Volgen

Nieuw in versie 2016/2

Algemeen
De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten, vragenlijsten, quick guides en veel gestelde vragen (Online Helpdesk) zijn verder verbeterd en wederom aangevuld.


De quick guides zijn te vinden via de F1-toets. Quick guides zijn korte handleidingen die u snel op weg helpen met het gebruik van Advantage, DIA en nieuwe functionaliteiten.

Verder hebben wij de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Online Helpdesk
De afgelopen maanden hebben wij een volledig nieuwe Online Helpdesk voor u opgezet. Veel gebruiksvriendelijker, alle helpteksten zijn herschreven, quick guides zijn uitgebreid, het stellen van vragen is vereenvoudigt en u kunt vanaf nu ook uw wensen voor uitbreiding van de software kenbaar maken via een speciaal forum.


De Online Helpdesk blijft op de gebruikelijke wijze bereikbaar via:

 • de Help- of F1-toets in de software;
 • via de website www.akkermans.nl en vervolgens klikt u op Online Helpdesk;
 • rechtstreeks via servicedesk.akkermans.nl.

Overlevingsstaffels
De overlevingstafel GBM/GBV 2009-2014 zoals gepubliceerd door het Actuarieel Genootschap, is geïmplementeerd in de software. De overlevingstafel is op 24 februari 2016 gepubliceerd.

DIA: Financiële Planning voor DGA én IB-ondernemer
De volgende aanpassingen en uitbreidingen hebben wij verwerkt in DIA. Deze uitbreidingen zijn bedoeld om uw basisset met gegevens uit te breiden en de werking van de life events te verbeteren.

 • De vraag ‘Status dienstverband’ is toegevoegd bij de Persoonlijke gegevens. Bij deze vraag zijn de opties ‘Gestopt, Gepensioneerd en Gestopt & gepensioneerd’ opgenomen. Tevens zijn de opties ‘WIA-uitkering’ en ‘WW-uitkering’ verplaatst van ‘Soort dienstverband’ naar ‘Status dienstverband’.
  • Indien u aangeeft dat de klant gepensioneerd is, vervallen de vragen inzake pensionering in het life event 'Stoppen met werken'. Daarnaast wordt de datum van pensionering getoond in het live event. De ondernemer is echter nog niet gestopt met werken. Het life event blijft dus beschikbaar voor de scenario’s en planning inzake stoppen met werken.
  • Indien u 'gestopt' selecteert, kunt u de datum waarop gestopt is invoeren. Deze datum wordt automatisch overgenomen in het live event. Voor de scenario’s en planningsfuncties inzake pensionering blijft het life event beschikbaar.
  • Indien u 'Gestopt & gepensioneerd' selecteert, worden de vragen in het life event ‘Stoppen met werken’ allemaal read only gemaakt. In het life event blijft wel zichtbaar op welk moment uw klant is gestopt met werken en met pensioen is gegaan.

Om discrepantie met eerdere dossiers te voorkomen, wordt afhankelijk van de situatie het life event geheel of gedeeltelijk read only gemaakt. Dit vanwege het feit dat sommige scenario’s dan niet meer van toepassing zijn. Het live event blijft inzichtelijk en rapporten zijn gewoon af te drukken.

 • Een arbeidsongeschikte ondernemer die tijdens uw advies reeds een WIA-uitkering ontvangt, kan volledig worden verwerkt in de life events. Het tijdelijke karakter van de WGA-uitkeringen komt daarmee ook tot uiting in de inkomstenberekeningen. U kunt namelijk de duur en de hoogte van de uitkering specificeren.
 • Het is mogelijk gemaakt om toekomstige aanpassingen in het inkomen te verwerken in de inventarisatie. Bijvoorbeeld de hierboven genoemde WIA-uitkering of een betaalde of ontvangen kinder- of partneralimentatie.
 • In het onderdeel ´Vermogen -> Vermogen privé -> Sparen en beleggen´, kan nóg nauwkeuriger de vermogensontwikkeling worden bepaald door twee nieuwe variabelen op te geven:
  • de periodieke toevoeging (spaarbedrag);
  • de periode van toevoegingen.
 • In het onderdeel ´Vermogen -> Vermogen privé´ is het ook mogelijk om - in Nederland onbelast - buitenlands vermogen op te geven.
 • In het life event 'Echtscheiding' is de verdeling van vermogensbestanddelen uitgebreid. Naast het opgeven van een procentuele verdeling, kan voortaan ook rekening gehouden worden met een te betalen of te ontvangen afkoopsom in het kader van verdelingen/verrekeningen.
 • De mogelijkheid om de kinder- en partneralimentatie op te geven, is toegevoegd aan zowel de 'Inventarisatie' als het life event 'Echtscheiding'. Hierbij kan tevens de periodieke uitkering of eenmalige koopsom opgegeven worden. De kinderalimentatie kan bovendien per kind worden gespecificeerd.
 • De winst uit onderneming van een IB-ondernemer kan ook ná het eerste jaar worden berekend. De winst uit onderneming geeft u op in het onderdeel Vermogen -> Vermogen zakelijk -> Onderneming. Daarbij geeft u een groeivoet voor de winst op om de eventuele groei van de inkomsten weer te geven.
 • De terbeschikkingstellingsregeling is opgenomen.
  U kunt in het onderdeel Vermogen –> Woning -> Ter beschikking stelling, opgeven of (een deel van) een woning ter beschikking gesteld is aan de onderneming. U geeft voor de fiscale verwerking aan wat de (fictieve) opbrengsten en kosten zijn. Waarna het programma voor u berekent wat het belastbare inkomen inclusief de terbeschikkingstelling bedraagt. Bovendien kunt u in het onderdeel ‘Privé vermogen’ een rekening courant met de onderneming specificeren. U kunt voor de onderneming opgeven wat de waarde is of deze laten berekenen. Indien u kiest voor berekenen, wordt de opgegeven stand van het rekening courant automatisch overgenomen uit het onderdeel ‘Privé vermogen’.
 • Vanzelfsprekend zijn de real-time resultatenschermen, grafieken en rapporten aangepast ten behoeve van bovenstaande uitbreidingen.

Flexpensioen: Uitstellen pensioenaanspraken
Uitstel van pensioenaanspraken vindt in de praktijk plaats voor het ouderdomspensioen, zonder het direct ingaande nabestaandenpensioen mee uit te stellen. Hiervoor voert u in de software het nabestaandenpensioen op als ‘Aanspraak’. Dan wordt het nabestaandenpensioen niet uitgesteld. 

Indien u het nabestaandenpensioen toch wenst uit te stellen, selecteert u het opgeven van het nabestaandenpensioen als ‘Percentage van het ouderdomspensioen’. De verhouding tussen nabestaanden- en ouderdomspensioen wordt in stand gehouden ná de uitstelberekening. Het nabestaandenpensioen wordt in dit geval wél uitgesteld.

Pensioenbrievenprogramma
In sommige gevallen werden bij oude dossiers (pré 2013), enkele gegevens niet mee overgenomen van het Pensioenprogramma naar het Pensioenbrievenprogramma. Het programma toonde vervolgens een technische melding. Dit was eveneens van toepassing bij Benaderde Marktwaarde naar het Pensioenbrievenprogramma. 

Echter alleen wanneer u de gegevens uitwisselde via de functie Modules. Dit probleem is opgelost.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen