Volgen

Nieuw in versie 2016/3

Algemeen
De algemene werking van de software, de rapportages, helpteksten, vragenlijsten, quick guides en veel gestelde vragen (Online Helpdesk) zijn verder verbeterd en aangevuld.

Verder hebben wij de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Online Helpdesk

De Online Helpdesk is bereikbaar via:

  • de help- of F1-toets in de software;
  • via de website akkermans.nl en vervolgens klikt u op Online Helpdesk;
  • rechtstreeks via servicedesk.akkermans.nl;

DIA: Financiële planning voor de DGA en IB Ondernemer

Life Event Automation (LEA)
Life Event Automation is speciaal ontwikkeld, om de gevolgen van aanpassingen in de financiële planning fictief door te rekenen. Zonder dat u de financiële planning daadwerkelijk aanpast. Inclusief een uitgebreid rapport om te bespreken met uw klant.

Voorbeeld:
Uw klant ontvangt een erfenis. U geeft dan aan hoe u de erfenis verdeeld wilt zien over bepaalde life events. Zoals eerder stoppen met werken en overlijden.

DIA rekent vervolgens fictief de consequenties van de ingestelde verdeling door. Pas na eventuele fine tuning en overleg met uw klant, laat u LEA de aanpassingen automatisch verwerken in de financiële planning.

Zo rekent u diverse scenario’s door voor uw klant, zonder dat u de financiële planning steeds hoeft aan te passen.

AOW-leeftijd
De AOW-leeftijd wordt voortaan bepaald op basis van de wet ‘Versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd’ d.d. 26 maart 2015.

Netto oudedagsvoorziening
Het is mogelijk gemaakt om een netto oudedagsvoorziening op te geven in het onderdeel Toekomstvoorzieningen. U kunt het netto kapitaal opgeven bij ‘Te ontvangen kapitaal’. Daarbij kunt u kiezen voor een fiscaliteit en de mogelijkheid ‘Netto’ selecteren.

Deze voorziening wordt bijvoorbeeld tevens gebruikt bij het verwerken van een erfenis, vanuit de Life Event Automation. De erfenis die aangewend wordt voor het aanvullen van de oudedagsvoorziening, wordt in dit onderdeel ‘Te ontvangen kapitaal’ opgenomen in de toekomstvoorzieningen.

Advantage

Nazorg
Advantage is uitgebreid met de mogelijkheid om de jaarlijkse Nazorg op de regeling uit te voeren en te rapporteren! In deze module kunt u over de volgende onderdelen adviseren: 

  • CAO- en BPF check;
  • Pensioenlasten;
  • Financiële toets;

CAO- & BPF check
Zoek op basis van trefwoorden in de inhoud van de verplichtstelling of Algemeen Verbindend Verklaring en selecteer de juiste CAO of BPF. Bij CAO’s kunt u tevens zoeken op SBI-code of CAO-nummer. Raadpleeg vanuit Advantage direct de betreffende documenten.

Pensioenlasten
Reken snel en eenvoudig de pensioenlasten door op zowel individueel- als collectief niveau. Inclusief onder andere 5 jaars projecties, diverse indexatiemogelijkheden, personeelsverloop en personeelsvervanging in verband met pensioneringen.

Financiële toets
Toets de financiële positie van de onderneming, volledig conform de kengetallen uit de leidraden 4 en 11 van de AFM. En draai een uitgebreid en helder rapport uit voor de klant.

Beleggingsmonitor
Reken de bereikbare kapitalen door op basis van verschillende risicoprofielen binnen het huidige product. Zet op basis van de ontwikkeling van de fondsen en het gekozen risicoprofiel, de doorrekening van het eindkapitaal af tegen het oorspronkelijk geoffreerde kapitaal. Zowel op individueel- als collectief niveau. U monitort hiermee de ontwikkeling van de beleggingen.

Life Cycle Analyzer (LCA)
Start de LCA vanuit uw inventarisatie. Of start de LCA als zelfstandig dossier in Advantage en neem de benodigde gegevens en rapportages direct over in uw inventarisatie.

Hoe werkt dit? Vergelijk snel en eenvoudig op basis van één risicoprofiel, de eindkapitalen van aan alle relevante producten gekoppelde Life Cycles. Of reken de eindkapitalen door op basis van verschillende risicoprofielen, van de door u geselecteerde producten.

Zet op basis van de ontwikkeling van de fondsen en het gekozen risicoprofiel, de doorrekening van de eindkapitalen af voor verschillende Life Cycles. Zowel op individueel- als collectief niveau.

Naadloze integratie met PensionAnalyzer
Voorheen was het mogelijk om vanuit Advantage over te stappen naar de PensionAnalyzer voor de lastenberekening van de huidige en nieuwe regeling. En de betaalbaarheidstoets met berekening van de financiële kengetallen. Met deze update is dit proces veel efficiënter gemaakt.

U kunt nu naadloos vanuit Advantage de gewenste berekening uitvoeren. Waarbij voor uw efficiëntie, alle benodigde gegevens tussen Advantage en de PensionAnalyzer automatisch uitgewisseld worden, inclusief het rapport en het digitale dossier.

U kunt overigens een onbeperkt aantal PensionAnalyzer berekeningen maken en opslaan in Advantage. En eerder opgeslagen dossiers kunt u weer opnieuw openen en bewerken.

Afhankelijk van uw abonnement, blijft de PensionAnalyzer gewoon los te gebruiken voor het vergelijken van verschillende regelingen, het maken van harmonisatieberekeningen en het doorrekenen van omzettingen.

Pensioenprogramma
In enkele dossiers met een specifieke situatie, werd de backservice van pre-VAP regimes te laag berekend. Het gaat om dossiers die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Witteveen-, VPL- en VAP regime van toepassing;
  • In beide overgangen van regimes is gekozen voor het ‘laten staan’ van de opgebouwde aanspraken;
  • Er is gekozen voor ‘backservice over de pre-VAP rechten’.

Dit is opgelost.

Benaderde Marktwaarde
Voor de waardering van een direct ingaande uitkering werd in voorkomende gevallen in het rapport gemeld, dat rekening gehouden werd met een ‘uitgestelde nabestaandenuitkering’. Deze melding is verwijderd voor direct ingaande uitkeringen. 

Flexpensioen
Het partnerpensioen kan in het programma opgegeven worden als een overgangspercentage van het ouderdomspensioen, of als een aanspraak. 

Daarnaast is het mogelijk om pensioenaanspraken uit te stellen in het Flexpensioenprogramma. Daarbij dient uitsluitend het ouderdomspensioen te worden uitgesteld. Het partnerpensioen blijft gelijk. 

Bij het opgeven van een aanspraak werd het partnerpensioen wel uitgesteld. Dat is gecorrigeerd. 

Pensioendatabank
De pensioendatabank is geüpdatet met de meest recente wetgeving, resoluties en jurisprudentie voor de Nederlandse en de Internationale pensioenregelgeving.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen