Volgen

Nieuw in versie 2013/2a en ouder

Algemeen
De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten en FAQ’s zijn verbeterd en verder aangevuld.

Pensioenprogramma

Algemeen
In deze update hebben wij een aantal verbeteringen doorgevoerd in de berekeningen. Deze aanpassingen hebben allemaal betrekking op gemaakte keuzes, die leiden tot specifieke situaties:

 • ingeval van een opgegeven VPL-excedent, is het nu weer mogelijk om indexaties op te geven op het tabblad ‘overgangsrecht’;
 • het Excedent overbruggingspensioen wordt weer in ieder technisch rapport en uniform pensioen overzicht getoond;
 • het ‘NP vóór’ wordt weer berekend met inbegrip van de aanspraken uit alle regimes inclusief excedent aanspraken.

Pensioenbrievenprogramma

Notulen aandeelhoudersvergadering voor Flex BV
De notulen van de aandeelhoudersvergadering zijn van belang voor de vastlegging van een genomen besluit door een DGA. Wij hebben de notulen voor u uitgebreid met een 2e variant. U kunt nu kiezen tussen notulen voor een reguliere BV en een flex BV.

Algemeen
De bepalingen inzake nabestaandenpensioen aanspraken, ingeval van echtscheiding en beëindiging van het dienstverband zijn aangepast. U krijgt in de pensioenbrief weer de keuze te zien, die in het programma is gemaakt.

 

Nieuw in versie 2013/2c

Pensioenbrievenprogramma

Goedkeuring Modelpensioenbrieven
Goed nieuws! Inmiddels hebben wij definitief goedkeuring van het CAP in het kader van de ingebouwde modelpensioenbrieven. Vanaf deze update zijn de modelpensioenbrieven voorzien van een slotbepaling met daarin de goedkeuringsnummers van de Fiscus. U kunt dus aan de slag met de nieuwe pensioenbrieven voor uw klanten!

Algemeen

Technische aanpassing
In de laatste update hebben wij het afdrukmenu geïntroduceerd met daarin Adviesdocumenten. Vanwege systeemtechnische instellingen konden sommige klanten de Adviesdocumenten niet downloaden. Hierdoor ontstond er een foutmelding bij het openen van het Afdrukmenu. Wij hebben de techniek zo aangepast, dat het Afdrukmenu altijd geopend kan worden en hebben de software voorzien van een alternatieve downloadmethode.

 

Nieuw in versie 2013/2b

Algemeen

Verbeterde gebruikers ervaring!
Bij deze update hebben wij gebruik gemaakt van de gelegenheid om al onze software weer eens op te frissen. Dit betekent niet alleen een aangepaste vormgeving, maar ook een herinrichting van enkele functionaliteiten. Wij hebben bijvoorbeeld het menu verplaatst naar rechts, alle afdrukacties verzameld in een afdrukmenu en diverse ‘oude’ functies, zoals de disclaimer, de tip van de dag en het startscherm, verplaatst. Met als resultaat dat u nog sneller en efficiënter kunt werken!

Adviesdocumenten
Maar liefst 30 documenten over alle denkbare onderwerpen op pensioengebied hebben wij opgenomen in de software. Ga naar het nieuwe afdrukmenu en klik op de tab ‘Adviesdocumenten’. Daar vindt u alle pensioeninformatie die uw klanten maar kunnen wensen. U kunt ze bij uw rapporten voegen, als standaarddocumenten op uw website plaatsen, of delen door ze te gebruiken in uw eigen documenten. Uiteraard zullen wij de adviesdocumenten continu uitbreiden.

Nieuwe overlevingstafels
De overlevingstafels GBM/GBV 2006/2011, die recent door het Actuarieel Genootschap zijn gepubliceerd, zijn vanaf deze update beschikbaar in de software.

Algemeen
Daarnaast zijn de algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten en FAQ’s verbeterd en verder aangevuld.

Pensioenprogramma

Dividendtoets, uitkeringstoets en afstempeltoets
Het uitkeren van dividend en terugbetalen van aandelenkapitaal is uitsluitend mogelijk na goedkeuring door het bestuur van de BV. Een belangrijke toets in verband met de aansprakelijkheid dus!
In het pensioenprogramma berekenen wij voor u de specifieke waarde van de aanspraken. Een uitgebreide toelichting (inclusief de waarde) in het rapport, zorgt ervoor dat u perfect uw dividend- en uitkeringstoets kunt uitvoeren.

De toetsing van de dekkingsgraad wordt uitgevoerd op basis van de fiscale waarde van de pensioenaanspraken. Het programma rekent vervolgens de dekkingsgraad en de kortingsfactor die gebruikt mogen worden, voor u uit.

Nazorgformulier
De A&P UPO is verder uitgebreid. Door een van onze gebruikers zijn wij getipt over het opnemen van het Nazorgformulier. Wij hebben dit formulier gekoppeld aan de A&P UPO. Het formulier bevat diverse kerncijfers uit het A&P UPO en is bedoeld om de DGA nog efficiënter te kunnen informeren over deze kerncijfers in de jaarlijkse pensioenberekening. En in verband met nazorg kunt u het formulier laten ondertekenen voor uw dossier.

Algemeen
In deze update hebben wij een aantal verbeteringen doorgevoerd in de berekeningen. Deze aanpassingen hebben allemaal betrekking op gemaakte keuzes die leiden tot uitzonderlijke situaties:

 • bij specifieke situaties ontbrak soms het rapportonderdeel ‘vaststelling aanspraken’ in het technische rapport. Dit is aangepast;
 • de uitstelberekening van een Witteveen aanspraak naar Wet-VAP, is aangepast. In de huidige versie (2013/2a) worden de aanspraken Witteveen eerst uitgesteld naar VPL en vervolgens naar VAP. Vanaf deze update wordt de berekening in één keer uitgevoerd;
 • wij hebben het mogelijk gemaakt om al vóór 1-1-2014 over te stappen van het VPL-regime naar een VAP-regime toezegging;
 • indien een combinatie van nabestaandenpensioenen uit verschillende regimes in het UPO bij elkaar opgeteld worden, werd het nabestaandenpensioen uit het VPL regime soms niet meegenomen in het nabestaandenpensioen vóór pensioendatum. Dit is aangepast.

Pensioenbrievenprogramma

Model beëindiging toezegging
Het is mogelijk om de beëindiging van de pensioentoezegging vast te leggen in het programma. Een correcte beëindigingsovereenkomst is voorzien van onder andere een toelichting op de reden van beëindiging en een opgave van alle opgebouwde aanspraken. In ons programma kunt u het stopzetten van de pensioenopbouw voor de DGA op een correct wijze vastleggen.

Modelpensioenbrieven
Het pensioenbrievenprogramma is sinds onze release van versie 2013/1a in juni al gereed voor gebruik in het VAP-regime. Pensioenleeftijd, opbouwpercentage en de overgangsbepalingen voor opgebouwde rechten zijn allemaal aangepast conform de eisen van de Wet VAP.

Zoals bij iedere regime wijziging, hebben wij modelpensioenbrieven voorgelegd bij het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst. We hebben nog altijd geen akkoord gekregen op onze (diverse malen) voorgelegde pensioenbrieven. Wij zijn inmiddels wel in de eindfase aanbeland en hebben 4 modelpensioenbrieven toegevoegd aan het programma. Deze brieven bevatten nog geen goedkeuringsnummer. Wij informeren u uiteraard per omgaande bij het bekendmaken van de goedkeuringsnummers.

Opbouwpercentage 2014
In 2015 wilde het kabinet middels lagere opbouwpercentages een verdere verlaging van de pensioenopbouw doorvoeren. Daarom hebben wij in het pensioenbrievenprogramma een opbouwpercentage specifiek voor het jaar 2014 opgenomen. Hierdoor was u in staat een optimale, maar ook een toekomstbestendige pensioenbrief op te stellen.
Nu het volledig onduidelijk is geworden wat de uiteindelijke wijzigingen in 2015 zullen zijn, hebben wij deze extra vraag verwijderd uit het programma.

Regelingvergelijkingsprogramma

Algemeen
In deze update hebben wij een aantal verbeteringen doorgevoerd in de berekeningen. Deze aanpassingen hebben allemaal betrekking op gemaakte keuzes, die leiden tot uitzonderlijke situaties.

 • in specifieke vergelijkingen werd het bereikbare pensioen in de jaren 2016/2017 niet correct berekend. Dit is aangepast;
 • de standaard kostenopslag is aangepast voor dossiers waarin een netto staffel wordt gebruikt. De netto premie wordt vermeerderd met 10% administratiekosten en gebruteerd met een opslag van 8% voor de Premie Vrijstelling bij (gedeeltelijke) Invaliditeit.

Echtscheidingsprogramma

Het echtscheidingsprogramma is aangepast aan de Wet VAP. In het programma kunnen nu ook aanspraken in het VAP-regime opgegeven worden, rekening houdend met de keuze voor uitstel of laten staan van de reeds opgebouwde aanspraken.

 

Versie 2013/2a

Algemeen
De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten en FAQ’s zijn verbeterd en verder aangevuld. De FAQ’s en nog veel meer ondersteuning vindt u op onze Online Helpdesk.

Pensioenprogramma
In deze update hebben wij een aantal verbeteringen doorgevoerd in de berekeningen. Deze aanpassingen hebben allemaal betrekking op gemaakte keuzes, die leiden tot uitzonderlijke situaties.

 • Bij keuze VAP-excedent ‘opgeven’, nam het programma niet in alle situaties de aanspraken en voorzieningen mee in de berekening. Dit is aangepast.
 • Wanneer er voor het nabestaandenpensioen geen stijging vóór pensioendatum wordt opgegeven, maar wel een stijging ná pensioendatum, rekende het programma in enkele situaties toch met een stijging vóór de ingangsdatum. Dit leidde tot een hogere actuariële commerciële koopsom. Dit is aangepast.
 • Met een reeds én gedeeltelijk extern verzekerd partnerpensioen vóór pensioendatum, werd in bepaalde situaties geen rekening gehouden in de berekening. Ook dit is aangepast.

 

Versie 2013/2

Algemeen
De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten en FAQ’s zijn verbeterd en verder aangevuld. De FAQ’s en nog veel meer ondersteuning vindt u op onze Online Helpdesk.

Pensioenakkoord en Regeerakkoord

Voor deze update hebben wij de volgende 5 van onze programma’s up-to-date gebracht met het Pensioenakkoord en Regeerakkoord. Alleen Echtscheiding ontbreekt nog, dit programma volgt met de volgende update die wij over ongeveer een maand zullen uitbrengen.

De vragen, antwoorden en de rapportage zijn aangepast aan de Wet Verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP). Vanzelfsprekend zijn deze tevens aangepast aan de bepalingen inzake de verwachte verdere beperking van de pensioenopbouw per 1 januari 2015 (Regeerakkoord 2012).

Hierbij kunt u onder andere denken aan het aanpassen van de meldingen inzake toegestane opbouwpercentages bij verschillende pensioenleeftijden en het maximale salaris in 2015.

Het betreft de volgende programma’s:
o Inhaal en Inkoop;
o FM Hiaten;
o FM Overeenkomsten;
o FM Gouden Handdruk;
o FM Stakingswinst.

Pensioenprogramma


Rapportage
Het volledige technische rapport is weer beschikbaar in het pensioenprogramma! Vanzelfsprekend inclusief het regime Wet VAP.

Voortaan heeft u de beschikking over de volgende rapporten:
o Adviesrapport (verkort berekeningsrapport);
o Technisch rapport (volledige berekeningsrapport inclusief tussenresultaten);
o A&P UPO (het Pensioenoverzicht voor uw relatie);


A&P UPO

In het UPO hebben wij een aantal kleine tekstuele aanpassingen doorgevoerd en een merkwaardigheid opgelost inzake het tonen van het overbruggingspensioen. In zeer specifieke situaties werd het overbruggingspensioen niet getoond in het pensioenoverzicht.

De Pensioen Databank

Alle teksten zijn geactualiseerd en bijgewerkt tot en met mei 2013. Een volledig overzicht van de nieuwe jurisprudentie, resoluties en internationale documenten, vindt u terug in het openingsscherm van De Pensioen Databank.

En verder!
Binnenkort gaat onze nieuwe website live. En daarmee ook onze nieuwe Online Helpdesk. Nog betere ondersteuning en wij houden u vanaf dat moment perfect op de hoogte van toekomstige ontwikkelingen. Binnenkort meer hierover!

 

Versie 2013/1a

Algemeen
De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten en FAQ’s zijn verbeterd en verder aangevuld. De FAQ’s en nog veel meer ondersteuning vindt u op onze online helpdesk.

Pensioenakkoord en Regeerakkoord
Voor deze update hebben wij 8 van onze belangrijkste programma’s up-to-date gebracht met het Pensioenakkoord en Regeerakkoord.

De vragen, antwoorden en de rapportage zijn aangepast aan de Wet Verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP). Vanzelfsprekend zijn deze tevens aangepast aan de bepalingen inzake de verwachte verdere beperking van de pensioenopbouw per 1 januari 2015 (Regeerakkoord 2012).

De update voor de overige programma’s volgt zeer snel!

Onderstaand een overzicht van de specifieke wijzigingen per programma.

Pensioenprogramma
Op basis van de wettelijke wijzigingen per 1 januari 2014, is een nieuw invoerscherm voor het VAP-regime toegevoegd. Hier kunt u kiezen voor uitstel of het laten staan van de opgebouwde aanspraken. Daarnaast zijn de maximale opbouwpercentages aangepast. Ook bij eerdere pensioenleeftijden!

Zoals u waarschijnlijk weet, heeft de fiscus nog niet gepubliceerd welke grondslagen u dient te hanteren voor de uitstelberekening van de opgebouwde aanspraken per 1-1-2014. In hun modelpensioenbrieven noemen zij dit echter de grondslagen ‘die een verzekeraar gebruikt’. Op basis daarvan hebben wij het mogelijk gemaakt om grondslagen in te voeren die u ook voor een ‘commerciële’ berekening gebruikt. Deze grondslagen verschillen echter per verzekeraar en zijn dus voor discussie vatbaar.

Indien u de overgangsvariant ‘uitstellen’ selecteert, dient u er rekening mee te houden dat de fiscus wellicht op een later moment nadere regels stelt ten aanzien van de te gebruiken grondslagen. Wij hebben hiervoor een melding in het programma ingebouwd. Zodra de Belastingdienst de definitieve berekeningsgrondslagen heeft gepubliceerd, zullen wij deze vanzelfsprekend per omgaande verwerken.

Verder zijn de nieuwe staffels uit het besluit van 12 februari 2013 opgenomen in het programma en kunnen de beschikbare premiestaffels worden doorgerekend tot 67 jaar. Bij een berekening met een berekeningsdatum vanaf 1 januari 2015, wordt bovendien rekening gehouden met het aangekondigde maximaal pensioengevend salaris van € 100.000,- en de verder verlaagde opbouwpercentages.

Rapportage
Op vele verzoek hebben wij het technisch rapport sterk vereenvoudigd. Waarmee de leesbaarheid enorm is verbeterd. In het rapport zijn vanaf nu opgenomen:
o de essentiële invoergegevens;
o de bereikte en bereikbare aanspraken;
o actuariële koopsommen van de aanspraken op de berekeningsdatum;
o doelvermogens van de aanspraken op de pensioendatum.

En voor het rapport aan uw klant, kunt u natuurlijk gebruik maken van de A&P UPO.

Tarieven
Het traditionele tarief van NN is geactualiseerd.

Regelingvergelijkings- en Pensioenlastenprogramma
Ook bij dit programma zijn op basis van de wettelijke wijzigingen per 1 januari 2014, de maximale opbouwpercentages aangepast. Ook bij eerdere pensioenleeftijden!

Daarnaast zijn de nieuwe staffels uit het besluit van 12 februari 2013 opgenomen in het programma en kunnen de beschikbare premiestaffels worden doorgerekend tot 67 jaar. In berekeningen met een berekeningsdatum vanaf 1 januari 2015, wordt bovendien rekening gehouden met een maximaal pensioengevend salaris van € 100.000,- en verder verlaagde opbouwpercentages.

Pensioenbrievenprogramma
In het programma is expliciet de mogelijkheid opgenomen om te bepalen hoe omgegaan dient te worden met de opgebouwde aanspraken per 1 januari 2014.

Lijfrenteprogramma en FM Aanvullend Pensioen en Lijfrente
Op basis van de wettelijke wijzigingen per 1 januari 2014, is de lijfrenteformule aangepast. Vanaf 1 januari 2015 wordt bovendien rekening gehouden met een maximaal pensioengevend salaris van € 100.000,-.

Wft Pensioen Dossier, Pensioenscan, Flexpensioen
Ook in deze programma’s zijn de vragen, antwoorden en de rapportage aangepast aan de Wet Verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd en de bepalingen inzake verdere beperking van de pensioenopbouw per 1 januari 2015 (Regeerakkoord 2012).

 

Versie 2013/1

Algemeen
De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten en FAQ’s zijn verbeterd en verder aangevuld. De FAQ’s en nog veel meer ondersteuning vindt u op onze online helpdesk.

De relevante sociale en fiscale cijfers van het jaar 2013 zijn toegevoegd aan alle programma’s.

Tevens is de installatieprocedure verder voor u vereenvoudigd. U heeft voortaan nog maar één cd-key nodig om uw software te installeren. Autoriseren is niet meer nodig, dat vindt voortaan automatisch plaats. Om de autorisatie te kunnen controleren, is een internetverbinding tijdens de installatie verplicht.

Vanaf deze installatie heeft u de cd-key niet meer nodig. De software detecteert voor u of er een update beschikbaar is, waarna u deze kunt downloaden en installeren.

Pensioenprogramma

Tarieven
Het traditionele tarief van NN is geactualiseerd.

Regelingvergelijkings- en Pensioenlastenprogramma
De berekening van de premies voor nabestaandenpensioenen in beschikbare-premie regelingen, is uitgebouwd met verzekeringsconstructies voor wat betreft bepaald/onbepaald man-vrouw systeem, restitutievarianten en opbouw of risicoverzekeringen.

Voor de berekening van de pensioenlasten, kan gekozen worden voor een berekening van het nabestaandenpensioen vanaf de berekeningsdatum, of de datum van indiensttreding.

De berekening van de premies in het laatste jaar vóór het bereiken van de pensioendatum, vindt nu pro rata plaats.

Benaderde Marktwaarde

Het is mogelijk gemaakt om gegevens van de kinderen op te geven in het programma. Hiermee maken we het mogelijk, om uitkeringen aan de gerechtigde of partner met overgang op (meerdere) kinderen te waarderen. Dit wordt met name gebruikt bij lijfrenteberekeningen.

Ontwikkelingen Pensioenakkoord en Regeerakkoord
Vanzelfsprekend volgen wij de ontwikkelingen met betrekking tot het Pensioenakkoord en Regeerakkoord op de voet.

De wetgever heeft inmiddels een pensioenleeftijd van 67 jaar aangekondigd. Een nieuw regime en een ingrijpende wijziging!

Als eerste zullen wij zorgen dat onze software zéér binnenkort helemaal up-to-date is met het Pensioenakkoord. Daarnaast werken wij ook al aan de wijzigingen die aangekondigd zijn in het Regeerakkoord.

 

Versie 2012/2d

Algemeen
De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten en FAQ’s zijn verder verbeterd en aangevuld. De FAQ’s en nog veel meer ondersteuning vindt u op onze online helpdesk.

Pensioenprogramma
Stijgende uitkering in beschikbare premie regeling
Het is vanaf deze update mogelijk om een stijging ná pensioendatum voor een beschikbare premie regeling op te geven. De berekening van de pensioenaanspraken is daarop aangepast.

Nabestaandenpensioen vóór pensioendatum in beschikbare premie regeling
Het wordt steeds gebruikelijker om in plaats van een overlevingsrente, een risico-overlijdensverzekering te sluiten voor deze dekking. Per heden berekent het programma daarom ook het benodigde dalende risicokapitaal voor de nabestaandendekking vóór pensioendatum, bij een beschikbare premie regeling.

Tarieven

Het traditionele tarief van NN is geactualiseerd.

UPO aanpassingen
We hebben op diverse plaatsen het UPO rapport aangepast en uitgebreid:

 • Indexaties van pensioenrechten worden genoemd.
 • Diverse aanvullende teksten zijn opgenomen.
 • Jaarlijkse dotatie is toegevoegd.
 • Een inschatting van de jaarlijkse besparing Vennootschapsbelasting is toegevoegd.

FM Aanvullend pensioen en lijfrente programma
AOW leeftijden aangepast
Naar aanleiding van het regeerakkoord van 3 oktober 2012, zijn de AOW-leeftijden aangepast. De ingang van de AOW, is hiermee afhankelijk gemaakt van de geboortedatum van de gerechtigde.

FM Hiaten
AOW leeftijden aangepast
Ook bij dit programma zijn naar aanleiding van het regeerakkoord van 3 oktober 2012, de AOW-leeftijden aangepast. Het AOW-hiaat wordt voortaan berekend – met inachtneming van de AOW-leeftijden – op basis van de geboortedata van de gerechtigde (en zijn of haar partner).

 

Versie 2012/2c 

Algemeen
Licentie Boost

Soms komt het voor dat u “even snel” onze software wilt gebruiken, maar dan net alle licenties bezet zijn. Natuurlijk kunt u dan een collega vragen om het programma af te sluiten. Vanaf deze update is dat niet meer nodig.

Middels de melding die verschijnt om aan te geven dat alle licenties in gebruik zijn, kunt u voortaan het aantal licenties gedurende 2 uur boosten. U kunt dan toch gebruik maken van de software.

Nieuwe overlevingstafels
De overlevingstafels GBM/GBV 2005/2010 die recent door het Actuarieel Genootschap zijn gepubliceerd, zijn vanaf deze update verwerkt in de software.

Pensioenprogramma
Collectieve berekeningen
Het pensioenprogramma is uitgebreid! Het is vanaf nú ook mogelijk om collectieve adviesberekeningen te maken met het pensioenprogramma.

En net als bij de individuele/DGA berekeningen, is het mogelijk om te rekenen met de tarieven van diverse aanbieders. En het aantal aanbieders zal de komende tijd fors uitbreiden! Inclusief PPI’s!

Tarieven

Het traditionele tarief van NN en het Universal Life tarief van ASR zijn geactualiseerd.

Regelingvergelijkingsprogramma
Staffels leeftijd 67

Nu al binnen uw adviezen rekening houden met de netto premiestaffels die in 2015 verplicht zullen gaan worden in verband met de 67-jarige pensioenleeftijd? Dat kan!

Naast de reeds opgenomen staffels voor netto en bruto pensioenproducten, zijn vanaf nu ook de op 17 juni 2012 gepubliceerde premiestaffels opgenomen.

Flexpensioen

Variabilisering van geïndexeerde aanspraak

Voor het herrekenen van een geïndexeerde pensioenaanspraak, hebben wij de variabiliseringsberekening (hoog-laag) aangepast. De variabilisering wordt vanaf nu direct op de pensioendatum toegepast en vervolgens worden de hoge en de lage uitkering geïndexeerd.

 

Versie 2012/2b

Pensioenprogramma
Wij hebben de berekeningssystematiek aangepast van een eindloontoezegging in combinatie met wisselende jaarsalarissen. Het betreft het herstel van een aanpassing die wij in versie 2012/2 in overleg met de belastingdienst hebben doorgevoerd.

Versie 2012/2as

Pensioenprogramma
Algemene verbetering van de werking van het rapport ingeval van het inlezen van een oud dossier onder bepaalde voorwaarden.

Pensioenlastenprogramma
Algemene verbetering van het opstarten van het programma.

Versie 2012/2

Wft Pensioen Dossier
Dit programma is toegevoegd aan ons assortiment en completeert onze adviessoftware. Met dit programma kunt u zeer eenvoudig en snel, een Wft Proof pensieondossier aanleggen! Volledig conform de richtlijnen van de AFM en de WTA. Meer informatie over het programma en hoe u het kunt bestellen ishierbeschikbaar.

Pensioenprogramma
De berekening van het overbruggingspensioen uit verzekerd kapitaal is aangepast.
Het vragenformulier en de helpteksten zijn aangepast waardoor de werking van het programma is verbeterd.

De berekening van de bereikbare en tijdsevenredige pensioenaanspraken is gewijzigd. Op basis van een herzien standpunt van de Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst, worden de aanspraken ingeval van wisselende salarissen in een eindloonsysteem, anders berekend. De beslissing hierover bereikte ons op 9 september 2011.
De wijziging zit in de berekening van de bereikbare en tijdsevenredige pensioenaanspraken. In de nieuwe situatie werkt de berekening als volgt: de diensttijd wordt evenredig verkort gedurende de periode dat het salaris verlaagd is. De totale herrekende diensttijd wordt vervolgens vermenigvuldigd met het laatste salaris om de pensioenaanspraken te berekenen.

Algemeen
Wijzigingen uit de eerdere internet updates zijn meegenomen in deze update

 

Versie 2012/1b (april 2012)

Pensioenprogramma

 • Wijziging van de berekening van de tijdsevenredige aanspraak van de overbrugging van ingebouwde pensioenen en kapitalen;
 • Het traditionele tarief van Nationale Nederlanden is aangepast;

FM Aanvullend pensioen en lijfrente

 • Het opslaan van de data in de dossiers is uitgebreid;
 • De grafiek in het programma is verbeterd;

 

Versie 2012/1a (februari 2012)

Pensioenprogramma

 • Wijziging van de berekeningen van het overbruggingspensioen in het VPL-regime;
 • Het traditionele tarief van NN is aangepast;
 • Het universal life tarief van ASR is aangepast.

 

Versie 2012/1 (januari 2012)

Algemeen

 • De fiscale en sociale cijfers van 2012 zijn verwerkt in de berekeningen en de helpteksten;
 • De consistentie tussen de programma’s is verbeterd voor wat betreft gebruik terminologie partnerpensioen;
 • De werking van de F1 toets (help) onder Windows 7 is verbeterd;
 • Opname van certificaat Windows Vista en Windows 7.

Pensioenprogramma

 • Opname van netto beschikbare premiestaffels conform fiscus zoals gepubliceerd in het besluit van 21 december 2009.

Echtscheidingsprogramma

 • Opname van kosten bij een conversieberekening.

Regelingvergelijking i.c.m. Pensioenlasten

 • Opname van netto beschikbare premiestaffels conform fiscus zoals gepubliceerd in het besluit van 21 december 2009;
 • Opname van maximum salaris;
 • Aanpassingen in vraagstelling ten behoeve van overrente.

Pensioenbrievenprogramma

 • Opname van netto beschikbare premiestaffels conform fiscus zoals gepubliceerd in het besluit van 21 december 2009.

De Pensioen Databank

 • De wetteksten zijn geactualiseerd tot en met oktober 2011.

Lijfrenteprogramma

 • De gegevens van de bedrijfspensioenfondsen, beroepspensioenfondsen en de ondernemingspensioenfondsen zijn voor zover bekend aangepast voor 2011.

FM Aanvullend Pensioen en Lijfrente

 • De gegevens van de bedrijfspensioenfondsen, beroepspensioenfondsen en de ondernemingspensioenfondsen zijn voor zover bekend aangepast voor 2011.

 

Versie 2011/2c (januari 2012)

Pensioenprogramma

 • Wijziging van de berekening van het overbruggingspensioen (TOP);
 • De traditionele tarieven van Avéro, Goudse verzekeringen en DBV zijn vervallen;
 • Het universal life tarief van Avéro (beleggingsverzekering) is vervallen.

 

Versie 2011/2b (december 2011)

Pensioenprogramma
Het UPO is aangepast aan de nieuwe modellen 2012 ontwikkeld door het Verbond van Verzekeraars. Daarnaast is WEV in het UPO opgenomen bij Eigen Beheer;

 • De berekening van de leeftijd van de werknemer voor de bepaling van de beschikbare premie is verbeterd door opname van peildatum en vervaldatum;
 • De tarieven van NN en ASR zijn geactualiseerd. Het nieuwe product van Legal and General ‘Nova Top Garant Pensioen (DGA)’ is toegevoegd.

Benaderde Marktwaarde

 • Opname van de mogelijkheid om te kiezen voor sexeneutrale sterftetafels op tabblad ‘Actuarieel’.

Inhaal en Inkoop

 • Aanpassing van het programma conform de ‘Handreiking inhaal en inkoop van pensioen van pensioen’.

 

Versie 2011/2a (september 2011)

Algemeen

 • De functionaliteit voor het openen en bewaren van dossiers is verbeterd voor alle programma’s (behalve De Pensioen Databank).

 

Versie 2011/2 (juli 2011)

Algemeen

 • De opname van de sterftetafel 2004-2009;
 • De consistentie tussen de programma’s is verbeterd. Onder andere de weergave van NAW-gegevens in het rapport, schrijfwijze faq’s, helptekstboekje en de standaard antwoorden (zogenaamde defaults) bij openen van een nieuw dossier;
 • Actualisatie van de voorbeelddossiers.

Pensioenprogramma

 • Openen van verschillende soorten rapporten (UPO of berekeningsrapport) via pijltje bij rapport-knop of via menu-optie uitvoer.

Benaderde Marktwaarde

 • De mogelijkheid van banksparen is opgenomen. Bij banksparen wordt uitsluitend gerekend met samengestelde intrest.

De Pensioen Databank

 • De wetteksten zijn geactualiseerd tot en met mei 2011.

Lijfrenteprogramma

 • Openen van verschillende soorten rapporten (berekeningsrapport of antwoorden) via pijltje bij rapport-knop of via menu-optie uitvoer.

Pensioenbrievenprogramma

 • Openen van verschillende soorten rapporten (pensioenbrief of uitgangspunten) via pijltje bij rapport-knop of via menu-optie uitvoer.

Regelingvergelijking i.c.m. Pensioenlasten

 • Openen van verschillende soorten rapporten (geselecteerde, gehele lijst, gehele lijst individueel, gehele lijst en voorbeeld) via pijltje bij rapport-knop of via menu-optie uitvoer;
 • De vragen met betrekking tot partnerpensioen zijn gesplitst;
 • Voor de stijging van de franchise kan zelf een percentage worden ingevuld.

De Pensioen Scan

 • Uitbreiding met een scan van de uitvoeringsovereenkomst. Deze scan bevat een toets van de premiebetaling, de informatieverstrekking, aanwezigheid van een exitbepaling en de te volgen procedures.

FM Aanvullend Pensioen en Lijfrente

 • De mogelijkheid van banksparen is opgenomen bij de opgebouwde rechten en bij de extra premies. Bij banksparen wordt uitsluitend gerekend met samengestelde intrest.

FM Gouden Handdruk

 • De mogelijkheid van banksparen is opgenomen bij de aanwending van de gouden handdruk. Bij banksparen wordt uitsluitend gerekend met samengestelde intrest.

 

Versie 2011/1a (april 2011)

Elektronisch Tarievenboek Leven

 • De tarieven van Nationale Nederlanden en ASR zijn aangepast.

Pensioenprogramma

 • De voorbeelddossiers zijn geactualiseerd;
 • De consistentie tussen de programma’s is verbeterd voor met name de NAW-gegevens;
 • Bij beschikbare premie is het mogelijk om de beleggingswaarde op de berekeningsdatum op te geven.

 

Versie 2011/1 (januari 2011)

Algemeen

 • De fiscale en sociale cijfers van 2011 zijn verwerkt in de berekeningen en de helpteksten;
 • De software is geschikt voor gebruik onder Windows Server 2008 R2;
 • Het is mogelijk om automatisch de tekst ‘Let op: geen accountantscontrole toegepast’ op te nemen in het rapport via de uitvoeropties bij de volgende programma’s: Pensioenprogramma, Benaderde Marktwaarde, Tools, Lijfrente, Echtscheiding, Flexpensioen en Inhaal en Inkoop.

Pensioenprogramma

 • Opname van een nieuw rapport Uniform Pensioen Overzicht (UPO) met daarin factor A (jaarlijkse pensioenaangroei). Deze mogelijkheid is te benaderen via de uitvoeropties.

Benaderde Marktwaarde

 • Splitsing stijging voor en na pensioendatum voor de nabestaandenuitkering.

Flexpensioen

 • De mogelijkheid van vervroegen is opgenomen.

De Pensioen Databank

 • De wetteksten zijn geactualiseerd tot en met oktober 2010.

Lijfrenteprogramma

 • De gegevens van de bedrijfspensioenfondsen, beroepspensioenfondsen en de ondernemingspensioenfondsen zijn voor zover bekend aangepast voor 2010.

Elektronisch Tarievenboek Leven

 • De tarieven van Nationale Nederlanden en ASR zijn aangepast;
 • Het tarief van Reaal is vervallen.

FM Aanvullend Pensioen en Lijfrente

 • De gegevens van de bedrijfspensioenfondsen, beroepspensioenfondsen en de ondernemingspensioenfondsen zijn voor zover bekend aangepast voor 2010.

FM Overeenkomstenprogramma

 • Opname van de overeenkomst van inkoop van dienstjaren.

Versie 2010/2b (september 2010)

Benaderde Marktwaarde

 • De berekening van de waardering NP is verbeterd;
 • Mogelijkheid om via uitvoeroptie de tekst ‘Geen accountantscontrole toegepast’ op te nemen in rapport.

Elektronisch Tarievenboek Leven

 • De tarieven van Nationale Nederlanden, REAAL Verzekeringen en ASR zijn aangepast.

Flexpensioen

 • De berekening van het TOP is verbeterd;
 • Mogelijkheid om via uitvoeroptie de tekst ‘Geen accountantscontrole toegepast’ op te nemen in rapport.

Pensioenprogramma

 • Mogelijkheid om via uitvoeroptie de tekst ‘Geen accountantscontrole toegepast’ op te nemen in rapport;
 • Inbouw van pensioenen is aangepast voor wat betreft opgave premievrije verzekering;
 • Zaken met betrekking tot Waarde Economisch Verkeer zijn aangepast, met name weergave in rapport.

 

Versie 2010/2a (augustus 2010)

Benaderde Marktwaarde

 • De berekening van de waardering NP is verbeterd.

 

Versie 2010/2 (augustus 2010)

Algemeen

 • De software is getest onder Windows 7 en geschikt voor gebruik. De huidige systeemvereisten zijn XP SP2, Vista, Windows 7 en Server 2003 R2;
 • De sterftetafels 2001-2006, 2002-2007 en 2003-2008 zijn verwerkt;
 • Via het startmenu kan de internet applicatie ‘Pensioenknip (webapplicatie)’ worden geopend. Hierin is het mogelijk om een berekening van de pensioenknip te maken;
 • Via het startmenu kan Fobes worden geopend. Fobes is hét Wft- en mifidproof offertesysteem, waarmee geoffreerd (zowel individueel als (semi)collectief kan worden bij meerdere maatschappijen;
 • De weergave van het vragenformulier, de tekstgrootte, is verbeterd.

Pensioenprogramma

 • Inbouw van kapitalen en pensioenen is verbeterd voor wat betreft opgave premievrije verzekering;
 • De universal life tarieven van Generali, Allianz en Legal and General zijn opgenomen c.q. geactualiseerd;
 • Het traditionele tarief van Winterthur is vervallen;
 • De berekening van Waarde Economisch Verkeer is opgenomen. Het is nu mogelijk om in één berekening de fiscale waarde en de commerciële waarde (WEV) van de pensioenvoorziening te bepalen;
 • De berekening van overbrugging AOW (TOP) is aangepast.

Benaderde Marktwaarde

 • Bij het subscherm van de N.A.W.-gegevens kunnen de werkgevergegevens worden ingevuld.

Elektronisch Tarievenboek Leven

 • De tarieven van Nationale Nederlanden zijn aangepast.

De Pensioen Databank

 • De wetteksten zijn geactualiseerd tot en met mei 2010.

Pensioenbrievenprogramma

 • De mogelijkheid is opgenomen om in het rapport de uitgangspunten van de pensioenregeling te zien.

Regelingvergelijking i.c.m. Pensioenlasten

 • De naam van de functionaliteit ‘Genereren excelsheet’ is gewijzigd in ‘Import template’. Daarnaast is de lay-out van deze excelsheet verbeterd.

Inhaal en Inkoop

 • De naam van de functionaliteit ‘Genereren excelsheet’ is gewijzigd in ‘Import template’. Daarnaast is de lay-out van deze excelsheet verbeterd.

Lijfrenteprorgramma

 • Verduidelijking dat bij berekening van factor A bij BPF, BPR en OPF wordt uitgegaan van fulltime salaris.

FM Aanvullend Pensioen en Lijfrente

 • De mogelijkheid is opgenomen om bij opgebouwde rechten aan te geven of er sprake is van aanspraken uit echtscheiding;
 • Verduidelijking dat bij berekening van factor A bij BPF, BPR en OPF wordt uitgegaan van fulltime salaris.

FM Overeenkomstenprogramma

 • Opname uitruilovereenkomst van ouderdomspensioen in nabestaandenpensioen.

FM Gouden Handdruk

 • Zowel de nieuwe kantonrechtersformule als de 70% formule zijn opgenomen.

FM Hiaten

 • Bij berekeningen van de pensioenschade is bij ontslag na 1 januari 2011 de bijdrage FVP vervallen.

 

Versie 2010/1b (mei 2010)

Elektronisch Tarievenboek Leven

 • De tarieven van Nationale Nederlanden en REAAL Verzekeringen zijn aangepast.

 

Versie 2010/1a (maart 2010)

Elektronisch Tarievenboek Leven

 • De tarieven van ASR Verzekeringen, Nationale Nederlanden en REAAL Verzekeringen zijn aangepast.
 • Voor AEGON is het product ‘Goede Gezondheid en Levensstijl’ toegevoegd.
 • Het tarief van Generali is vervallen.

 

Versie 2010/1 (januari 2010)

Algemeen

 • De fiscale en sociale cijfers van 2010 zijn verwerkt in de berekeningen en de helpteksten;
 • Het is mogelijk om de software automatisch 1x per maand te laten zoeken naar een internet update;
 • Bij openen van een programma verschijnt een popup waarin wordt gevraagd om een emailadres in te vullen waarop de digitale nieuwsbrief kan worden ontvangen.

De Pensioen Databank

 • De wetteksten zijn geactualiseerd tot en met oktober 2009.

Lijfrenteprogramma

 • De gegevens van de bedrijfspensioenfondsen, beroepspensioenfondsen en de ondernemingspensioenfondsen zijn voor zover bekend aangepast voor 2009.

Elektronisch Tarievenboek Leven

 • De tarieven van Nationale Nederlanden zijn aangepast.

FM Aanvullend Pensioen en Lijfrente

 • De gegevens van de bedrijfspensioenfondsen, beroepspensioenfondsen en de ondernemingspensioenfondsen zijn voor zover bekend aangepast voor 2009.

 

Versie 2009/2a (december 2009)

Elektronisch Tarievenboek Leven

 • De tarieven van AEGON, ASR Verzekeringen, Nationale Nederlanden en REAAL Verzekeringen zijn aangepast.
 • De lay-out en het lettertype van elke maatschappijtekst is aangepast.

 

Versie 2009/2 (augustus 2009)

Algemeen

 • Aanpassing van de boekjesstructuur van de helpteksten van alle programma’s;
 • Nieuwe en aangepaste frequently asked questions op internet bij Software Helpdesk.

Benaderde Marktwaarde

 • Uitbreiding rapport met opname van de sterftekans.

De Pensioen Databank

 • Wetteksten zijn geactualiseerd tot en met mei 2009.

Echtscheiding

 • Waarde TOP wordt apart getoond in resultatenvenster;
 • Aanpassing in geval van conversie en pensioenleeftijd ex-partner;
 • Berekening waarde bijzonder NP is aangepast;
 • Indien huwelijksdatum voor datum in dienst ligt, is tijdens het huwelijk verstreken dienstjaren gemaximeerd aan verstreken dienstjaren.

Electronisch Tarievenboek Leven

 • De tarieven van NN en ASR Verzekeringen zijn aangepast;
 • De naam van maatschappij Fortis ASR is gewijzigd in ASR Verzekeringen;
 • De tarieven van Legal and General zijn vervallen.

Pensioenprogramma

 • Het traditionele tarief van Aegon is vervallen;
 • Berekeningsdatum mag uiterlijk één dag voor de pensioendatum liggen. Anders ontstaat er een foutmelding.

Regelingvergelijking i.c.m. Pensioenlasten

 • Weergave van de kostenontwikkeling gedurende looptijd. De premieoverzichten zijn aangepast. Hierbij worden geen leeftijden meer genoemd maar data;
 • Mogelijk om met onbepaald partnersysteem te rekenen;
 • Mogelijk om de opgebouwde aanspraken in een middelloonregeling te indexeren voorafgaand aan de pensioendatum. Er is een splitsing gemaakt tussen voorwaardelijke en onvoorwaardelijke indexatie;
 • Bij een collectieve berekening wordt een voortgangsbalkje getoond. De berekening wordt afgebroken bij de deelnemer met de foutmelding. Bij de foutmelding is opgenomen wat er fout gaat en bij welke deelnemer;
 • Het programma is uitgebreid met de staffels uit het staffelbesluit van 23 oktober 2007.

Tools

 • Blokkade rekenrente 0% eruit.

FM Overeenkomsten

 • Opname levensloopreglement (zowel individueel als collectief);
 • Opname stamrechtovereenkomst beleggingsvariant bij de stamrecht ‘Gouden Handdruk’ en de Lijfrenteovereenkomst ‘gericht’;
 • Opname uitruilovereenkomst.

 

Versie 2009/1c (mei 2009)

Elektronisch Tarievenboek Leven

 • De tarieven van Nationale Nederlanden en Reaal Verzekeringen zijn aangepast.

 

Versie 2009/1b (april 2009)

Benaderde marktwaarde

 • Het vragenformulier, rapport, berekeningen en helpteksten zijn aangepast waardoor de werking van het programma is verbeterd.

Collectieve staffeltoets

 • Het programma is uitgebreid met de staffels uit het staffelbesluit van 23 oktober 2007.

Elektronisch Tarievenboek Leven

 • De tarieven van NN, Legal and General en DBV zijn aangepast.

Echtscheidingsprogramma

 • Het vragenformulier, rapport, berekeningen en helpteksten zijn aangepast waardoor de werking van het programma is verbeterd.

Flexpensioen

 • Het vragenformulier, rapport, berekeningen en helpteksten zijn aangepast waardoor de werking van het programma is verbeterd.

FM Pensioen

 • Het programma is uitgebreid met de staffels uit het staffelbesluit van 23 oktober 2007.

Inhaal & Inkoop

 • Het programma is uitgebreid met de staffels uit het staffelbesluit van 23 oktober 2007.

Pensioenbrievenprogramma

 • Het programma is uitgebreid met de staffels uit het staffelbesluit van 23 oktober 2007.

Pensioenprogramma

 • Het programma is uitgebreid met de staffels uit het staffelbesluit van 23 oktober 2007
 • Het programma is uitgebreid met de mogelijkheid een beleggingsverzekering in te bouwen.
 • Daarnaast is het programma aangepast naar aanleiding van het besluit ‘Waarderingsaspecten pensioenen en lijfrente’.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen