

Verder hebben wij de volgende wijzigingen doorgevoerd:

DIA: Financiële Planning voor de DGA én IB-ondernemer

Vol trots presenteren wij u graag ons nieuwe financiële planningsapplicatie DIA. Voorzien van ongekende functionaliteiten om financiële planning naar een nog hoger niveau te tillen.

En speciaal ontwikkeld voor de DGA én IB-ondernemer.

Meer informatie of een online demo? Klik dan snel door naar de webpagina.

Advantage

Offertes aanvragen

Tot deze update, heeft Advantage Backoffice op uw verzoek de offerteaanvragen verzorgt bij de diverse uitvoerders.

Vanaf deze update is dat niet meer nodig. U kunt namelijk voortaan uw offertes rechtstreeks aanvragen bij de betreffende aanbieders. Ongeacht of het offertes betreffen op basis van een Wft-intake of op basis van een directe offerte. Wist u trouwens dat u – net als bij een Wft-intake – bij een directe offerte maar één set offertegegevens hoeft in te voeren om alle geselecteerde aanbieders een offerteverzoek te sturen?

Zodra u in het Offerteproces van Advantage uw offerteverzoeken verstuurt, komen deze direct binnen in het Online Advantage Offertebeheer van de betreffende aanbieders. Op het moment dat de offertes gereed zijn, zet de uitvoerder deze klaar in het Offertebeheer. Inclusief alle benodigde bijlagen.

Zodra de offertes klaargezet zijn, zijn deze voor u beschikbaar in het Offerteproces in Advantage. Bovendien kunt u de offertebestanden terugvinden in het onderdeel ‘Offertes’ in het Afdrukmenu.

Daarnaast worden de belangrijkste offertecijfers apart ingevoerd. Denk hierbij aan de diverse premiedelen en kostenopslagen. Zodat u binnen Advantage met 1 druk op de knop, de belangrijkste offertecijfers en productkenmerken van de geoffreerde producten kunt vergelijken. De vergelijking wordt voor u gegenereerd in Excel, zodat u het rapport eenvoudig kunt bewerken en toevoegen aan uw eigen rapport. Dit rapport is eveneens beschikbaar via het Offerteproces.

Budget

Voortaan kunnen de berekende premies afgezet worden tegen een opgegeven budget. Voor vele werkgevers een zeer belangrijke variabele. En u als adviseur heeft hiermee nog sneller zicht op de passendheid van de producten.

Hiertoe is in zowel de Wft-intake (tabblad Financieel) als in de Online Intake de vraag ‘Budget’ toegevoegd.

Het opgegeven budget wordt door Advantage op twee plaatsen gebruikt:

 • bij de productvergelijking aan het eind van de inventarisatie;
 • in het Offerteproces, ter vergelijking van de definitieve offertepremies met het budget.

Hier wordt tevens het verschil tussen het budget en de verschillende premies in beeld gebracht.

Soficijfers

De sociale en fiscale cijfers voor het jaar 2016 zijn verwerkt in de verschillende programma’s.

Pensioenprogramma en Benaderde Marktwaarde

RJ berekeningen ultimo 2015

De voorkeursinstellingen voor de berekeningen ultimo 2015 op basis van de SRA of RJ grondslagen zijn aangepast en bijgewerkt.

Lijfrenteprogramma en FM Aanvullend Pensioen- en Lijfrenteprogramma

FOR berekening 2015 aangepast

De berekening van de dotatie aan een Fiscale Oudedags Reserve in het jaar 2015, vond plaats op basis van de maximale toevoeging van 9,8% van de winst. Dit is gecorrigeerd naar de juiste maximale toevoeging van 10,9%. Indien u een Lijfrente berekening heeft gemaakt met een berekeningsjaar 2015, hoeft u uitsluitend het dossier opnieuw te openen en het nieuwe resultaat wordt automatisch berekend.

Daarna hoeft u alleen nog het rapport te printen en het dossier op te slaan.

Nieuw in versie 2015/6 

Algemeen
De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten, vragenlijsten, quick guides en veel gestelde vragen (Online Helpdesk) zijn verder verbeterd en wederom aangevuld.

De quick guides zijn te vinden via de F1-toets. Quick guides zijn korte handleidingen die u snel op weg helpen met het gebruik van Advantage en nieuwe functionaliteiten.

Verder hebben wij de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Advantage 

Vernieuwde import deelnemer gegevens
Met de vernieuwde import voor de deelnemer gegevens, kunt u nog sneller importeren.

Ten eerste is het importproces efficiënter gemaakt. Vanaf nu importeert u in 2 stappen deelnemer gegevens.

Daarnaast hebben wij de import voorzien van drie soorten importmogelijkheden:

 • verkorte import: alleen die gegevens benodigd om te kunnen vergelijken en rekenen;
 • uitgebreide import: alle gegevens die nodig zijn voor het aanvragen van offertes;
 • aanvullende import: het verrijken van de verkorte import naar de uitgebreide import

Hiervoor dienden wij wel de importtemplate aan te passen. De kolommen voor de verkorte import zijn blauw gemarkeerd. De overige kolommen zijn voorzien van een grijze markering.

Tip: het BSN is geen verplicht veld meer! Dus download het nieuwe importtemplate, indien u dit buiten Advantage opgeslagen heeft.

Benaderde Marktwaarde & Pensioenprogramma 

RJ berekening incl. serviceberekening per 1 januari 2014
De RJ-berekening wordt inmiddels ontzettend veel gebruikt. Hetgeen vanzelfsprekend leidt tot nieuwe wensen.

Eén van die verzoeken is, om automatisch een berekening per 1-1-2014 uit te voeren indien een berekening per 31-12-2014 wordt gemaakt. Een ander verzoek is, om te rekenen met gebruikmaking van (actuariële) grondslagen die gebaseerd zijn op de gekozen grondslagen bij de berekening 31-12-2014. Bijvoorbeeld de marktrente op basis van SRA grondslagen, wanneer die geselecteerd zijn per 31-12-2014. De marktrente van 2,34% per 31-12-2014, wordt dan omgezet naar 4,06% per 1-1-2014. Bij een duration van 30+ jaar.

Beide wensen zijn inmiddels doorgevoerd.

Tevens is het vanaf nu mogelijk om – indien een willekeurig gekozen marktrente is ingevuld – een marktrente automatisch te laten bepalen.

Hiervoor is een extra invoerveld opgenomen. Zodat u de marktrente per 1-1-2014 kunt invoeren. Dit veld komt beschikbaar zodra u bij de bepaling van de RJ-grondslagen heeft gekozen voor “Zelf invullen”.

De serviceberekening per 1-1-2014, is opgenomen aan het eind van uw technische rapport. 

Pensioenprogramma 

Dekkingsgraad BV in het A&P UPO
Middels de afstempeltoets kunt u het rapport “Fiscale toetsing DGA-pensioen” genereren. In dit rapport is voortaan ook de dekkingsgraad van de BV opgenomen.

De dekkingsgraad wordt berekend op basis van de afstempeltoets. En is eveneens opgenomen in het A&P UPO.

De afstempeltoets vindt u overigens op het tabblad “Actuarieel fiscaal”.

Nazorg formulier en A&P UPO gescheiden
Het is gebleken dat veel gebruikers het A&P UPO en het Nazorgformulier op verschillende momenten voor een advies te hanteren.

Wij hebben daarom het Nazorgformulier als apart rapport in het Afdrukmenu opgenomen.

Rapport Jaarrekening
In het rapport werden helaas – bij gelukkig exotische situaties – twee verkeerde waardes gepresenteerd. Zowel bij de Waarde Economisch Verkeer als bij het bereikbare nabestaandenpensioen.

Beide zijn aangepast. De berekeningen zijn overigens wel correct.

Benaderde Marktwaarde

Duration tijdelijke uitkeringen
Voor overbruggingspensioenen en met name lijfrente/stamrecht uitkeringen, hebben wij voor de tijdelijke uitkeringen de berekening van de duration verfijnd.

De  duration voor tijdelijke uitkeringen wordt voortaan bepaald op basis van de duur vanaf de berekeningsdatum tot het einde van de tijdelijke uitkering. Dit is voor direct ingaande of ingegane uitkeringen uiteraard gelijk aan de duur. Voor uitgestelde tijdelijke uitkeringen is dit langer.

Rapportage bij opgave van (te) oude kinderen

Indien kinderen opgegeven zijn, kan het voorkomen dat deze te oud zijn om in aanmerking te komen voor een wezenuitkering. In dit geval kon het programma geen rapport genereren. Dit is opgelost.

 

Nieuw in versie 2015/5 

Algemeen 
De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten, vragenlijsten, quick guides en veel gestelde vragen (Online Helpdesk) zijn verder verbeterd en wederom aangevuld.

De quick guides zijn te vinden via de F1-toets. Quick guides zijn korte handleidingen die u snel op weg helpen met het gebruik van Advantage en nieuwe functionaliteiten.

Verder hebben wij de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Advantage

Koppeling met Moneyview Collectief Pensioen
MoneyView en Akkermans & Partners hebben de handen ineen geslagen. Dit heeft geresulteerd in een koppeling tussen MoneyView Collectief Pensioen (MCP) en Advantage.

Moneyview richt zich met MCP voornamelijk op zeer gedetailleerde doorrekeningen van de pensioentarieven van pensioenverzekeraars en PPI’s.

Net als in Advantage, maar dan nóg gedetailleerder. Advantage en MCP zijn als programma dus volledig complementair aan elkaar. U start de Wft-proof inventarisatie binnen Advantage en zodra alle benodigde gegevens bekend zijn, kunt u een uitstapje maken naar MCP.

Op het moment dat de gewenste berekeningen in MCP uitgevoerd zijn, kunt u het rapport inlezen in Advantage. Vervolgens rond u de Wft-proof inventarisatie af om de resultaten te bespreken met uw klant. U legt uw advies vast en vervolgens start u het offerteproces binnen Advantage.

Vanzelfsprekend kunt u tevens op de vertrouwde wijze gebruik blijven maken van Advantage.

Heeft u reeds een abonnement op MCP, dan kunt u na de update direct gebruik maken van de koppeling.
Geen abonnement op MCP? Geen probleem. U kunt een demo aanvragen via Advantage. Door op het MoneyView logo te klikken.

Voor een uitgebreide toelichting hebben wij de Quick Guide MCP geschreven. Deze vind u via de F1 (Help) in Advantage.

Pensioenprogramma & Benaderde Marktwaarde

Automatisch rekenen met SRA of RJ grondslagen voor de RJ2014-4 berekening
De RJ-2014-4 berekening of Best Estimate waardering kan gebaseerd worden op verschillende grondslagen. Zo hanteert de Raad voor de Jaarverslaggeving andere grondslagen dan de SRA. En wellicht wilt u zelf rekenen met eigen grondslagen.

Daarom hebben wij onze software op dit onderdeel verder uitgebreid.

Op het tabblad ‘Actuarieel Commercieel’ vindt u nu de vraag ‘Keuze RJ/SRA waardering’. Indien u kiest voor ‘RJ’ of ‘SRA’, worden de Marktrente, de Rekenrente risicokapitaal, Overlevingstafel én de Leeftijdsterugstellingen automatisch gevuld. Conform de grondslagen van de betreffende instantie. En uiteraard biedt de F1 (Help) u hierbij nadere informatie.

U kunt uiteraard altijd kiezen voor ‘zelf invullen’, waarbij u zelf invult met welke grondslagen gerekend dient te worden.

Naast de gebruikelijke aanpassingen in het Technisch Rapport en A&P UPO, is ook het Adviesrapport uitgebreid met een toelichting op de genoemde actuariële grondslagen.

Rapport Jaarrekening
Met de toevoeging van het Rapport Jaarrekening, maken wij het nog makkelijker en efficiënter om alle benodigde cijfers te verwerken in de jaarrekening. Het is niet meer nodig om de bestaande rapporten door te nemen op zoek naar de juiste cijfers.

Het rapport voorziet helder gepresenteerd in alle belangrijke cijfers die verwerkt dienen te worden in de jaarrekening. U kunt hierbij onder andere denken aan:

 • de belangrijkste persoonlijke en actuariële uitgangspunten;
 • de waarde in het economisch verkeer;
 • een toelichting op de technische termen ‘overlevingstafel’ en ‘leeftijdsterugstellingen’. 

Het rapport is zelfs zo opgesteld, dat u het 1 op 1 bij kunt voegen.

Het is nu dus nog makkelijker voor de fiscalist om de belangrijkste gegevens uit de berekening in het juiste format aan de accountant beschikbaar te stellen. 

Benaderde Marktwaarde

Lijfrenteoverzicht
Sinds enkele jaren hebben wij in onze pensioensoftware het A&P UPO opgenomen. Voor een heldere communicatie over de pensioenverplichtingen.

De lijfrenteverplichtingen dienen uiteraard ook helder te worden gecommuniceerd. Daarom hebben wij het ‘Lijfrenteoverzicht’ als rapport opgenomen in BMW.

Dit overzicht is bedoeld voor uw relaties, waarin de persoonlijke gegevens en de belangrijkste uitgangspunten voor de berekening opgesomd staan.

Vervolgens zijn de lijfrentevoorzieningen uit uw berekening opgenomen. Met de fiscale en commerciële waarde van de verplichtingen voor de onderneming én een indicatie van de besparing vennootschapsbelasting op basis van die kapitalen.

Nieuw in versie 2015/4 

Algemeen 

De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten, vragenlijsten, quick guides en veel gestelde vragen (Online Helpdesk) zijn verder verbeterd en wederom aangevuld.

De quick guides zijn te vinden via de F1-toets. Quick guides zijn korte handleidingen die u snel op weg helpen met het gebruik van Advantage en nieuwe functionaliteiten.

Verder hebben wij de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Advantage

Wft-rapport (gedeeltelijk gevuld)
Op uw verzoek hebben wij het mogelijk gemaakt om een gedeeltelijk gevulde Wft-intake af te drukken.

Deze wens is voornamelijk ontstaan vanwege de mogelijkheid om uw klant via de Online Intake deel te laten nemen aan het inventarisatieproces. Een van de onderdelen van de Online Intake is het vullen/controleren van de klantgegevens en het klantprofiel.

Met name door dit laatste, ontstond een gedeeltelijk gevulde Wft-intake. Want ondanks het digitale tijdperk, wilden nog veel gebruikers na de Online Intake de Wft-intake afdrukken en samen met de klant verder vullen.

Maar ook indien u vanwege uw voorbereidende werkzaamheden reeds vragen uit de inventarisatie heeft gevuld, kan het natuurlijk gewenst zijn om een gedeeltelijk gevuld Wft-rapport te kunnen afdrukken.

Vanaf nu is dat dus mogelijk.

Het gedeeltelijk gevulde Wft-rapport wordt beschikbaar zodra u enkele vragen beantwoord heeft. Zijn alle vragen uit de inventarisatie beantwoord, dan wordt het automatisch vervangen door het definitieve Wft-rapport.

Aanpassing werking Online Intake
In het klantprofiel worden algemene vragen, vragen over de huidige regeling en de kennis & ervaring van uw klant vastgelegd. Vragen die middels de Online Intake kunnen worden beantwoord door uw klant. En waar alleen uw klant antwoord op kan geven.

Al deze antwoorden worden automatisch vastgelegd in het betreffende pensioendossier. Echter, het was niet duidelijk genoeg welke vragen wel of niet beantwoord waren. Want de klant kan ook vragen overslaan. Daarom worden de ingevulde vragen vanaf deze update geblokkeerd in het pensioendossier. De vragen die niet beantwoord zijn, kunnen nog na de afronding van de Online Intake alsnog door u vastgelegd worden.

Indien er onverhoopt toch correcties zijn op de vastgelegde vragen, dan kunt u hiervoor het toelichtingsveld op het tabblad ‘Adviseursvragen Klantprofiel’ gebruiken. Zodat de papertrail volledig up-to-date blijft en er geen discrepantie kan ontstaan tussen uw correcties en wat uw klant bedoeld heeft.

Pensioenprogramma

Aanvulling RJ2014-4 berekening
De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft aangegeven, dat een pensioenwaardering geen rekening hoeft te houden met dekking van nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum.

Over dit punt nog wordt volop gediscussieerd in de markt (zie ook de antwoorden van de SRA op veel gestelde vragen uit de markt d.d. 11 februari 2015). Reden voor ons om de functionaliteit te ontwikkelen, waarmee u op het tabblad ‘Constructie’ naar eigen inzicht en overtuiging te kunnen kiezen voor het wel/niet meenemen van deze verzekering in de waardering.

Belangrijk: indien u bij de bij de vraag ‘PP en WzP vóór pensioendatum’ (Constructie commerciële aspecten) heeft gekozen voor ‘Volledig extern verzekeren’, wordt de waarde van deze verzekeringen ook niet opgenomen in de waarde van de voorziening conform de RJ (of Commerciële) grondslagen.

Benaderde Marktwaarde

Doorrekening van de verplichting naar de toekomst
Het is vanaf nu mogelijk om de jaarlijkse verplichting die in Benaderde Marktwaarde wordt berekend, door te rekenen naar een door u bepaalde einddatum.

Met deze doorrekening rekent u dus precies voor uw klant door, hoe de fiscale waarde van de verplichting zich naar de toekomst toe zal ontwikkelen. Wij hebben bij de doorrekening, rekening gehouden met de volgende aspecten:

 • indexaties:
  de indexatie van opgebouwde of ingegane pensioenaanspraken wordt verwerkt per verstreken jaar. Deze indexaties dienen immers ook te worden meegenomen in de waardering;
 • uitstellen en ingaan:
  de berekening houdt rekening met het feit, dat de uitkeringen op enig moment ingaan. Vanaf de ingangsdatum zal de waarde van de aanspraken weer dalen;
 • de waarde van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen worden gesplitst en tezamen als totaal weergegeven in het overzicht;
 • voor tijdelijke uitkeringen daalt de waarde naar 0 op de einddatum van de uitkering;
 • indien u meerdere aanspraken heeft opgenomen in het programma, wordt voor iedere aanspraak zelfstandig én voor het totaal van de aanspraken een fiscale waarde per jaar berekend.

De ‘waardering verplichting’ kunt u instellen op het tabblad ‘Constructie’ onder ‘Waarderingsaspecten’. Dit is in het Pensioenprogramma vanaf nu ook op deze plaats opgenomen.

Aanvulling RJ2014-4 berekening
Net als in het Pensioenprogramma, is de aanvulling op de RJ2014-4 berekening eveneens verwerkt in het Benaderde Marktwaarde programma.

Op basis van dezelfde systematiek. Met uitzondering van de bovenstaande toelichting onder ‘Belangrijk’.

Flexpensioenprogramma

In het Flexpensioenprogramma is het vanaf nu ook mogelijk om met een rekenrente kleiner dan 1% te rekenen. Nu kunt u tevens de actuele rekenrentes toepassen in uw flexibiliseringsberekeningen.

Nieuw in versie 2015/3

Algemeen
De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten, vragenlijsten, quick guides en veel gestelde vragen (Online Helpdesk) zijn verder verbeterd en wederom aangevuld.

De quick guides zijn te vinden via de F1-toets. Quick guides zijn korte handleidingen die u snel op weg helpen met het gebruik van Advantage en nieuwe functionaliteiten.

Verder hebben wij de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Advantage 

Advantage Today
Voor een snel en duidelijk overzicht van de statussen van al uw actieve dossiers, hebben wij Advantage Today ontwikkeld.

Today is een pop-up dat op ieder gewenst moment gestart kan worden. Daarnaast wordt Today automatisch gestart bij het starten van Advantage en het sluiten van een dossier.

Today bestaat uit de volgende onderdelen

 • Dossiers
  Dit onderdeel geeft u een overzicht van alle actieve dossiers. Dossiers die bijvoorbeeld afgelegd zijn, worden dus niet getoond. Per dossier wordt de volgende informatie getoond:
  • Kenmerk
  • Werkgever
  • Dossiernaam
  • In welk proces het dossier staat. Bijvoorbeeld Inventarisatie
  • De status binnen een proces. Bijvoorbeeld offertes opgevraagd
  • Het aantal documenten dat door de werkgever geüpload is. Dit zijn de documenten die u verzocht heeft te uploaden via de Online Intake
  • De status van de Online Intake

Verder kunt u per dossier de volgende acties uitvoeren:

 • Dossier bewerken/openen
 • Documenten uploaden
 • To-do’s aanmaken
 • Dossier afleggen
 • To do’s

Bij to-do’s wordt een overzicht getoond van alle openstaande to-do’s en wanneer deze gereed dienen te zijn. Is een opvolgdatum verlopen, dan wordt de betreffende to-do rood gemarkeerd. Enkele voorbeelden van to-do’s die u kunt aanmaken:

 • Reminders om te verlengen
 • Reminders voor de nazorg
 • Opvolg to-do’s
 • Acties
  • Start versneld een nieuw dossier
  • Open een dossier dat niet in Today staat
  • Open het postvak
  • Open het afdrukmenu met Adviesdocumenten
  • Open het afdrukmenu met Aanbieder-informatie
 • Documenten
  Snel toegang tot de meest voorkomende documenten. Zoals:
  • Importlijst deelnemers
  • Lege Wft-intake formulier
  • Checklist adviseur
  • Wft Pensioen Dossier Werknemer

 Kortom, ideaal en efficiënt voor het beheer van uw pensioen adviesdossiers in Advantage!

Alle informatie over Advantage Today leest u terug in de betreffende quick guide, die via de help (F1) beschikbaar is.

Pensioenprogramma en BMW

In onze vorige update hebben wij de RJ2014-4 (best estimate) waardering opgenomen in ons pensioenprogramma. Vanaf deze update vindt u deze berekeningen ook in BMW én wij hebben een aantal nieuwe functies toegevoegd. 

 • RJ2014-4 vanaf nu ook in Benaderde Marktwaarde
  Omdat de pensioenopbouw in eigen beheer van steeds meer DGA’s is stopgezet en de waardering daarom in Benaderde Marktwaarde plaatsvindt, hebben wij deze extra waarderingsberekening ook in BMW opgenomen.
 • RJ óf de commerciële berekening voor de fiscus
  Het is nu mogelijk om de RJ berekening te selecteren, zónder dat de ‘oude’ commerciële berekening ook wordt uitgevoerd. U heeft dus voortaan de opties met, zonder of beiden. Deze keuze is in zowel het pensioenprogramma als BMW verwerkt.
 • Grondslagen SRA praktijkhandreiking aangepast
  In februari heeft de SRA aanvullende vragen met betrekking tot de RJ-berekeningen beantwoord. Deze antwoorden resulteren in gewijzigde grondslagen voor een aantal uitgangspunten. Met name met betrekking tot de rekenrente. Hierop hebben wij de helpteksten aangepast. Deze zijn voorzien van de aangepaste rekenrentes per 1-1-2014 en 31-12-2014.

Pensioenprogramma

 • U was al gewend dat in het pensioenprogramma de dividendtoets, uitkeringstoets en afstempeltoets uitgevoerd konden worden. Waarbij deze toetsen met een toelichting in het technische rapport opgenomen werden.

U kunt deze toetsen voortaan als een apart adviesrapport afdrukken. Dit stelt u in staat om het uitvoeren van de betreffende toetsen, als aparte dienst (naast uw reguliere waarderingsberekeningen) aan te bieden.

 • Voor een VAP-berekening incl. VPL opbouw, zonder partner, worden voortaan de doelvermogens in de rapportage getotaliseerd.
 • Bij het inlezen van een eerder opgesteld dossier, kon het in geval van een regimewijziging, voorkomen dat de ingevulde ‘eerdere jaarsalarissen’ niet getoond werden op uw scherm. Dit is opgelost.

Flexpensioenprogramma

 • De mogelijkheid om bij ieder ingevuld salaris een 100% grens te berekenen, is toegevoegd. U kunt dus een 100% grens berekenen onder én boven de
  € 100.000,-.

Lijfrente en FM Aanvullend Pensioen en Lijfrente programma

 • In artikel 15 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit Inkomstenbelasting, is aangegeven dat voor het berekeningsjaar 2014 een factor 35/37e mag worden gehanteerd op de factor A. De factor A is immers gebaseerd op de pensioen opbouw in 2013, toen een hoger maximum gold voor het opbouwpercentage (2% versus 1,9% in 2014). In 2015 geldt opnieuw een factor, maar dit jaar is dat 37/40e. Het opbouwpercentage is in 2015 immers opnieuw verlaagd.

Deze factoren hebben wij sinds de bekendmaking begin vorig jaar opgenomen in de formule voor de berekening van de jaarruimte. Nu is gebleken dat professionele verzekeraars en pensioenfondsen deze factor reeds in de opgave van de factor A hebben verwerkt op het UPO.

U kunt daarom voortaan aangeven hoe het programma om dient te gaan met de ingevoerde Factor A.

Neemt u de Factor A over van de UPO, dan dient u dit aan te vinken bij het invoerveld voor de Factor A. Het programma neemt de factor 35/37e (2014) en 37/40e (2015) dan niet meer mee in de berekening. Deze zit immers in de opgegeven Factor A.

Voert u een zelf berekende Factor A – waarin de factoren niet zijn meegenomen – in, dan vinkt u niets aan.

Nieuw in versie 2015/2

Algemeen
De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten, vragenlijsten, quick guides en veel gestelde vragen (Online Helpdesk) zijn verder verbeterd en wederom aangevuld.

De quick guides zijn nieuw en te vinden via de F1-toets. Quick guides zijn korte handleidingen die u snel op weg helpen met het gebruik van Advantage en nieuwe functionaliteiten.

Verder hebben wij de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Overlevingstafels:
De overlevingstafel GBM/GBV 2008-2013 is toegevoegd aan de software.

Advantage 

Offertes vergelijken!
Heeft u de offertes aangevraagd via onze backoffice? Dan kunt u deze vanaf nu direct vergelijken door middel van een overzicht met de belangrijkste product- en tariefgegevens. Super praktisch en uw gemiddelde tijdbesparing bedraagt hiermee ongeveer 2 uur!

Deze functionaliteit vindt u in het offerteproces. Daar kunt u kiezen voor ‘Offertes vergelijken’. Er wordt dan direct een Excel bestand geopend met daarin de vergelijking van de offertes. Voor alle nieuwe offertes die vanaf deze update aangevraagd worden via onze backoffice, zal dit overzicht voortaan standaard gevuld zijn.

Wenst u ook offertes toe te voegen die in het verleden via onze backoffice zijn aangevraagd? Dan kunt u de gegevens vullen door de ontvangen offerte(s) te bewerken. U hoeft dan alleen de financiële gegevens te vullen. De opgenomen kenmerken worden automatisch toegevoegd door Advantage.

Verder is het proces om offertes bij de backoffice aan te vragen vereenvoudigd. Daarnaast worden de bijbehorende premies en te bereiken kapitalen voortaan in het offerteproces getoond.

Online Intake
Maakt u al gebruik van de Advantage Online Intake? Met de Online Intake laat u werkgevers zelf een deel van de inventarisatie uitvoeren.

Met deze update van de Online Intake, loopt de besparing op uw inventarisatie werkzaamheden op tot ongeveer 1 uur.

De online intake kan inmiddels veel meer voor uw adviesproces betekenen!

 • laat werkgevers zelf de werknemersgegevens verzamelen in het Advantage template en uploaden via de Online Intake;
 • laat de werkgever zelf de vragen (30-40) met betrekking tot het klantprofiel vullen. De beantwoorde vragen worden in Advantage herkenbaar gemaakt middels een geel kenmerk;
 • bied de werkgever meer dan 20 documenten aan ter voorbereiding op uw Wft-inventarisatie;
 • aan de hand van deze documenten, kan de werkgever via de Online Intake zijn vragen aan u stellen;
 • nieuw: alle benodigde financiële en dossier gerelateerde documenten, kunnen voortaan via de Online Intake geüpload worden. De werkgever ziet precies om welke documenten het gaat. En u kunt in Advantage volgen welke documenten reeds voor u beschikbaar zijn;
 • nieuw: u bepaalt zelf en per werkgever welke onderdelen u uit de Online Intake beschikbaar stelt.

Rapporten & documenten
Alle rapporten en documenten kunnen voortaan in Word geopend en door u bewerkt worden. Uiteraard kunt u de bewerkte documenten voor een compleet adviesdossier ook weer (via het afdrukmenu) opslaan in Advantage.

Wist u dat?
Heeft u al vernomen dat wij een webapplicatie van Advantage aan het ontwikkelen zijn. Naar verwachting is deze rond de zomerperiode gereed!

Echtscheidingsprogramma

Het echtscheidingsprogramma is uitgebreid met het Witteveen 2015 regime.

In het programma kan de keuze voor het laten staan of uitstellen van de opgebouwde aanspraken opgegeven worden. Indien de aanspraken allemaal uitgesteld worden, kan het Witteveen 2015-excedent ook opgegeven worden.

Alle keuzemogelijkheden voor de verdeling van de pensioenaanspraken blijven mogelijk:

 • Verrekening
 • Verevening
 • Verevening met Conversie

Pensioenprogramma

 • Voor een VAP-berekening incl. VPL opbouw, zonder partner, worden voortaan de doelvermogens in de rapportage getotaliseerd.

Flexpensioenprogramma

 • Het is nu mogelijk om in het Flexpensioenprogramma bij ieder ingevuld salaris een 100% grens te berekenen. De automatische aftopping bij € 100.000,- is verwijderd.

 

Nieuw in versie 2015/1

Algemeen
De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten, vragenlijsten en FAQ’s zijn verder verbeterd en wederom aangevuld. Verder hebben wij de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Sofi-cijfers
De sociale en fiscale cijfers voor het jaar 2015 zijn verwerkt in alle benodigde programma’s.

Advantage
Voor Advantage hebben wij een major update voor u klaar staan! Wat hebben wij zoal aangepast: 

• efficiëntere processen;
• toevoeging van sjablonen;
• geoptimaliseerde Online Intake;
• verbeterd Offerte- en Sluitproces;
• integratie met advies-op-afstand;
• verbeterde integratie met ons pensioenlastenprogramma;
• en een nieuw design, als voorbereiding op onze webapplicatie.
Aanpassingen die wij hebben doorgevoerd op basis van onderzoek en úw input!
Onderstaand enkele aanpassingen voor u uitgewerkt.

Processtappen
De processtappen zijn opnieuw beoordeeld en vormgegeven. Met als doelstelling dat u nog sneller en efficiënter met Advantage kunt werken. De volgende processtappen worden nu onderscheiden:
• Inventariseren;
• Vergelijken;
• Offerte;
• Sluiten.
Zoals gebruikelijk sluiten de processen naadloos op elkaar aan en dienen alleen de aanvullende vragen per proces beantwoord te worden. Alle overige antwoorden worden automatisch overgenomen uit de voorgaande processen.

Sjablonen
Naast de proces optimalisatie, zijn sjablonen ook een methode om uw inventarisatie sneller uit te voeren. Wij hebben twee manieren van werken met sjablonen voor u geïmplementeerd:

 • u maakt zelf sjablonen aan voor ‘gestandaardiseerde’ oplossingen. Dit doet u zeer eenvoudig. Maak een dossier aan en sla deze op als sjabloon. Daarna kunt u bij het aanmaken van een nieuw dossier, een sjabloon selecteren. Uiteraard kunt u meerdere sjablonen aanmaken; 
 • een andere methode om snel een dossier in te richten, is de Quick Start. U geeft dan bij de ouderdoms- overlijdens-, arbeidsongeschiktheids-verzekeringen, keuze vrijheid en kosten & tarief aan hoe ‘goed’ deze dienen te worden gedekt binnen de pensioentoezegging. U heeft de keuzes goed, gemiddeld en matig. Op basis hiervan worden alle relevante vragen vooraf ingevuld. De resterende zijn vervolgens vrij te beantwoorden.

Uiteraard gaat dit niet ten koste van de mogelijkheid om iedere vraag (alsnog) ‘op maat’ te beantwoorden. U ziet ten allen tijde wat de vooraf ingevulde antwoorden per vraag zijn. Indien gewenst past u alsnog een antwoord aan. U blijft dus ook binnen onze sjabloonoplossingen 100% grip houden op de gemaakte keuzes.

Daarnaast heeft iedere vraag die beantwoord is vanuit een sjabloon of de Quick Start, een kenmerk waaraan u makkelijk kunt zien dat de vraag vanuit een sjabloon is beantwoord.

Online Intake
De Online Intake wordt inmiddels zeer frequent ingezet om uw klant op voorhand alle vragen uit het klantprofiel te laten beantwoorden. Dit is ook wat de AFM adviseert, besteed werk uit aan uw klant.

Naar aanleiding van de AFM uitspraak inzake controle van de Meeusdossiers, hebben wij de Online Intake na bestudering van deze uitspraak, verder uitgebreid.

De klantprofielvragen zijn opnieuw geordend en er staan voortaan veel informerende documenten in de Online Intake ter beschikking van uw klant. Documenten waarmee uw klant zich kan voorbereiden op uw adviesgesprek. Tevens heeft de klant de mogelijk om via de Online Intake vragen aan u te stellen. Zodat u uw adviesgesprek nog optimaler kunt voorbereiden.

De vragen die de klant stelt, worden als PDF opgeslagen in het afdrukmenu van Advantage.

Offerte & Sluiten
Om offertes nog nauwkeuriger aan te laten sluiten op uw offerteverzoeken, hebben wij het tabblad Basisvragen geactiveerd. Op dit tabblad kunt u alle vragen beantwoorden, die nodig zijn om een sluitende offerte te genereren. Daarna kunt u het offerteverzoek via Advantage sturen aan Advantage Backoffice.

Het proces Sluiten is een nieuw proces. Op het moment dat uw klant een keuze heeft gemaakt voor de offerte van een aanbieder, kunt u deze binnen het proces Sluiten onderbrengen bij de betreffende aanbieder.

Vanaf nu ondersteund Advantage dus alle processtappen die horen bij het opzetten van een pensioenregeling!

Uw bestaande dossiers?
Uw bestaande (lopende of gesloten) dossiers kunnen gewoon geopend worden in de ‘oude’ opzet. Nieuwe dossiers worden gestart op basis van de nieuwe processen. Een conversie is dus niet nodig.

Nieuw design
Advantage heeft een nieuw design gekregen! Voor een rustigere uitstraling, passend bij een verbetering van uw gebruikerservaring. Maar ook als voorloper op de webapplicatie die wij in de loop van het jaar gaan lanceren.

Productwijzigingen
De productkenmerken van de volgende producten zijn toegevoegd:
• Zwitserleven – Exclusief Pensioen;
• Zwitserleven – Nu Pensioen;
• Zwitserleven – Nu Pensioenrekening.

Nieuw: Wft-intake op afstand (advies-op-afstand)
Door de unieke samenwerking tussen Idiligo en Akkermans & Partners, kan de totstandkoming van uw pensioenadvies perfect op afstand uitgevoerd worden.

Speciaal voor onze samenwerking, hebben wij een script ontwikkeld waarmee u snel, efficiënt én samen met uw klant alle elementen/vragen die behoren tot een klantprofiel en Wft-intake, inventariseert en vastlegt.

Op afstand en toch face to face!

Hoe dit werkt?
U start vanuit Advantage een Idiligo sessie, waarbij automatisch het Wft-intake script wordt geladen. Zodra uw klant deelneemt aan de sessie, kunt u samen het klantprofiel en de Wft-intake doorlopen. U adviseert en voert de antwoorden in, uw klant kijkt mee en maakt de keuzes.

Zodra uw inventarisatie is afgerond, worden de gegeven antwoorden ingelezen in het betreffende klantdossier in Advantage. Daarnaast wordt de volledige intake in het bestandsbeheer van Advantage geplaatst. Voor een complete papertrail van uw pensioenadvies. U hoeft hier niets aan te doen, de techniek regelt alles voor u.

U kunt de eerste twee maanden kosteloos gebruik maken van Idiligo. Daarna bedraagt de investering € 7,50 per maand. Uiteraard kunt u vanaf dat moment Idiligo ook inzetten voor andere advies-op-afstand onderwerpen. 

Pensioenprogramma

Het pensioenprogramma is uitgebreid met RJ2014-4 of ‘Best Practice’ waardering!

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft in uiting 4 van 2014 richtlijnen gepubliceerd ten behoeve van de commerciële waardering van pensioenaanspraken in eigen beheer. De waardering op basis van deze richtlijnen wijkt af van de huidige grondslagen voor waarderingsberekeningen:
• fiscale grondslagen;
• commerciële grondslagen conform eisen fiscus.
Daarom hebben wij het pensioenprogramma uitgebreid. Op het tabblad ‘actuarieel commercieel’, kunt u nu een derde set met grondslagen opgeven, volledig gebaseerd op de eisen van de RJ.

Hieronder vindt u een korte en puntsgewijze toelichting op de kosteloze uitbreiding: 

 • u kunt met deze uitbreiding de fiscale/commercieel fiscus/RJ2014-24 berekeningen alle drie tegelijkertijd uitvoeren in het pensioenprogramma; 
 • wij hebben rekening gehouden met het feit dat de rekenrente afhankelijk dient te zijn van de duration. De duration wordt dus direct berekend in het programma en is in het resultatenscherm (panel met rekenresultaten onder in je scherm) af te lezen; 
 • alle grondslagen die de SRA in haar handreiking heeft gepubliceerd kunt u opnemen; 
 • wij hebben van onafhankelijk actuarieel adviesbureau Triple A een alternatief voor de rekenrente overgenomen in de helptekst. Dat betekent concreet, dat we een overzicht met rekenrentes per duration-klasse opgenomen hebben in de helptekst. Uiteraard volledig gebaseerd op de in de uiting gepubliceerde ‘hoogwaardige bedrijfsobligaties’.

Het pensioenprogramma is verder verbeterd met: 

 • indien een pre-Witteveen en Witteveen regime van toepassing is, en is gekozen voor een middelloon systeem in het Witteveen regime, werden de opgebouwde aanspraken in het pre-Witteveen regime niet geïndexeerd gedurende de Witteveen regime periode. Dit is opgelost; 
 • in het pensioenprogramma was het niet mogelijk om een vóór-indexatie (van de nog op te bouwen aanspraken in een middelloonregeling) als voorwaardelijk of onvoorwaardelijk aan te merken. De vóór-indexatie werd ook niet meegenomen in de berekening van de waarde economisch verkeer. De indexatie werd dus behandeld als voorwaardelijke indexatie. U kunt er nu voor kiezen om de indexatie onvoorwaardelijk toe te passen. Daardoor kan de vóór-indexatie tot pensioendatum ook meegenomen worden in de berekening van de commerciële waarde.

Dela Leefdoorplan Overlijdensrisicoverzekering:
Het scherpe tarief van het Dela – Leefdoorplan is opgenomen in het overzicht met overlijdensrisicoverzekeringen. Rechtstreeks gekoppeld met de premieserver van Dela. u rekent dus altijd met de meest recente tarieven. 

Pensioenlasten Plus
Op het tabblad ‘Actuarieel’ zijn vele actuariële grondslagen toegevoegd om een nóg exactere berekening van de toekomstige lasten te maken. Deze grondslagen zijn gebaseerd op de gebruikte grondslagen door verzekeraars en PPI’s.

Het betreft bijvoorbeeld gesplitste leeftijdsterugstellingen voor de uitkeringen ná en het overlijdensrisico vóór pensioendatum en de opslagen op de reserve ingeval van een salaris-diensttijd product.

Bovendien kunt u naast de grondslagen van het tarief van het verzekeringsproduct, uw advieskosten verdisconteren in de berekening.

Tenslotte is het deelnemersscenario in de lastenberekening uitgebreid en verbeterd voor wat betreft de automatische vervanging van gepensioneerden. U hoeft dit nu slechts éénmalig (voor alle berekeningsjaren) op te geven en kunt kiezen of de werknemers op de richtpensioenleeftijd, of hun eigen AOW-datum met pensioen gaan.

Nieuwe naam
Inmiddels is Pensioenlasten Plus veel meer dan alleen een pensioenlastenprogramma. Daarom gaan wij binnenkort de naam veranderen.

De nieuwe naam wordt Pension Analyzer!

De volgende onderdelen zijn opgenomen in de Pension Analyzer:
• Pensioenlasten: het doorrekenen van de pensioenlasten voor een onderneming;
• Regelingenvergelijken: verschillende pensioenregelingen met elkaar vergelijken;
• Betaalbaarheidstoets: het toetsen van de financiële positie van een onderneming;
• Omzettingsberekening: het omzetten van een pensioenregeling.
Berekeningen die zeer bruikbaar zijn binnen de collectieve pensioenadvisering. 

Pensioendatabank
De pensioendatabank is geüpdatet met de meest recente wetgeving, resoluties en jurisprudentie voor de Nederlandse en de Internationale pensioenregelgeving. 
 


Nieuw in versie 2014/2b

Algemeen
De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten, vragenlijsten en FAQ’s zijn verder verbeterd en wederom aangevuld. Verder hebben wij de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Rapporten
Wij hebben aanpassingen doorgevoerd in de opzet van onze rapportages. Deze bevordert het overzicht en de leesbaarheid in de rapporten van de diverse programma’s. Ondanks deze verbeteringen zult u ze nog steeds herkennen als Akkermans & Partners rapportages!

Advantage
 
Voor deze update hebben wij de volgende aanpassingen doorgevoerd in Advantage:


Aanbieders
Wijzigingen:
Vanaf deze update wordt Legal & General met haar Prisma Pensioen meegenomen in de premievergelijkingen.

Toegevoegd:
Het Waardewijs Pensioen van Avéro Achmea is met haar productkenmerken toegevoegd aan Advantage.

Binnenkort toegevoegd:
Op dit moment zijn wij Zwitserleven met haar producten NuPensioen, NuPensioenRekening en ExclusiefPensioen aan het implementeren. Volgens planning zullen deze met de januari update worden uitgerold.


Uitbreiding Online Intake
De inventarisatie van het klantprofiel zelf laten uitvoeren door de werkgever? De Online Intake ondersteund u hierbij. De werkgever logt in op een beveiligde webpagina en beantwoord alle vragen, waarna deze automatisch worden ingelezen in het klantprofiel van het klantdossier binnen Advantage.

Wij hebben een aantal nieuwe functies toegevoegd!

Het is nu mogelijk om de werkgever vóóraf een aantal eigen vragen te laten stellen aan u.
De werkgever kan die vragen bedenken op basis van een groot aantal voorbereidende teksten die in de Online Intake beschikbaar zijn om door te nemen.
De vragen die de werkgever stelt, worden in PDF vorm in uw Advantage dossier beschikbaar gesteld voor u.
Deze aanpassingen zijn grotendeels een gevolg van de uitspraken die de AFM heeft gedaan na de controle van de Meeus-dossiers. Wij willen u in staat stellen om de dienstverlening verder te verbeteren, zónder dat het u meer tijd gaat kosten.

Aanpassingen in verband met Witteveen 2015
Met ingang van 1 januari 2015 moeten alle regelingen voldoen aan de regels van de Wet Witteveen 2015.

Pensioenprogramma

Het pensioenprogramma is aangevuld met het Witteveen 2015 regime. Per 1-1-2015 dient wederom met een nieuw regime te worden gerekend voor DGA’s met pensioenopbouw in eigen beheer. De gevolgen van de keuze voor uitstellen of laten staan van de opgebouwde aanspraken kunnen vanaf nu doorgerekend worden in het pensioenprogramma. Het excedent kan bepaald worden en u kunt de gevolgen van het nieuwe regime nu doorrekenen.

In aanvulling op de reguliere aanpassingen, hebben wij een overzicht van alle onderdelen van het excedent (indien van toepassing) opgenomen in het rapport. Net vóór de opsomming van de totale pensioenaanspraak. In dit overzicht is voor ieder onderdeel opgegeven of het meetelt voor de 100%-grens en of het een overgang op de partner kent.

Pensioenbrievenprogramma

In de pensioenbrief voor beschikbare-premie toezeggingen is de franchisefactor aangepast naar 100/75e van het ingebouwde AOW-bedrag.

 

Nieuw in versie 2014/2a

Algemeen
De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten, vragenlijsten en FAQ’s zijn verder verbeterd en wederom aangevuld. Verder hebben wij de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • De nieuwste beschikbare premiestaffels zijn toegevoegd in aanloop naar de Witteveen 2015 wetgeving. De staffels zijn gepubliceerd op 28 april 2014.

Pensioenlastenprogramma uitbreiding: Betaalbaarheidstoets

De AFM vereist in haar leidraden 4 en 11, dat een gedegen eigen beeld wordt verkregen – door u als pensioenadviseur – van de financiële situatie van een onderneming. Dat is essentieel voor het beoordelen van de betaalbaarheid van een (nieuwe) pensioentoezegging. Zij geven daarbij handvatten om door middel van (de ontwikkeling van) kengetallen dat beeld in te vullen.

Met behulp van financiële ratio’s, tezamen met de ontwikkeling van het eigen vermogen, kan een goed beeld worden verkregen van de financiële gezondheid van de onderneming. En daarmee de mate waarin zij in staat moet worden geacht een pensioenregeling – nu en in de toekomst – te kunnen betalen.

Met de kosteloze uitbreiding ‘Betaalbaarheidstoets’ in het Pensioenlastenprogramma, kunt u nu zelf de financiële kengetallen berekenen en gebruiken in uw Advantage pensioendossier.

Aanpassingen in verband met Witteveen 2015
Met ingang van 1 januari 2015 dienen alle regelingen te voldoen aan de regels van de Wet Witteveen 2015.

Regelingvergelijkings- en Pensioenlastenprogramma

De franchise dient vóór en ná 1-1-2015 te worden gesplitst en te worden aangepast aan de nieuwe waarden voor eindloon en middelloon per 1-1-2015. De opbouwpercentages, de vele default waarden en de rapportage zijn aangepast.


FM Aanvullend Pensioen en Lijfrente programma

Per 1-1-2015 wordt ook het lijfrenteregime aangepast. Het maximale salaris waarover lijfrentepremie berekend kan worden, is beperkt tot € 100.000,-. Het percentage over die grondslag is ook nog eens verlaagd naar 12,8%. Deze verlagingen gelden ook voor de Oudedagsreserve.


Flexprogramma

De gevolgen van flexibiliseringskeuzes veranderen niet. Het maximale pensioen (100% grens) verandert echter wel. Wij hebben deze berekening aangepast aan de gewijzigde uitgangspunten van de wetgever: 75% pensioen op basis van 40 dienstjaren en het gemiddelde salaris. Vanaf 1-1-2015 wordt met de nieuwe grondslagen voor de 100% grens gerekend.


FM Gouden Handdruk

Per 1 januari 2014 is de stamrechtfaciliteit afgeschaft voor nieuwe gevallen. Daarom kan bij een berekeningsdatum per 1 januari 2014 of later, alleen nog maar gekozen worden voor fiscaal afrekenen.


Inhaal en inkoop programma

De franchise is gesplitst en aangepast aan de nieuwe waarden voor eindloon en middelloon per 1-1-2015.

Pensioenprogramma: NP voor pensioendatum verzekeren

Inmiddels is de productvergelijking voor de overlijdensrisicoverzekeringen in het pensioenprogramma erg populair onder onze gebruikers. Wij bieden nu de volgende stap aan: het daadwerkelijk verzekeren van het nabestaandenpensioen voor de DGA.

Wenst u voor uw cliënt een (bindende) offerte te ontvangen van een van de opgenomen aanbieders, maar heeft u geen Wft Pensioen vergunning? Dan regelt Stichting PAAB dat graag voor u en uw cliënt.
Het enige dat u hoeft te doen, is het dossier naar uw cliënt te sturen.


Hoe dit werkt?
U klikt op de knop ‘ORV e-mail’. Vervolgens wordt een e-mail aangemaakt, waarin uw verzoek is opgenomen en het dossier als bijlage is bijgevoegd. Uiteraard kunt u de tekst nog aanpassen.

De e-mail instrueert uw cliënt om het dossier door te sturen naar Stichting PAAB, die daarna de aanvraag verzorgt. Stichting PAAB informeert uw cliënt over de relevante declaratie, en conformeert zich uiteraard aan de eisen vanuit de Wft.

Na ontvangst van het dossier vraagt Stichting PAAB de offertes op en zendt deze binnen twee weken aan uw cliënt.


Advantage


Koppelen pensioenlastenberekening aan Advantage
Advantage is uitgebreid met een koppeling naar het Pensioenlastenprogramma. U kunt de in Advantage reeds ingevoerde gegevens, waaronder de eventueel reeds geïmporteerde werknemersgegevens, direct overnemen naar het pensioenlastenprogramma. Hiervoor is een knop opgenomen op de knoppenbalk. Deze knop verschijnt wanneer u in het proces Wft op het tabblad Pensioenlasten bent aangekomen en in het bezit bent van het Pensioenlastenprogramma.

Vervolgens kan ná het opslaan van de pensioenlastenberekening, het complete pensioenlastendossier inclusief de berekende resultaten, weer worden geïmporteerd in Advantage.


Aanpassing vragen in de Wft-intake
Op basis van gedeelde ervaringen van gebruikers en doorontwikkeling van de producten van de aanbieders, hebben wij een aantal aanpassingen in de vragenlijsten doorgevoerd. Met name het tabblad ‘Beschikbare premie en beleggingsverzekering’ bevat een aantal nieuwe vragen. Daarnaast hebben wij diverse vragen over zeer specifieke kostenopslagen uit de Wft-intake verwijderd.

Indien u een bestaand dossier opent, krijgt u de keuze om deze nieuwe vragen wel of niet op te nemen in het dossier. Aan ú de keus!


Detailresultaten uitgebreid
Op het tabblad ‘Resultaten’, aan het eind van uw inventarisatie, kunt u de detailinformatie en scores uit het dossier inzien. De vragen, gegeven antwoorden en de scores van de producten op die antwoorden, staan allemaal vermeld in het resultatenscherm.

Dit tabblad ‘Resultaten’ hebben wij vanaf deze update voorzien van alle overige productkenmerken. Dit zijn kenmerken die geen invloed hebben op de score van een product, maar wellicht wel van belang zijn voor uw advies, of inzicht in de opbouw van producten.

Voorbeelden hiervan zijn:
• incassering van de premie;
• maximale verzekerde bedragen;
• maximale stijgingen van verzekerde bedragen;
• maximale grondslagen;
• mogelijkheden voor extra premies;
• contractduur.

Mocht u nog andere vragen en/of wensen hebben? Laat het ons dan snel weten. Wij gaan er graag voor u mee aan de slag!

 

Nieuw in versie 2014/2

Algemeen
De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten, vragenlijsten en FAQ’s zijn verder verbeterd en wederom aangevuld. Verder hebben wij de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • de nieuwste beschikbare premiestaffels zijn toegevoegd in aanloop naar de Witteveen 2015 wetgeving. De staffels zijn gepubliceerd op 29 april 2014.

Regelingvergelijkings- en pensioenlastenprogramma

In het programma kunt u, door zelf een beschikbare-premie staffel in te vullen, alle premie staffels doorrekenen die u maar wenst.
Bij het invoeren van een eigen staffel veronderstelde het programma dat dit een bruto staffel betrof. Vanaf versie 2014/2 kunt u zelf kiezen of de ingevoerde premie-staffel een bruto of netto variant betreft.

Benaderde Marktwaarde

Indien u meerdere uitkeringen ineens waardeert, worden de fiscale en commerciële koopsommen getotaliseerd. Alle berekende voorzieningen worden dus al voor u opgeteld in het rapport.

Pensioenprogramma

Bij de overgang van eindloon-VPL naar middelloon-VAP wordt de excedentberekening duidelijk weergegeven in het rapport.Nieuw in versie 2014/1e

Algemeen
De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten, vragenlijsten en FAQ’s zijn verder verbeterd en wederom aangevuld. Verder hebben wij de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • de nieuwste overlevingstafel GBM-GBV 2007-2012 is toegevoegd.
 • 4 prognosetafels zijn toegevoegd aan de lijst met overlevingstafels. Dit geeft een zeer goede doorsnede van de actuariële grondslagen die in de verzekeringsmarkt gehanteerd wordenDe prognosetafels hebben wij opgenomen omdat er steeds meer berekeningen worden gemaakt met prognosetafel. Hierbij kan gedacht worden aan berekeningen ten behoeve van de bepaling van de pensioenverplichting conform RJ-richtlijn voor de DGA. Maar ook aan berekeningen met aangepaste actuariële grondslagen voor collectieve pensioentoezeggingen.
 • Wij hebben de prognosetafels van de volgende aanbieders opgenomen:
 • AEGON
 • Nationale-Nederlanden
 • Delta Lloyd
 • Zwitserleven

Pensioenprogramma

 • nieuw!: Offertes aanvragen voor overlijdensrisicoverzekeringen
  Zoals u weet hebben wij in de vorige versie van onze software, de risicotarieven van diverse aanbieders opgenomen voor het extern verzekeren van het nabestaandenpensioen. Een enorm succes is wel gebleken. Er worden namelijk meer dan 100 premieberekeningen per dag gemaakt!En op veler verzoek gaan wij een stap verder. Vanaf deze update kunt u offertes voor de producten van de diverse aanbieders opvragen via onze software. Het enige wat u hoeft te doen, is te klikken op de button ‘Offertes aanvragen’ op het tabblad ‘Constructie’.De uitgangspunten voor de offertes zijn gebaseerd op het ontvangen dossier. Wij verzoeken u dan ook, om het dossier niet meer aan te passen na toezending.Net als voor pensioenverzekeringen.
 • Advantage Backoffice
  De offertes worden verzorgd door onze discipline Advantage Backoffice. Vanzelfsprekend kunnen wij ook de verzekering voor u onderbrengen en beheren.
 • Vervolgens wordt het dossier gekoppeld aan een e-mail met een standaard, maar aanpasbare, tekst. De e-mail komt bij Advantage Backoffice binnen, waarna deze in behandeling wordt genomen. Binnen twee weken ontvangt u een e-mail met daarin de offertes van de door u in het dossier geselecteerde producten.
 • wij hebben mogelijk gemaakt dat bij de overgang naar het VAP regime, ook middelloon toezeggingen kunnen worden uitgesteld. Ook wanneer in een eerder regime een eindloontoezegging van toepassing was en per 1-1-2014 overgestapt wordt op een middelloonregeling. in het specifieke geval dat een combinatie van ‘laten staan’ en ‘uitstellen’ is gekozen, en dus minimaal drie regimes zijn ingevuld én een excedent is opgegeven, kon het dossier niet worden opgeslagen. Dit is opgelost;
 • wanneer voor het partnerpensioen vóór pensioendatum een afwijkend bedrag is opgegeven en het wezenpensioen wordt bepaald als percentage van dat nabestaandenpensioen, werd de berekening niet ondersteund. Dit is opgelost; 

Pensioenbrievenprogramma, Witteveen 2015-proof

 • het is per direct mogelijk om u voor te bereiden op het Witteveen 2015 regime dat ingaat op 1 januari 2015. Wij hebben in deze versie 4 goedgekeurde modelpensioenbrieven opgenomen ten behoeve van de pensioentoezegging vanaf 1 januari 2015. De verlaagde opbouwpercentages, het maximum pensioengevend salaris én alle bijbehorende overgangsbepalingen zijn opgenomen in deze versie!
 • voor pensioenbrieven in het VAP-regime, hebben wij een extra toelichting op het eventuele excedentpensioen opgenomen (in artikel “Slotbepalingen”);

Benaderde Marktwaarde

 • de fiscale berekening van het wezenpensioen werd berekend met een direct ingaande dekking. Dit is aangepast naar een uitgestelde dekking;
 • indien een voorindexatie van de uitgestelde aanspraak van toepassing is, wordt deze geïndexeerde aanspraak per de ingangsdatum getoond. Wij hebben deze opgave nu ook toegevoegd aan het rapport;
 • marktrentes kunnen vanaf deze versie ook kleiner dan 1% zijn;
 • ingeval van een uitkeringsduur van korter dan een jaar, werd een pro rata indexatie berekend. Dit hebben wij aangepast. Indien de uitkering korter dan een jaar is, wordt geen indexatie berekend.

FM Gouden Handdruk

 • in de specifieke situatie dat u een Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) toetste, en het ontslag niet het gevolg was van een reorganisatie, maar wel leeftijdsgerelateerd, werd dit niet ondersteund. Dit is opgelost.

Mocht u nog vragen en/of wensen hebben, laat het ons dan snel weten. Wij gaan er graag voor u mee aan de slag!

 

Nieuw in versie 2014/1d

Alstublieft, Advantage, het enige Wft- en AFM-proof offerteprogramma!

In een tijd dat er steeds strengere eisen worden gesteld aan een advies, er op uur declaratiebasis geadviseerd dient te worden, nazorg een steeds belangrijker onderdeel van het pensioenadvies is geworden, wilt u natuurlijk zo snel, efficiënt en foutloos mogelijk AFM-proof adviseren en offreren.

Advantage maakt dit mogelijk. En voor ú, als klant van Akkermans & Partners Software, geheel kosteloos.

Advantage stuurt u gestructureerd en eenvoudig door alle processtappen die horen bij een AFM-proof adviestraject. Wilt u liever een stap overslaan? Geen probleem, ook dat is mogelijk.

Waarbij het zelfs mogelijk is, dat u uw klant het voorwerk laat verrichten middels de Online intake. Makkelijk toch? En goedkoper voor uw klant.

Wat zijn dan de processtappen?
Stap 1: klantgegevens & klantprofiel
Stap 2: Wft-intake & productadvies
Stap 3: bindende offertes genereren op basis van stap 2
Stap 4: offerte selecteren en geautomatiseerd onderbrengen

Producten
Vanzelfsprekend zijn in Advantage de nodige producten en tarieven opgenomen van een groot aantal aanbieders (verzekeraars en PPI’s). En deze breiden wij ook nog eens zeer snel voor u uit.

Workshops
Maar, er is meer. Op dit moment zijn wij kosteloze workshops aan het voorbereiden door het land. Zeer binnenkort zullen wij u verder informeren over de locaties en data. De workshops zullen gericht zijn op de optimale inzetbaarheid van Advantage en natuurlijk het Wft- en AFM-proof adviseren.

Advantage backoffice
Kunt u voor een bepaald product nog geen bindende offerte verzorgen via Advantage? Geen probleem! Dat verzorgen wij dan gewoon voor u.

U kunt in Advantage aangeven dat u de offerte voor het gewenste product door ons wilt laten maken of opvragen. Zodra wij de offerte verzorgd hebben, sturen wij u deze toe via Advantage. Zodat u toch uw volledige pensioendossier compleet heeft in Advantage.

Meer informatie
Indien u meer informatie wenst over Advantage, de aanbieders, Advantage backoffice of andere zaken, dan kunt u terecht op onze website.

U vindt alles over Advantage en Advantage backoffice hier.

Wij wensen u veel succesvolle zaken en werkplezier met Advantage toe.

 

Nieuw in versie 2014/1c

Pensioenprogramma uitgebreid met risicotarieven

In één oogopslag zien wat de premies zijn voor een nabestaandenpensioen bij overlijden vóór pensioendatum?
Geen probleem! Vanaf deze update vergelijkt u meer dan 25 verschillende risicoverzekeringen in één keer.
U brengt hiermee moeiteloos in beeld wat de laagste premie is voor het risicokapitaal van uw klant. Real-time!
Op het tabblad constructie vind u een overzicht van alle producten waar u uit kunt kiezen. En vanzelfsprekend hebben wij tevens de rapporten voorzien van een update.

Bindende offerte
Wenst uw klant een bindende offerte te ontvangen van een van de opgenomen aanbieders? Dan regelen wij dat voor u.
Het enige wat u hoeft te doen, is het dossier naar ons toe te sturen en wij zorgen voor de bindende offertes. Geheel kosteloos! Een mail met het dossier sturen naar advantage@akkermans.nl is al voldoende.
En indien gewenst, kunnen wij de verzekering ook voor u onderbrengen.

MoneyView
Voor deze functionaliteit zijn wij een samenwerking aangegaan met MoneyView. MoneyView is een organisatie gespecialiseerd (in opdracht en met goedkeuring van verzekeringsmaatschappijen) in het onderhouden en updaten van verzekeringstarieven en -producten.  

Benaderde Marktwaarde, tot 10x efficiënter 

Het is zover! Geen meerdere berekeningen meer in BMW!

Tot deze update kon u maar 1 fiscale óf 1 commerciële berekening maken, voor slechts 1 aanspraak. En dat terwijl er voor bijvoorbeeld een jaarlijkse waardering van één pensioendossier, vaak tot wel 8 berekeningen nodig zijn. Immers, er zijn inmiddels 4 regimes, allemaal met hun eigen pensioenleeftijd en soorten pensioen.

Het is vanaf nu mogelijk om maximaal 5 verschillende uitkeringen of koopsommen te berekenen, in één berekening.

Bovendien kunt u in 1 berekening de fiscale én commerciële waarde berekenen.

Dit betekent dat u dus maximaal 10 ‘oude’ Benaderde Marktwaarde berekeningen ineens kunt maken! Hoe dit werkt?

U geeft op het tabblad ‘Persoonsgegevens’ het aantal gewenste berekeningen op.

Vervolgens kunt u voor iedere aanspraak of koopsom, de grondslagen apart opgeven. Hetgeen vele combinaties mogelijk maakt.

Omdat het ook nog eens mogelijk is om (net als in het Pensioenprogramma) de fiscale én commerciële actuariële grondslagen op te geven, maakt u de beide waarderingsberekeningen ineens voor alle opgegeven aanspraken of koopsommen.

Pensioendossiers
Vanzelfsprekend kunt u bestaande pensioendossiers openen in BMW. Helemaal handig wanneer u naast de ingevoerde grondslagen ook de berekende aanspraken wenst over te nemen in BMW.

Simpelweg door het gewenste dossier te openen in BMW. Dat is alles.

Staan de berekende aanspraken er niet in? Dan kan het zijn dat u een oud dossier heeft geopend. Open het betreffende dossier in het Pensioenprogramma, de berekening wordt automatisch uitgevoerd. Daarna zet u het dossier door naar BMW door de volgende stappen te volgen: Menu -> Module -> Benaderde Marktwaarde
 

Algemeen 
De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten en FAQ’s zijn verder verbeterd en wederom aangevuld.

 • Opbouwpercentages in onze programma’s zijn aangepast van 2 naar 3 decimalen in verband met de nieuwe opbouwpercentages per 1 januari 2015. Wij zijn dus al gestart met onze voorbereidingen op het Witteveen 2015 regime!
 • In versie 2014/1a hebben wij de optie om de kostenopslag ‘conform fiscus’ toe te passen in de commerciële berekening, na overleg met het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen, aangepast naar een opslag van 5% met een maximum van € 20.000,-. Naar aanleiding van publicatie van het besluit VA 13-006 d.d. 27 november 2013, is deze aanpassing op basis van hernieuwd overleg met het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen terug gedraaid.

Pensioenprogramma

 • Het is vanaf deze versie mogelijk om per regime een opbouwpercentage voor het nabestaandenpensioen op te geven.
 • Indien gekozen is voor een berekening van pensioenaanspraken die opgebouwd zijn in alle regimes, waarbij een tijdelijk overbruggingspensioen (TOP) van toepassing is geweest, wordt het TOP niet getoond in het rapport. Dit is opgelost.
 • Indien gekozen is voor een berekening van pensioenaanspraken die opgebouwd zijn in alle regimes waarbij het opbouwpercentage en de pensioenleeftijd in het VAP-regime verlaagd zijn, werd de keuze voor uitstellen of laten staan van de pre-VAP pensioenaanspraken niet getoond. Dit is opgelost.
 • In het A&P UPO inclusief Nazorgformulier, is de introductietekst van het UPO aangepast indien gekozen is voor een gedeeltelijk in eigen beheer opgebouwd pensioen.
 • Het overbruggingspensioen wordt niet getoond in het onderdeel ‘Opgebouwd pensioen per…’. Dit is opgelost.
 • In het A&P UPO inclusief Nazorgformulier, worden de verschillende ingangsdata van de pensioenaanspraken vanaf nu volledig weergegeven aan het begin van het Nazorgformulier.

Regelingvergelijkingsprogramma

 • De AOW-leeftijd in de grafieken van de individuele rapportage, wordt berekend op basis van de geboortedatum van de deelnemer. De AOW staat dus niet meer vast op 65-jarige leeftijd.
 • Indien gekozen is voor een onbepaald partnersysteem, wordt voor de berekening niet meer om partnergegevens gevraagd.
 • In het collectieve rapport worden vanaf deze versie ook de ingevoerde deelnemer gegevens getoond.

Pensioenbrievenprogramma

 • Indien een nieuwe pensioenbrief opgesteld wordt, kan nu gekozen worden voor een toezegging per:
 • datum-in-diensttreding;
 • datum ingang pensioenovereenkomst;
 • een vrij in te voeren datum. 

Flexpensioen 

 • Vervroeging van de pensioenaanspraken kan weer gecombineerd worden met omzetting van het levenslange pensioen naar een (verhoging van het) overbruggingspensioen. 

Financial Management: Netto Besteedbaar Inkomen  

 • De berekening van de Box 3 grondslag wordt bepaald op basis van één peildatum in plaats van twee.

Mocht u nog vragen en/of wensen hebben, laat het ons dan snel weten. Wij gaan er graag voor u mee aan de slag!
 


Nieuw in versie 2014/1b

Algemeen
De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten en FAQ’s zijn verder verbeterd en wederom aangevuld.

Pensioenprogramma

In geval van een berekening, met daarin een combinatie van pensioenopbouw in Witteveen- en VPL-regime, werd het risicokapitaal voor het nabestaandenpensioen niet gepresenteerd in het technische berekeningsrapport. Dit is aangepast.

Regelingvergelijkingsprogramma

In een regelingvergelijkingsberekening kan een collectieve berekening voor een beschikbare premie regeling gemaakt worden. Daarin wordt nu de risicopremie voor het nabestaandenpensioen ook berekend indien de ingangsdatum van de regeling vóór de berekeningsdatum ligt;
Voor de werknemers in een voorportaal, werden in specifieke gevallen toch spaarpremies berekend alsof deze werknemers reeds volledig deelnamen in de pensioenregeling. Dit is aangepast.

Lijfrenteprogramma

De berekening van jaarruimte en reserveringsruimte in 2014, zijn aangepast met de factor 35/37e in verband met de Wet Verhoging AOW- en Pensioenrichtleeftijd.

Financial Management: Aanvullend Pensioen- en Lijfrenteprogramma

De berekening van jaarruimte en reserveringsruimte in 2014, zijn aangepast met de factor 35/37e in verband met de Wet Verhoging AOW- en Pensioenrichtleeftijd.

Veel succes met uw pensioenberekeningen over 2013 en vanaf 2014! Mocht u nog vragen en/of wensen hebben, laat het ons dan snel weten. Wij gaan er graag voor u mee aan de slag!

 

Nieuw in versie 2014/1a

Algemeen
De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten en FAQ’s zijn verder verbeterd en wederom aangevuld.

Pensioenprogramma

In deze update hebben wij een aantal verbeteringen doorgevoerd in de berekeningen en rapporten. Hierdoor worden de rapportages – met name ook bij diverse overgangsregimes – nog duidelijker gepresenteerd.

 • de opbouw van het partnerpensioen kan bepaald worden als opbouwpercentage per dienstjaar of een overgang van 70% op het ouderdomspensioen. Indien gekozen is voor een percentage per dienstjaar, kan per regime een verschillend opbouwpercentage worden opgegeven;
 • indien een berekening wordt gemaakt voor opbouw in het Witteveen-, VPL- en VAP-regime met een pensioenleeftijd van 60 jaar in alle regimes, kan ook een excedent partnerpensioen berekend worden van 70% van het excedent ouderdomspensioen;
 • indien gekozen is voor een verlaagde pensioenleeftijd in het VAP-regime en de opgebouwde aanspraken blijven staan, wordt de afzonderlijke voorziening van het TOP apart gepresenteerd in de rapportage;
 • de vakantietoeslag kan in de rapportage nu ook getoond worden met 2 decimalen in plaats van een afgerond percentage; indien (pre-)Witteveen regime aanspraken geïndexeerd worden in een middelloonberekening in het VPL- of VAP-regime, wordt deze indexatie nu helemaal juist berekend en getoond;
 • in de berekening met een (pre-)Witteveen en een VPL-regime aanspraak, waarbij de aanspraken in de eerdere regimes zijn laten staan, wordt in het ‘A&P UPO inclusief Nazorg’ het doelvermogen van de (pre-)Witteveen aanspraken uitdrukkelijk apart getoond;
 • alle commerciële voorzieningen (Waarde Economisch Verkeer) van de diverse aanspraken uit de verschillende regimes worden nu apart en overzichtelijk getoond; bij het berekenen van een pensioenuitkering in een beschikbare premieberekening, kan nu ook rekening gehouden worden met een opgegeven na-indexatie in de berekening van de prognose pensioenaanspraken, naast die op basis van de fiscale grondslagen;
 • bij een ingebouwde BPF-aanspraak en de keus voor het partnerpensioen vóór en vanaf pensioendatum als 70% van het ouderdomspensioen, wordt nu in het rapport bij het bepalen van het partnerpensioen vóór pensioendatum in eigen beheer, het ingebouwde BPF-partnerpensioen afzonderlijk getoond;
 • bij opbouw van pensioen in meerdere regimes, wordt bij de berekening van de Waarde Economisch Verkeer van de opgebouwde aanspraken in het VPL regime, afzonderlijk uitgegaan van het partnerpensioen dat tijdens VPL is opgebouwd;
 • de verwerking van ingekochte dienstjaren in het VPL regime, in geval van overgang naar het VAP-regime en in geval van een overgang met uitstel van de opgebouwde aanspraken, wordt nu juist meegenomen in het VAP regime;
 • in geval van overgang naar het VAP-regime waarbij de opgebouwde aanspraken zijn blijven staan, maar de (pre-)Witteveen aanspraken wél zijn uitgesteld naar het VPL-regime, wordt de indexatie van het VPL-excedent nu juist en afzonderlijk weergegeven in het rapport;
 • de einddatum van het wezenpensioen ligt altijd vóór de eerste pensioendatum, dit wordt nu duidelijker gepresenteerd;
 • in het ‘A&P UPO inclusief Nazorg’ rapport wordt de AOW-gerechtigde leeftijd als standaard benoemd, dit was uiteraard 65 jaar; de dividendtoets houdt juist rekening met een ingebouwd kapitaal voor de dekking van het overlijdensrisico;
 • de einddatum van het berekende ANW-risicokapitaal in een berekening in het VAP-regime is aangepast naar de AOW-gerechtigde leeftijd. de optie om de kostenopslag ‘conform fiscus’ toe te passen in de commerciële berekening hebben wij, na overleg met het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen, aangepast naar een opslag van 5% met een maximum van € 20.000,-. Deze aanpassing mag gelden voor alle berekening met een berekeningsdatum vanaf 1 januari 2013!

Veel succes met uw pensioenberekeningen over 2013 en vanaf 2014! Mocht u nog vragen en/of wensen hebben, laat het ons dan snel weten. We gaan er graag voor u mee aan de slag!

 

Nieuw in versie 2014/1

Algemeen
De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten en FAQ’s zijn verbeterd en verder aangevuld.

De relevante sociale en fiscale cijfers van het jaar 2014 zijn toegevoegd aan alle programma’s.

Adviesrapporten
Inmiddels bent u al bekend met de 30 verschillende adviesteksten in onze programma’s. Teksten die u naadloos kunt inzetten binnen uw adviespraktijk, ongeacht de doelgroep. Bijvoorbeeld als informatiebron of als toevoeging aan uw adviesrapport(en).

Maar wij zijn verder gegaan. Vanaf deze update zijn ook adviesrapporten opgenomen in de onderstaande programma’s. Het zelf schrijven van adviesrapporten hoort vanaf nu, indien u dat wenst, tot het verleden.

De adviesrapporten worden volledig geautomatiseerd samengesteld aan de hand van gemaakte keuzes en ingevoerde gegevens. Dus volledig aansluitend bij uw berekening.

Kortom, marge verhogend!

Om de adviesrapporten te selecteren klikt u in de programma’s op ‘Afdrukmenu’ en daarna kiest u voor ‘Adviesrapport’. Uiteraard zijn alle bestaande rapporten nog gewoon beschikbaar.

De programma’s met adviesrapporten:
• Pensioenprogramma;
• Regelingvergelijkingsprogramma;
• Pensioenlastenprogramma;
• Lijfrenteprogramma;
• FM Hiatenprogramma;
• FM Aanvullend Pensioen en Lijfrente;
• Flexpensioen;
• Echtscheiding.

Regelingvergelijkings- en Pensioenlastenprogramma

Rapport Werknemersanalyse RVP
Op verzoek van vele gebruikers hebben wij de Werknemersanalyse toegevoegd aan het RegelingVergelijkingsProgramma.
Dit maakt het mogelijk dat u in een handomdraai een overzicht creëert waarbij u direct het aantal, de leeftijd, de hoogte van de salarissen en het geslacht in beeld heeft van de deelnemers.

Aan de hand hiervan kunt u snel en efficiënt inschatten aan welke knoppen gedraaid dient te worden om een optimale pensioentoezegging samen te stellen. Of een bestaande pensioentoezegging te optimaliseren.

Het vergelijken van pensioenregelingen wordt hiermee naar een nog hoger niveau getild.

Te wijzigen eigen bijdrage Pensioenlastenberekening
De mogelijkheid om binnen een pensioenlastenberekening een eigen bijdrage die jaarlijks wijzigt op te geven, is toegevoegd.

Hiermee kunt u eenvoudig de toekomstige lastenverdeling tussen de werkgever en zijn werknemer(s) sturen en naar wens bijstellen.

Flexpensioen

Het uitruilen van pensioen werd in het Flexpensioenprogramma altijd berekend op de opgegeven (richt)pensioendatum. Hierdoor was het niet mogelijk om de uitruil direct na ontslag of echtscheiding te berekenen.

Daarom hebben wij de functionaliteit ingebouwd om zelf te bepalen wanneer de uitruil plaatsvindt. Dit maakt het programma geschikt voor iedere gewenste uitruilberekening.

Producten en tarieven aanbieders

De tarieven van Legal & General zijn geactualiseerd.

A&P Stamdata

Al onze programma’s, modules en systemen werken met de zogenaamde A&P Stamdata. Hierin zijn niet alleen sociale/fiscale cijfers en fondsinformatie opgenomen, maar bijvoorbeeld ook adviesteksten, adviesrapporten en jurisprudentie.

De A&P Stamdata staat in de A&P Cloud, zodat wij deze snel kunnen updaten om u te voorzien van de meest recente data. Iedere keer wanneer u de software opstart – en indien er een internetverbinding is – controleert de software of er een nieuwe versie beschikbaar is. Als dit zo is, zal deze automatisch gedownload en geïnstalleerd worden.

De volgende A&P Stamdata hebben wij voor up-to-date gebracht:

Stamdata Ten behoeve van Up-to-date
Sociale/fiscale cijfers Alle programma’s/modules/systemen 12/2014 <<
BPF gegevens Wft Pensioen Dossier
Advantage
10/2013 <<
CAO gegevens Wft Pensioen Dossier
Advantage
10/2013 <<
Fondsinformatie (Factor A) Lijfrenteprogramma

FM Aanvullend Pensioen en Lijfrente

12/2014 <<

Jurisprudentie, resoluties, etc.De Pensioen Databank11/2013 <<HelptekstenAlle programma’s/modules/systemenMaandelijksFAQ’s TechnischAlle programma’s/modules/systemen2 wekelijksFAQ’s Software gebruikAlle programma’s/modules/systemen2 wekelijksFAQ’s InhoudelijkBinnenkort beschikbaar2 wekelijks

<< tot en met deze periode bijgewerkt

 


Nieuw in versie 2013/2a

Algemeen
De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten en FAQ’s zijn verbeterd en verder aangevuld.

Pensioenprogramma

Algemeen
In deze update hebben wij een aantal verbeteringen doorgevoerd in de berekeningen. Deze aanpassingen hebben allemaal betrekking op gemaakte keuzes, die leiden tot specifieke situaties:

 • ingeval van een opgegeven VPL-excedent, is het nu weer mogelijk om indexaties op te geven op het tabblad ‘overgangsrecht’;
 • het Excedent overbruggingspensioen wordt weer in ieder technisch rapport en uniform pensioen overzicht getoond;
 • het ‘NP vóór’ wordt weer berekend met inbegrip van de aanspraken uit alle regimes inclusief excedent aanspraken.

Pensioenbrievenprogramma

Notulen aandeelhoudersvergadering voor Flex BV
De notulen van de aandeelhoudersvergadering zijn van belang voor de vastlegging van een genomen besluit door een DGA. Wij hebben de notulen voor u uitgebreid met een 2e variant. U kunt nu kiezen tussen notulen voor een reguliere BV en een flex BV.

Algemeen
De bepalingen inzake nabestaandenpensioen aanspraken, ingeval van echtscheiding en beëindiging van het dienstverband zijn aangepast. U krijgt in de pensioenbrief weer de keuze te zien, die in het programma is gemaakt.

 

Nieuw in versie 2013/2c

Pensioenbrievenprogramma

Goedkeuring Modelpensioenbrieven
Goed nieuws! Inmiddels hebben wij definitief goedkeuring van het CAP in het kader van de ingebouwde modelpensioenbrieven. Vanaf deze update zijn de modelpensioenbrieven voorzien van een slotbepaling met daarin de goedkeuringsnummers van de Fiscus. U kunt dus aan de slag met de nieuwe pensioenbrieven voor uw klanten!

Algemeen

Technische aanpassing
In de laatste update hebben wij het afdrukmenu geïntroduceerd met daarin Adviesdocumenten. Vanwege systeemtechnische instellingen konden sommige klanten de Adviesdocumenten niet downloaden. Hierdoor ontstond er een foutmelding bij het openen van het Afdrukmenu. Wij hebben de techniek zo aangepast, dat het Afdrukmenu altijd geopend kan worden en hebben de software voorzien van een alternatieve downloadmethode.

 

Nieuw in versie 2013/2b

Algemeen

Verbeterde gebruikers ervaring!
Bij deze update hebben wij gebruik gemaakt van de gelegenheid om al onze software weer eens op te frissen. Dit betekent niet alleen een aangepaste vormgeving, maar ook een herinrichting van enkele functionaliteiten. Wij hebben bijvoorbeeld het menu verplaatst naar rechts, alle afdrukacties verzameld in een afdrukmenu en diverse ‘oude’ functies, zoals de disclaimer, de tip van de dag en het startscherm, verplaatst. Met als resultaat dat u nog sneller en efficiënter kunt werken!

Adviesdocumenten
Maar liefst 30 documenten over alle denkbare onderwerpen op pensioengebied hebben wij opgenomen in de software. Ga naar het nieuwe afdrukmenu en klik op de tab ‘Adviesdocumenten’. Daar vindt u alle pensioeninformatie die uw klanten maar kunnen wensen. U kunt ze bij uw rapporten voegen, als standaarddocumenten op uw website plaatsen, of delen door ze te gebruiken in uw eigen documenten. Uiteraard zullen wij de adviesdocumenten continu uitbreiden.

Nieuwe overlevingstafels
De overlevingstafels GBM/GBV 2006/2011, die recent door het Actuarieel Genootschap zijn gepubliceerd, zijn vanaf deze update beschikbaar in de software.

Algemeen
Daarnaast zijn de algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten en FAQ’s verbeterd en verder aangevuld.

Pensioenprogramma

Dividendtoets, uitkeringstoets en afstempeltoets
Het uitkeren van dividend en terugbetalen van aandelenkapitaal is uitsluitend mogelijk na goedkeuring door het bestuur van de BV. Een belangrijke toets in verband met de aansprakelijkheid dus!
In het pensioenprogramma berekenen wij voor u de specifieke waarde van de aanspraken. Een uitgebreide toelichting (inclusief de waarde) in het rapport, zorgt ervoor dat u perfect uw dividend- en uitkeringstoets kunt uitvoeren.

De toetsing van de dekkingsgraad wordt uitgevoerd op basis van de fiscale waarde van de pensioenaanspraken. Het programma rekent vervolgens de dekkingsgraad en de kortingsfactor die gebruikt mogen worden, voor u uit.

Nazorgformulier
De A&P UPO is verder uitgebreid. Door een van onze gebruikers zijn wij getipt over het opnemen van het Nazorgformulier. Wij hebben dit formulier gekoppeld aan de A&P UPO. Het formulier bevat diverse kerncijfers uit het A&P UPO en is bedoeld om de DGA nog efficiënter te kunnen informeren over deze kerncijfers in de jaarlijkse pensioenberekening. En in verband met nazorg kunt u het formulier laten ondertekenen voor uw dossier.

Algemeen
In deze update hebben wij een aantal verbeteringen doorgevoerd in de berekeningen. Deze aanpassingen hebben allemaal betrekking op gemaakte keuzes die leiden tot uitzonderlijke situaties:

 • bij specifieke situaties ontbrak soms het rapportonderdeel ‘vaststelling aanspraken’ in het technische rapport. Dit is aangepast;
 • de uitstelberekening van een Witteveen aanspraak naar Wet-VAP, is aangepast. In de huidige versie (2013/2a) worden de aanspraken Witteveen eerst uitgesteld naar VPL en vervolgens naar VAP. Vanaf deze update wordt de berekening in één keer uitgevoerd;
 • wij hebben het mogelijk gemaakt om al vóór 1-1-2014 over te stappen van het VPL-regime naar een VAP-regime toezegging;
 • indien een combinatie van nabestaandenpensioenen uit verschillende regimes in het UPO bij elkaar opgeteld worden, werd het nabestaandenpensioen uit het VPL regime soms niet meegenomen in het nabestaandenpensioen vóór pensioendatum. Dit is aangepast.

Pensioenbrievenprogramma

Model beëindiging toezegging
Het is mogelijk om de beëindiging van de pensioentoezegging vast te leggen in het programma. Een correcte beëindigingsovereenkomst is voorzien van onder andere een toelichting op de reden van beëindiging en een opgave van alle opgebouwde aanspraken. In ons programma kunt u het stopzetten van de pensioenopbouw voor de DGA op een correct wijze vastleggen.

Modelpensioenbrieven
Het pensioenbrievenprogramma is sinds onze release van versie 2013/1a in juni al gereed voor gebruik in het VAP-regime. Pensioenleeftijd, opbouwpercentage en de overgangsbepalingen voor opgebouwde rechten zijn allemaal aangepast conform de eisen van de Wet VAP.

Zoals bij iedere regime wijziging, hebben wij modelpensioenbrieven voorgelegd bij het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst. We hebben nog altijd geen akkoord gekregen op onze (diverse malen) voorgelegde pensioenbrieven. Wij zijn inmiddels wel in de eindfase aanbeland en hebben 4 modelpensioenbrieven toegevoegd aan het programma. Deze brieven bevatten nog geen goedkeuringsnummer. Wij informeren u uiteraard per omgaande bij het bekendmaken van de goedkeuringsnummers.

Opbouwpercentage 2014
In 2015 wilde het kabinet middels lagere opbouwpercentages een verdere verlaging van de pensioenopbouw doorvoeren. Daarom hebben wij in het pensioenbrievenprogramma een opbouwpercentage specifiek voor het jaar 2014 opgenomen. Hierdoor was u in staat een optimale, maar ook een toekomstbestendige pensioenbrief op te stellen.
Nu het volledig onduidelijk is geworden wat de uiteindelijke wijzigingen in 2015 zullen zijn, hebben wij deze extra vraag verwijderd uit het programma.

Regelingvergelijkingsprogramma

Algemeen
In deze update hebben wij een aantal verbeteringen doorgevoerd in de berekeningen. Deze aanpassingen hebben allemaal betrekking op gemaakte keuzes, die leiden tot uitzonderlijke situaties.

 • in specifieke vergelijkingen werd het bereikbare pensioen in de jaren 2016/2017 niet correct berekend. Dit is aangepast;
 • de standaard kostenopslag is aangepast voor dossiers waarin een netto staffel wordt gebruikt. De netto premie wordt vermeerderd met 10% administratiekosten en gebruteerd met een opslag van 8% voor de Premie Vrijstelling bij (gedeeltelijke) Invaliditeit.

Echtscheidingsprogramma

Het echtscheidingsprogramma is aangepast aan de Wet VAP. In het programma kunnen nu ook aanspraken in het VAP-regime opgegeven worden, rekening houdend met de keuze voor uitstel of laten staan van de reeds opgebouwde aanspraken.

 

Versie 2013/2a

Algemeen
De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten en FAQ’s zijn verbeterd en verder aangevuld. De FAQ’s en nog veel meer ondersteuning vindt u op onze Online Helpdesk.

Pensioenprogramma
In deze update hebben wij een aantal verbeteringen doorgevoerd in de berekeningen. Deze aanpassingen hebben allemaal betrekking op gemaakte keuzes, die leiden tot uitzonderlijke situaties.

 • Bij keuze VAP-excedent ‘opgeven’, nam het programma niet in alle situaties de aanspraken en voorzieningen mee in de berekening. Dit is aangepast.
 • Wanneer er voor het nabestaandenpensioen geen stijging vóór pensioendatum wordt opgegeven, maar wel een stijging ná pensioendatum, rekende het programma in enkele situaties toch met een stijging vóór de ingangsdatum. Dit leidde tot een hogere actuariële commerciële koopsom. Dit is aangepast.
 • Met een reeds én gedeeltelijk extern verzekerd partnerpensioen vóór pensioendatum, werd in bepaalde situaties geen rekening gehouden in de berekening. Ook dit is aangepast.

 

Versie 2013/2

Algemeen
De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten en FAQ’s zijn verbeterd en verder aangevuld. De FAQ’s en nog veel meer ondersteuning vindt u op onze Online Helpdesk.

Pensioenakkoord en Regeerakkoord

Voor deze update hebben wij de volgende 5 van onze programma’s up-to-date gebracht met het Pensioenakkoord en Regeerakkoord. Alleen Echtscheiding ontbreekt nog, dit programma volgt met de volgende update die wij over ongeveer een maand zullen uitbrengen.

De vragen, antwoorden en de rapportage zijn aangepast aan de Wet Verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP). Vanzelfsprekend zijn deze tevens aangepast aan de bepalingen inzake de verwachte verdere beperking van de pensioenopbouw per 1 januari 2015 (Regeerakkoord 2012).

Hierbij kunt u onder andere denken aan het aanpassen van de meldingen inzake toegestane opbouwpercentages bij verschillende pensioenleeftijden en het maximale salaris in 2015.

Het betreft de volgende programma’s:
o Inhaal en Inkoop;
o FM Hiaten;
o FM Overeenkomsten;
o FM Gouden Handdruk;
o FM Stakingswinst.

Pensioenprogramma


Rapportage
Het volledige technische rapport is weer beschikbaar in het pensioenprogramma! Vanzelfsprekend inclusief het regime Wet VAP.

Voortaan heeft u de beschikking over de volgende rapporten:
o Adviesrapport (verkort berekeningsrapport);
o Technisch rapport (volledige berekeningsrapport inclusief tussenresultaten);
o A&P UPO (het Pensioenoverzicht voor uw relatie);


A&P UPO

In het UPO hebben wij een aantal kleine tekstuele aanpassingen doorgevoerd en een merkwaardigheid opgelost inzake het tonen van het overbruggingspensioen. In zeer specifieke situaties werd het overbruggingspensioen niet getoond in het pensioenoverzicht.

De Pensioen Databank

Alle teksten zijn geactualiseerd en bijgewerkt tot en met mei 2013. Een volledig overzicht van de nieuwe jurisprudentie, resoluties en internationale documenten, vindt u terug in het openingsscherm van De Pensioen Databank.

En verder!
Binnenkort gaat onze nieuwe website live. En daarmee ook onze nieuwe Online Helpdesk. Nog betere ondersteuning en wij houden u vanaf dat moment perfect op de hoogte van toekomstige ontwikkelingen. Binnenkort meer hierover!

 

Versie 2013/1a

Algemeen
De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten en FAQ’s zijn verbeterd en verder aangevuld. De FAQ’s en nog veel meer ondersteuning vindt u op onze online helpdesk.

Pensioenakkoord en Regeerakkoord
Voor deze update hebben wij 8 van onze belangrijkste programma’s up-to-date gebracht met het Pensioenakkoord en Regeerakkoord.

De vragen, antwoorden en de rapportage zijn aangepast aan de Wet Verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP). Vanzelfsprekend zijn deze tevens aangepast aan de bepalingen inzake de verwachte verdere beperking van de pensioenopbouw per 1 januari 2015 (Regeerakkoord 2012).

De update voor de overige programma’s volgt zeer snel!

Onderstaand een overzicht van de specifieke wijzigingen per programma.

Pensioenprogramma
Op basis van de wettelijke wijzigingen per 1 januari 2014, is een nieuw invoerscherm voor het VAP-regime toegevoegd. Hier kunt u kiezen voor uitstel of het laten staan van de opgebouwde aanspraken. Daarnaast zijn de maximale opbouwpercentages aangepast. Ook bij eerdere pensioenleeftijden!

Zoals u waarschijnlijk weet, heeft de fiscus nog niet gepubliceerd welke grondslagen u dient te hanteren voor de uitstelberekening van de opgebouwde aanspraken per 1-1-2014. In hun modelpensioenbrieven noemen zij dit echter de grondslagen ‘die een verzekeraar gebruikt’. Op basis daarvan hebben wij het mogelijk gemaakt om grondslagen in te voeren die u ook voor een ‘commerciële’ berekening gebruikt. Deze grondslagen verschillen echter per verzekeraar en zijn dus voor discussie vatbaar.

Indien u de overgangsvariant ‘uitstellen’ selecteert, dient u er rekening mee te houden dat de fiscus wellicht op een later moment nadere regels stelt ten aanzien van de te gebruiken grondslagen. Wij hebben hiervoor een melding in het programma ingebouwd. Zodra de Belastingdienst de definitieve berekeningsgrondslagen heeft gepubliceerd, zullen wij deze vanzelfsprekend per omgaande verwerken.

Verder zijn de nieuwe staffels uit het besluit van 12 februari 2013 opgenomen in het programma en kunnen de beschikbare premiestaffels worden doorgerekend tot 67 jaar. Bij een berekening met een berekeningsdatum vanaf 1 januari 2015, wordt bovendien rekening gehouden met het aangekondigde maximaal pensioengevend salaris van € 100.000,- en de verder verlaagde opbouwpercentages.

Rapportage
Op vele verzoek hebben wij het technisch rapport sterk vereenvoudigd. Waarmee de leesbaarheid enorm is verbeterd. In het rapport zijn vanaf nu opgenomen:
o de essentiële invoergegevens;
o de bereikte en bereikbare aanspraken;
o actuariële koopsommen van de aanspraken op de berekeningsdatum;
o doelvermogens van de aanspraken op de pensioendatum.

En voor het rapport aan uw klant, kunt u natuurlijk gebruik maken van de A&P UPO.

Tarieven
Het traditionele tarief van NN is geactualiseerd.

Regelingvergelijkings- en Pensioenlastenprogramma
Ook bij dit programma zijn op basis van de wettelijke wijzigingen per 1 januari 2014, de maximale opbouwpercentages aangepast. Ook bij eerdere pensioenleeftijden!

Daarnaast zijn de nieuwe staffels uit het besluit van 12 februari 2013 opgenomen in het programma en kunnen de beschikbare premiestaffels worden doorgerekend tot 67 jaar. In berekeningen met een berekeningsdatum vanaf 1 januari 2015, wordt bovendien rekening gehouden met een maximaal pensioengevend salaris van € 100.000,- en verder verlaagde opbouwpercentages.

Pensioenbrievenprogramma
In het programma is expliciet de mogelijkheid opgenomen om te bepalen hoe omgegaan dient te worden met de opgebouwde aanspraken per 1 januari 2014.

Lijfrenteprogramma en FM Aanvullend Pensioen en Lijfrente
Op basis van de wettelijke wijzigingen per 1 januari 2014, is de lijfrenteformule aangepast. Vanaf 1 januari 2015 wordt bovendien rekening gehouden met een maximaal pensioengevend salaris van € 100.000,-.

Wft Pensioen Dossier, Pensioenscan, Flexpensioen
Ook in deze programma’s zijn de vragen, antwoorden en de rapportage aangepast aan de Wet Verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd en de bepalingen inzake verdere beperking van de pensioenopbouw per 1 januari 2015 (Regeerakkoord 2012).

 

Versie 2013/1

Algemeen
De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten en FAQ’s zijn verbeterd en verder aangevuld. De FAQ’s en nog veel meer ondersteuning vindt u op onze online helpdesk.

De relevante sociale en fiscale cijfers van het jaar 2013 zijn toegevoegd aan alle programma’s.

Tevens is de installatieprocedure verder voor u vereenvoudigd. U heeft voortaan nog maar één cd-key nodig om uw software te installeren. Autoriseren is niet meer nodig, dat vindt voortaan automatisch plaats. Om de autorisatie te kunnen controleren, is een internetverbinding tijdens de installatie verplicht.

Vanaf deze installatie heeft u de cd-key niet meer nodig. De software detecteert voor u of er een update beschikbaar is, waarna u deze kunt downloaden en installeren.

Pensioenprogramma

Tarieven
Het traditionele tarief van NN is geactualiseerd.

Regelingvergelijkings- en Pensioenlastenprogramma
De berekening van de premies voor nabestaandenpensioenen in beschikbare-premie regelingen, is uitgebouwd met verzekeringsconstructies voor wat betreft bepaald/onbepaald man-vrouw systeem, restitutievarianten en opbouw of risicoverzekeringen.

Voor de berekening van de pensioenlasten, kan gekozen worden voor een berekening van het nabestaandenpensioen vanaf de berekeningsdatum, of de datum van indiensttreding.

De berekening van de premies in het laatste jaar vóór het bereiken van de pensioendatum, vindt nu pro rata plaats.

Benaderde Marktwaarde

Het is mogelijk gemaakt om gegevens van de kinderen op te geven in het programma. Hiermee maken we het mogelijk, om uitkeringen aan de gerechtigde of partner met overgang op (meerdere) kinderen te waarderen. Dit wordt met name gebruikt bij lijfrenteberekeningen.

Ontwikkelingen Pensioenakkoord en Regeerakkoord
Vanzelfsprekend volgen wij de ontwikkelingen met betrekking tot het Pensioenakkoord en Regeerakkoord op de voet.

De wetgever heeft inmiddels een pensioenleeftijd van 67 jaar aangekondigd. Een nieuw regime en een ingrijpende wijziging!

Als eerste zullen wij zorgen dat onze software zéér binnenkort helemaal up-to-date is met het Pensioenakkoord. Daarnaast werken wij ook al aan de wijzigingen die aangekondigd zijn in het Regeerakkoord.

 

Versie 2012/2d

Algemeen
De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten en FAQ’s zijn verder verbeterd en aangevuld. De FAQ’s en nog veel meer ondersteuning vindt u op onze online helpdesk.

Pensioenprogramma
Stijgende uitkering in beschikbare premie regeling
Het is vanaf deze update mogelijk om een stijging ná pensioendatum voor een beschikbare premie regeling op te geven. De berekening van de pensioenaanspraken is daarop aangepast.

Nabestaandenpensioen vóór pensioendatum in beschikbare premie regeling
Het wordt steeds gebruikelijker om in plaats van een overlevingsrente, een risico-overlijdensverzekering te sluiten voor deze dekking. Per heden berekent het programma daarom ook het benodigde dalende risicokapitaal voor de nabestaandendekking vóór pensioendatum, bij een beschikbare premie regeling.

Tarieven

Het traditionele tarief van NN is geactualiseerd.

UPO aanpassingen
We hebben op diverse plaatsen het UPO rapport aangepast en uitgebreid:

 • Indexaties van pensioenrechten worden genoemd.
 • Diverse aanvullende teksten zijn opgenomen.
 • Jaarlijkse dotatie is toegevoegd.
 • Een inschatting van de jaarlijkse besparing Vennootschapsbelasting is toegevoegd.

FM Aanvullend pensioen en lijfrente programma
AOW leeftijden aangepast
Naar aanleiding van het regeerakkoord van 3 oktober 2012, zijn de AOW-leeftijden aangepast. De ingang van de AOW, is hiermee afhankelijk gemaakt van de geboortedatum van de gerechtigde.

FM Hiaten
AOW leeftijden aangepast
Ook bij dit programma zijn naar aanleiding van het regeerakkoord van 3 oktober 2012, de AOW-leeftijden aangepast. Het AOW-hiaat wordt voortaan berekend – met inachtneming van de AOW-leeftijden – op basis van de geboortedata van de gerechtigde (en zijn of haar partner).

 

Versie 2012/2c 

Algemeen
Licentie Boost

Soms komt het voor dat u “even snel” onze software wilt gebruiken, maar dan net alle licenties bezet zijn. Natuurlijk kunt u dan een collega vragen om het programma af te sluiten. Vanaf deze update is dat niet meer nodig.

Middels de melding die verschijnt om aan te geven dat alle licenties in gebruik zijn, kunt u voortaan het aantal licenties gedurende 2 uur boosten. U kunt dan toch gebruik maken van de software.

Nieuwe overlevingstafels
De overlevingstafels GBM/GBV 2005/2010 die recent door het Actuarieel Genootschap zijn gepubliceerd, zijn vanaf deze update verwerkt in de software.

Pensioenprogramma
Collectieve berekeningen
Het pensioenprogramma is uitgebreid! Het is vanaf nú ook mogelijk om collectieve adviesberekeningen te maken met het pensioenprogramma.

En net als bij de individuele/DGA berekeningen, is het mogelijk om te rekenen met de tarieven van diverse aanbieders. En het aantal aanbieders zal de komende tijd fors uitbreiden! Inclusief PPI’s!

Tarieven

Het traditionele tarief van NN en het Universal Life tarief van ASR zijn geactualiseerd.

Regelingvergelijkingsprogramma
Staffels leeftijd 67

Nu al binnen uw adviezen rekening houden met de netto premiestaffels die in 2015 verplicht zullen gaan worden in verband met de 67-jarige pensioenleeftijd? Dat kan!

Naast de reeds opgenomen staffels voor netto en bruto pensioenproducten, zijn vanaf nu ook de op 17 juni 2012 gepubliceerde premiestaffels opgenomen.

Flexpensioen

Variabilisering van geïndexeerde aanspraak

Voor het herrekenen van een geïndexeerde pensioenaanspraak, hebben wij de variabiliseringsberekening (hoog-laag) aangepast. De variabilisering wordt vanaf nu direct op de pensioendatum toegepast en vervolgens worden de hoge en de lage uitkering geïndexeerd.

 

Versie 2012/2b

Pensioenprogramma
Wij hebben de berekeningssystematiek aangepast van een eindloontoezegging in combinatie met wisselende jaarsalarissen. Het betreft het herstel van een aanpassing die wij in versie 2012/2 in overleg met de belastingdienst hebben doorgevoerd.

Versie 2012/2as

Pensioenprogramma
Algemene verbetering van de werking van het rapport ingeval van het inlezen van een oud dossier onder bepaalde voorwaarden.

Pensioenlastenprogramma
Algemene verbetering van het opstarten van het programma.

Versie 2012/2

Wft Pensioen Dossier
Dit programma is toegevoegd aan ons assortiment en completeert onze adviessoftware. Met dit programma kunt u zeer eenvoudig en snel, een Wft Proof pensieondossier aanleggen! Volledig conform de richtlijnen van de AFM en de WTA. Meer informatie over het programma en hoe u het kunt bestellen ishier beschikbaar.

Pensioenprogramma
De berekening van het overbruggingspensioen uit verzekerd kapitaal is aangepast.
Het vragenformulier en de helpteksten zijn aangepast waardoor de werking van het programma is verbeterd.

De berekening van de bereikbare en tijdsevenredige pensioenaanspraken is gewijzigd. Op basis van een herzien standpunt van de Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst, worden de aanspraken ingeval van wisselende salarissen in een eindloonsysteem, anders berekend. De beslissing hierover bereikte ons op 9 september 2011.
De wijziging zit in de berekening van de bereikbare en tijdsevenredige pensioenaanspraken. In de nieuwe situatie werkt de berekening als volgt: de diensttijd wordt evenredig verkort gedurende de periode dat het salaris verlaagd is. De totale herrekende diensttijd wordt vervolgens vermenigvuldigd met het laatste salaris om de pensioenaanspraken te berekenen.

Algemeen
Wijzigingen uit de eerdere internet updates zijn meegenomen in deze update

 

Versie 2012/1b (april 2012)

Pensioenprogramma

 • Wijziging van de berekening van de tijdsevenredige aanspraak van de overbrugging van ingebouwde pensioenen en kapitalen;
 • Het traditionele tarief van Nationale Nederlanden is aangepast;

FM Aanvullend pensioen en lijfrente

 • Het opslaan van de data in de dossiers is uitgebreid;
 • De grafiek in het programma is verbeterd;

 

Versie 2012/1a (februari 2012)

Pensioenprogramma

 • Wijziging van de berekeningen van het overbruggingspensioen in het VPL-regime;
 • Het traditionele tarief van NN is aangepast;
 • Het universal life tarief van ASR is aangepast.

 

Versie 2012/1 (januari 2012)

Algemeen

 • De fiscale en sociale cijfers van 2012 zijn verwerkt in de berekeningen en de helpteksten;
 • De consistentie tussen de programma’s is verbeterd voor wat betreft gebruik terminologie partnerpensioen;
 • De werking van de F1 toets (help) onder Windows 7 is verbeterd;
 • Opname van certificaat Windows Vista en Windows 7.

Pensioenprogramma

 • Opname van netto beschikbare premiestaffels conform fiscus zoals gepubliceerd in het besluit van 21 december 2009.

Echtscheidingsprogramma

 • Opname van kosten bij een conversieberekening.

Regelingvergelijking i.c.m. Pensioenlasten

 • Opname van netto beschikbare premiestaffels conform fiscus zoals gepubliceerd in het besluit van 21 december 2009;
 • Opname van maximum salaris;
 • Aanpassingen in vraagstelling ten behoeve van overrente.

Pensioenbrievenprogramma

 • Opname van netto beschikbare premiestaffels conform fiscus zoals gepubliceerd in het besluit van 21 december 2009.

De Pensioen Databank

 • De wetteksten zijn geactualiseerd tot en met oktober 2011.

Lijfrenteprogramma

 • De gegevens van de bedrijfspensioenfondsen, beroepspensioenfondsen en de ondernemingspensioenfondsen zijn voor zover bekend aangepast voor 2011.

FM Aanvullend Pensioen en Lijfrente

 • De gegevens van de bedrijfspensioenfondsen, beroepspensioenfondsen en de ondernemingspensioenfondsen zijn voor zover bekend aangepast voor 2011.

 

Versie 2011/2c (januari 2012)

Pensioenprogramma

 • Wijziging van de berekening van het overbruggingspensioen (TOP);
 • De traditionele tarieven van Avéro, Goudse verzekeringen en DBV zijn vervallen;
 • Het universal life tarief van Avéro (beleggingsverzekering) is vervallen.

 

Versie 2011/2b (december 2011)

Pensioenprogramma
Het UPO is aangepast aan de nieuwe modellen 2012 ontwikkeld door het Verbond van Verzekeraars. Daarnaast is WEV in het UPO opgenomen bij Eigen Beheer;

 • De berekening van de leeftijd van de werknemer voor de bepaling van de beschikbare premie is verbeterd door opname van peildatum en vervaldatum;
 • De tarieven van NN en ASR zijn geactualiseerd. Het nieuwe product van Legal and General ‘Nova Top Garant Pensioen (DGA)’ is toegevoegd.

Benaderde Marktwaarde

 • Opname van de mogelijkheid om te kiezen voor sexeneutrale sterftetafels op tabblad ‘Actuarieel’.

Inhaal en Inkoop

 • Aanpassing van het programma conform de ‘Handreiking inhaal en inkoop van pensioen van pensioen’.

 

Versie 2011/2a (september 2011)

Algemeen

 • De functionaliteit voor het openen en bewaren van dossiers is verbeterd voor alle programma’s (behalve De Pensioen Databank).

 

Versie 2011/2 (juli 2011)

Algemeen

 • De opname van de sterftetafel 2004-2009;
 • De consistentie tussen de programma’s is verbeterd. Onder andere de weergave van NAW-gegevens in het rapport, schrijfwijze faq’s, helptekstboekje en de standaard antwoorden (zogenaamde defaults) bij openen van een nieuw dossier;
 • Actualisatie van de voorbeelddossiers.

Pensioenprogramma

 • Openen van verschillende soorten rapporten (UPO of berekeningsrapport) via pijltje bij rapport-knop of via menu-optie uitvoer.

Benaderde Marktwaarde

 • De mogelijkheid van banksparen is opgenomen. Bij banksparen wordt uitsluitend gerekend met samengestelde intrest.

De Pensioen Databank

 • De wetteksten zijn geactualiseerd tot en met mei 2011.

Lijfrenteprogramma

 • Openen van verschillende soorten rapporten (berekeningsrapport of antwoorden) via pijltje bij rapport-knop of via menu-optie uitvoer.

Pensioenbrievenprogramma

 • Openen van verschillende soorten rapporten (pensioenbrief of uitgangspunten) via pijltje bij rapport-knop of via menu-optie uitvoer.

Regelingvergelijking i.c.m. Pensioenlasten

 • Openen van verschillende soorten rapporten (geselecteerde, gehele lijst, gehele lijst individueel, gehele lijst en voorbeeld) via pijltje bij rapport-knop of via menu-optie uitvoer;
 • De vragen met betrekking tot partnerpensioen zijn gesplitst;
 • Voor de stijging van de franchise kan zelf een percentage worden ingevuld.

De Pensioen Scan

 • Uitbreiding met een scan van de uitvoeringsovereenkomst. Deze scan bevat een toets van de premiebetaling, de informatieverstrekking, aanwezigheid van een exitbepaling en de te volgen procedures.

FM Aanvullend Pensioen en Lijfrente

 • De mogelijkheid van banksparen is opgenomen bij de opgebouwde rechten en bij de extra premies. Bij banksparen wordt uitsluitend gerekend met samengestelde intrest.

FM Gouden Handdruk

 • De mogelijkheid van banksparen is opgenomen bij de aanwending van de gouden handdruk. Bij banksparen wordt uitsluitend gerekend met samengestelde intrest.

 

Versie 2011/1a (april 2011)

Elektronisch Tarievenboek Leven

 • De tarieven van Nationale Nederlanden en ASR zijn aangepast.

Pensioenprogramma

 • De voorbeelddossiers zijn geactualiseerd;
 • De consistentie tussen de programma’s is verbeterd voor met name de NAW-gegevens;
 • Bij beschikbare premie is het mogelijk om de beleggingswaarde op de berekeningsdatum op te geven.

 

Versie 2011/1 (januari 2011)

Algemeen

 • De fiscale en sociale cijfers van 2011 zijn verwerkt in de berekeningen en de helpteksten;
 • De software is geschikt voor gebruik onder Windows Server 2008 R2;
 • Het is mogelijk om automatisch de tekst ‘Let op: geen accountantscontrole toegepast’ op te nemen in het rapport via de uitvoeropties bij de volgende programma’s: Pensioenprogramma, Benaderde Marktwaarde, Tools, Lijfrente, Echtscheiding, Flexpensioen en Inhaal en Inkoop.

Pensioenprogramma

 • Opname van een nieuw rapport Uniform Pensioen Overzicht (UPO) met daarin factor A (jaarlijkse pensioenaangroei). Deze mogelijkheid is te benaderen via de uitvoeropties.

Benaderde Marktwaarde

 • Splitsing stijging voor en na pensioendatum voor de nabestaandenuitkering.

Flexpensioen

 • De mogelijkheid van vervroegen is opgenomen.

De Pensioen Databank

 • De wetteksten zijn geactualiseerd tot en met oktober 2010.

Lijfrenteprogramma

 • De gegevens van de bedrijfspensioenfondsen, beroepspensioenfondsen en de ondernemingspensioenfondsen zijn voor zover bekend aangepast voor 2010.

Elektronisch Tarievenboek Leven

 • De tarieven van Nationale Nederlanden en ASR zijn aangepast;
 • Het tarief van Reaal is vervallen.

FM Aanvullend Pensioen en Lijfrente

 • De gegevens van de bedrijfspensioenfondsen, beroepspensioenfondsen en de ondernemingspensioenfondsen zijn voor zover bekend aangepast voor 2010.

FM Overeenkomstenprogramma

 • Opname van de overeenkomst van inkoop van dienstjaren.

Versie 2010/2b (september 2010)

Benaderde Marktwaarde

 • De berekening van de waardering NP is verbeterd;
 • Mogelijkheid om via uitvoeroptie de tekst ‘Geen accountantscontrole toegepast’ op te nemen in rapport.

Elektronisch Tarievenboek Leven

 • De tarieven van Nationale Nederlanden, REAAL Verzekeringen en ASR zijn aangepast.

Flexpensioen

 • De berekening van het TOP is verbeterd;
 • Mogelijkheid om via uitvoeroptie de tekst ‘Geen accountantscontrole toegepast’ op te nemen in rapport.

Pensioenprogramma

 • Mogelijkheid om via uitvoeroptie de tekst ‘Geen accountantscontrole toegepast’ op te nemen in rapport;
 • Inbouw van pensioenen is aangepast voor wat betreft opgave premievrije verzekering;
 • Zaken met betrekking tot Waarde Economisch Verkeer zijn aangepast, met name weergave in rapport.

 

Versie 2010/2a (augustus 2010)

Benaderde Marktwaarde

 • De berekening van de waardering NP is verbeterd.

 

Versie 2010/2 (augustus 2010)

Algemeen

 • De software is getest onder Windows 7 en geschikt voor gebruik. De huidige systeemvereisten zijn XP SP2, Vista, Windows 7 en Server 2003 R2;
 • De sterftetafels 2001-2006, 2002-2007 en 2003-2008 zijn verwerkt;
 • Via het startmenu kan de internet applicatie ‘Pensioenknip (webapplicatie)’ worden geopend. Hierin is het mogelijk om een berekening van de pensioenknip te maken;
 • Via het startmenu kan Fobes worden geopend. Fobes is hét Wft- en mifidproof offertesysteem, waarmee geoffreerd (zowel individueel als (semi)collectief kan worden bij meerdere maatschappijen;
 • De weergave van het vragenformulier, de tekstgrootte, is verbeterd.

Pensioenprogramma

 • Inbouw van kapitalen en pensioenen is verbeterd voor wat betreft opgave premievrije verzekering;
 • De universal life tarieven van Generali, Allianz en Legal and General zijn opgenomen c.q. geactualiseerd;
 • Het traditionele tarief van Winterthur is vervallen;
 • De berekening van Waarde Economisch Verkeer is opgenomen. Het is nu mogelijk om in één berekening de fiscale waarde en de commerciële waarde (WEV) van de pensioenvoorziening te bepalen;
 • De berekening van overbrugging AOW (TOP) is aangepast.

Benaderde Marktwaarde

 • Bij het subscherm van de N.A.W.-gegevens kunnen de werkgevergegevens worden ingevuld.

Elektronisch Tarievenboek Leven

 • De tarieven van Nationale Nederlanden zijn aangepast.

De Pensioen Databank

 • De wetteksten zijn geactualiseerd tot en met mei 2010.

Pensioenbrievenprogramma

 • De mogelijkheid is opgenomen om in het rapport de uitgangspunten van de pensioenregeling te zien.

Regelingvergelijking i.c.m. Pensioenlasten

 • De naam van de functionaliteit ‘Genereren excelsheet’ is gewijzigd in ‘Import template’. Daarnaast is de lay-out van deze excelsheet verbeterd.

Inhaal en Inkoop

 • De naam van de functionaliteit ‘Genereren excelsheet’ is gewijzigd in ‘Import template’. Daarnaast is de lay-out van deze excelsheet verbeterd.

Lijfrenteprorgramma

 • Verduidelijking dat bij berekening van factor A bij BPF, BPR en OPF wordt uitgegaan van fulltime salaris.

FM Aanvullend Pensioen en Lijfrente

 • De mogelijkheid is opgenomen om bij opgebouwde rechten aan te geven of er sprake is van aanspraken uit echtscheiding;
 • Verduidelijking dat bij berekening van factor A bij BPF, BPR en OPF wordt uitgegaan van fulltime salaris.

FM Overeenkomstenprogramma

 • Opname uitruilovereenkomst van ouderdomspensioen in nabestaandenpensioen.

FM Gouden Handdruk

 • Zowel de nieuwe kantonrechtersformule als de 70% formule zijn opgenomen.

FM Hiaten

 • Bij berekeningen van de pensioenschade is bij ontslag na 1 januari 2011 de bijdrage FVP vervallen.

 

Versie 2010/1b (mei 2010)

Elektronisch Tarievenboek Leven

 • De tarieven van Nationale Nederlanden en REAAL Verzekeringen zijn aangepast.

 

Versie 2010/1a (maart 2010)

Elektronisch Tarievenboek Leven

 • De tarieven van ASR Verzekeringen, Nationale Nederlanden en REAAL Verzekeringen zijn aangepast.
 • Voor AEGON is het product ‘Goede Gezondheid en Levensstijl’ toegevoegd.
 • Het tarief van Generali is vervallen.

 

Versie 2010/1 (januari 2010)

Algemeen

 • De fiscale en sociale cijfers van 2010 zijn verwerkt in de berekeningen en de helpteksten;
 • Het is mogelijk om de software automatisch 1x per maand te laten zoeken naar een internet update;
 • Bij openen van een programma verschijnt een popup waarin wordt gevraagd om een emailadres in te vullen waarop de digitale nieuwsbrief kan worden ontvangen.

De Pensioen Databank

 • De wetteksten zijn geactualiseerd tot en met oktober 2009.

Lijfrenteprogramma

 • De gegevens van de bedrijfspensioenfondsen, beroepspensioenfondsen en de ondernemingspensioenfondsen zijn voor zover bekend aangepast voor 2009.

Elektronisch Tarievenboek Leven

 • De tarieven van Nationale Nederlanden zijn aangepast.

FM Aanvullend Pensioen en Lijfrente

 • De gegevens van de bedrijfspensioenfondsen, beroepspensioenfondsen en de ondernemingspensioenfondsen zijn voor zover bekend aangepast voor 2009.

 

Versie 2009/2a (december 2009)

Elektronisch Tarievenboek Leven

 • De tarieven van AEGON, ASR Verzekeringen, Nationale Nederlanden en REAAL Verzekeringen zijn aangepast.
 • De lay-out en het lettertype van elke maatschappijtekst is aangepast.

 

Versie 2009/2 (augustus 2009)

Algemeen

 • Aanpassing van de boekjesstructuur van de helpteksten van alle programma’s;
 • Nieuwe en aangepaste frequently asked questions op internet bij Software Helpdesk.

Benaderde Marktwaarde

 • Uitbreiding rapport met opname van de sterftekans.

De Pensioen Databank

 • Wetteksten zijn geactualiseerd tot en met mei 2009.

Echtscheiding

 • Waarde TOP wordt apart getoond in resultatenvenster;
 • Aanpassing in geval van conversie en pensioenleeftijd ex-partner;
 • Berekening waarde bijzonder NP is aangepast;
 • Indien huwelijksdatum voor datum in dienst ligt, is tijdens het huwelijk verstreken dienstjaren gemaximeerd aan verstreken dienstjaren.

Electronisch Tarievenboek Leven

 • De tarieven van NN en ASR Verzekeringen zijn aangepast;
 • De naam van maatschappij Fortis ASR is gewijzigd in ASR Verzekeringen;
 • De tarieven van Legal and General zijn vervallen.

Pensioenprogramma

 • Het traditionele tarief van Aegon is vervallen;
 • Berekeningsdatum mag uiterlijk één dag voor de pensioendatum liggen. Anders ontstaat er een foutmelding.

Regelingvergelijking i.c.m. Pensioenlasten

 • Weergave van de kostenontwikkeling gedurende looptijd. De premieoverzichten zijn aangepast. Hierbij worden geen leeftijden meer genoemd maar data;
 • Mogelijk om met onbepaald partnersysteem te rekenen;
 • Mogelijk om de opgebouwde aanspraken in een middelloonregeling te indexeren voorafgaand aan de pensioendatum. Er is een splitsing gemaakt tussen voorwaardelijke en onvoorwaardelijke indexatie;
 • Bij een collectieve berekening wordt een voortgangsbalkje getoond. De berekening wordt afgebroken bij de deelnemer met de foutmelding. Bij de foutmelding is opgenomen wat er fout gaat en bij welke deelnemer;
 • Het programma is uitgebreid met de staffels uit het staffelbesluit van 23 oktober 2007.

Tools

 • Blokkade rekenrente 0% eruit.

FM Overeenkomsten

 • Opname levensloopreglement (zowel individueel als collectief);
 • Opname stamrechtovereenkomst beleggingsvariant bij de stamrecht ‘Gouden Handdruk’ en de Lijfrenteovereenkomst ‘gericht’;
 • Opname uitruilovereenkomst.

 

Versie 2009/1c (mei 2009)

Elektronisch Tarievenboek Leven

 • De tarieven van Nationale Nederlanden en Reaal Verzekeringen zijn aangepast.

 

Versie 2009/1b (april 2009)

Benaderde marktwaarde

 • Het vragenformulier, rapport, berekeningen en helpteksten zijn aangepast waardoor de werking van het programma is verbeterd.

Collectieve staffeltoets

 • Het programma is uitgebreid met de staffels uit het staffelbesluit van 23 oktober 2007.

Elektronisch Tarievenboek Leven

 • De tarieven van NN, Legal and General en DBV zijn aangepast.

Echtscheidingsprogramma

 • Het vragenformulier, rapport, berekeningen en helpteksten zijn aangepast waardoor de werking van het programma is verbeterd.

Flexpensioen

 • Het vragenformulier, rapport, berekeningen en helpteksten zijn aangepast waardoor de werking van het programma is verbeterd.

FM Pensioen

 • Het programma is uitgebreid met de staffels uit het staffelbesluit van 23 oktober 2007.

Inhaal & Inkoop

 • Het programma is uitgebreid met de staffels uit het staffelbesluit van 23 oktober 2007.

Pensioenbrievenprogramma

 • Het programma is uitgebreid met de staffels uit het staffelbesluit van 23 oktober 2007.

Pensioenprogramma

 • Het programma is uitgebreid met de staffels uit het staffelbesluit van 23 oktober 2007
 • Het programma is uitgebreid met de mogelijkheid een beleggingsverzekering in te bouwen.
 • Daarnaast is het programma aangepast naar aanleiding van het besluit ‘Waarderingsaspecten pensioenen en lijfrente’.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen