Volgen

Wiebes-scenario

Het Wiebes-scenario is een modulaire uitbreiding van DIA Financial Planning. Deze is gebaseerd op de “Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen” die van kracht is vanaf 1 april 2017.

Deze module zet voor u de diverse benodigde overwegingen en mogelijke keuzes op een rij inzake het uit te faseren pensioen in eigen beheer van de DGA. Wij hebben tevens een Quick guide met een stappenplan beschikbaar voor adviseurs die de complete portefeuille ineens willen voorbereiden. Zie daarvoor de Quick Guide: Stappenplan Wiebes-scenario Uitfasering PEB.

In dit stappenplan leggen wij uit hoe deze module gebruikt kan worden voor efficiënte invoer, advisering en consciëntieuze dossiervorming.

De processtappen

 1. Importeren
 2. Controle en aanvullen
 3. Vergelijken
 4. Adviseren
 5. Financial Planning

De werkwijze is puntsgewijs uitgewerkt voor uw gemak, maar de module is erg flexibel. U kunt de werkwijze naar wens aanpassen uiteraard.

Importeren
De berekende pensioenaanspraken en voorzieningen kunnen handmatig ingevoerd worden. Echter, om u vele uren werk te besparen op de hele portefeuille, is het mogelijk gemaakt om dossiers uit het Pensioenprogramma, of Benaderde Marktwaarde (BMW) te importeren.

Let op: Het is ook mogelijk om in bulk alle dossiers ineens te importeren. Zie daarvoor de Quick Guide: Stappenplan Wiebes-scenario Uitfasering PEB.

De import levert de volgende gegevens op:

 • de persoonsgegevens van DGA en partner;
 • de aanspraken en voorzieningen (fiscaal én commercieel). Indien meerdere pensioenaanspraken van toepassing zijn, worden deze ook allemaal gespecificeerd overgenomen;
 • verzekeringsgegevens partnerpensioen vóór pensioendatum.

De import voert u uit middels de volgende handelingen:

 • klik op de knop ;
 • vervolgens klikt u op ;
 • u selecteert het ‘.apd’ dossier dat geïmporteerd dient te worden;
 • alle relevante gegevens uit het geselecteerde dossier worden voor u ingevuld.

Let op: De fiscale koopsom per 31-12-2015 kan uitsluitend handmatig worden opgegeven. Deze kan niet worden geïmporteerd.

Controle & aanvullen
Het programma zal direct na het importeren een controle uitoefenen op de ingevoerde gegevens. Het kan nog niet voor u rekenen. Er zijn onvoldoende variabelen ingevuld om het resultatenscherm te genereren.

Deze dient u zelf handmatig toe te voegen.

Aanvullen
De berekeningen zullen aanzienlijk wijzigen op basis van de belangrijke aanvullende gegevens die u nog ingeeft. Denk daarbij onder andere aan keuzes ten aanzien van de rekengrondslagen (rendementen en belastingheffing) en het aanwezige werkelijke vermogen in de onderneming.

Bovendien zijn een aantal civieljuridische checks ingebouwd in de vragenschermen. Aanvulling van het dossier kan bijvoorbeeld ook inhouden, dat u bestanden wilt uploaden in het dossier, om het volledig in het Wiebes-scenario vast te leggen. Het uploaden van een bestand kunt u uitvoeren door:

 • het afdrukbeheer te openen knop_afdrukmenu.png(Afdrukmenu);
 • vervolgens knop_tabblad_bestanden.png te selecteren;
 • daarna knop_bestand_uploaden.png (nieuw bestand) te selecteren;
 • tenslotte selecteert u het bestand (in ieder willekeurig format) dat geïmporteerd dient te worden.
 • het bestand wordt aan de lijst in het afdrukmenu toegevoegd.

Vergelijken
In deze fase heeft u alle beschikbare gegevens ingevoerd en wordt door het programma op basis van iedere wijziging of aanvulling de berekening direct aangepast.

Tenslotte kunnen de 3 scenario’s vergeleken worden. Daartoe kunt u de resultatenschermen bekijken, maar ook een rapport openen. Het openen van een rapport kunt u snel uitvoeren door middel van de sneltoetscombinatie “CTRL+F8”. U krijgt dan direct het adviesrapport te zien.

Wilt u gedetailleerde gegevens over de diverse berekeningen bekijken, opent u dan het afdrukmenu en selecteer de bijlagen 1, 2 en 3 voor meer informatie over de doorrekening van de scenario’s. Deze bevatten een cijferoverzicht in Excelformat.

Let op: Voor de premieberekening in de oplossingen 2e pijler pensioen DGA en overlijdensrisicoverzekering, worden de premies direct berekend op basis van tarieven van de aanbieders! De lijfrente berekeningen zijn indicatief.

Met deze uitgangspunten kunt u uw gesprek met de DGA eventueel leiden naar het onderwerp ‘toekomstvisie’ en bespreken of bredere financiële planning gewenst is door uw klant.

Adviseren
De volgende stap in het proces is advisering. Op basis van de doorrekening van de scenario’s en de wensen en overwegingen van de DGA, kunt u een advies geven over het te selecteren scenario voor de opgebouwde aanspraken.

Voor alle relevante stappen in het adviesproces kunt u in eigen woorden aanvullingen doen op het tabblad ‘Advies en Keuzes’. Deze worden integraal opgenomen in het rapport.

Bovendien kunt u de ondertekening door DGA en Partner aan of uit zetten in het rapport. Indien u een voorlopig rapport wilt genereren voor uw klant, kunt u de ondertekening uit zetten en pas in de definitieve versie van het rapport zet u de ondertekening weer aan, zodat de DGA en partner kunnen tekenen voor begrip en akkoord.

Uiteraard kan ook de gemaakte keuze en het feit dat de partner akkoord is, bevestigd worden in uw digitale dossier. Daarnaast zijn diverse statussen in te vullen. Zie voor meer informatie hierover de Quick Guide: Wiebes-dashboard

Toekomstige opbouw
De scenario’s zijn gericht op de gevolgen van een keuze voor de opgebouwde aanspraken op de berekeningsdatum. Welke keuze ook gemaakt wordt, opbouw van pensioen is in eigen beheer niet meer mogelijk vanaf 1 januari 2017.

Om alternatieven te kunnen presenteren voor de opbouw van een oudedagsvoorziening, is het mogelijk om premies, kapitalen en uitkeringen voor 3 oplossingen te berekenen:

 • 2e pijler pensioenopbouw bij een professionele uitvoerder,
 • een lijfrente premie (bancair en verzekerd)
 • een overlijdensrisicoverzekering op basis van het door u ingegeven risicokapitaal

Let op: Voor de premieberekening in de oplossingen 2e pijler pensioen DGA en overlijdensrisicoverzekering, worden de premies direct berekend op basis van tarieven van de aanbieders!

Hiermee kunt u het gesprek met de DGA leiden naar het onderwerp toekomstvisie en bekijken of bredere financiële planning gewenst is door uw klant.

Vervolg
Er zijn 2 soorten vervolg mogelijk na het uitbrengen van uw advies en ondertekening van de rapportage door de klant.

 • Vastlegging keuze afkoop of omzetting in oudedagsverplichting in overeenkomst
 • Financiële planning

Vastlegging keuze
Na het advies dient de keuze formeel te worden vastgelegd in een tweetal juridische documenten:

 • Notulen aandeelhoudersvergadering
 • Overeenkomst afkoop of omzetting

Modelovereenkomsten en notulen kunt u eenvoudig genereren via ons FM Overeenkomstenprogramma

Financial Planning
Op basis van het Wiebes-scenario kan de DGA meer informatie wensen over de persoonlijke financiële situatie. U kunt de resultaten uit het Wiebes-scenario meenemen naar een Financial Planning dossier in DIA.

Klik daarvoor op  en selecteer . U kunt vervolgens uw inventarisatie in DIA aanvullen en uw adviestraject opstarten.

Gerelateerde Quick Guides

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen